Δικαιώματα εργαζομένων «Ηλεκτρονικής Αθηνών»

elektroniki-ilektroniki-katastima
Ανακοίνωση ενημερώνοντας όλους τους απολυμένους υπαλλήλους της «Ηλεκτρονικής Αθηνών», για τα δικαιώματα που έχουν και πρέπει να προασπίσουν από κοινού, εξέδωσε η Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων της «Ηλεκτρονικής Αθηνών», γνωστοποιώντας τα:

"Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Προς συντονισμό των εργαζομένων της ήδη πτωχευμένης «Ηλεκτρονικής Αθηνών» αναπτύσσεται πρωτοβουλία συλλογικής δράσης και δημιουργείται Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή, που επιδιώκει τη συνεργασία και το συντονισμό με τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η οποία σκοπό έχει τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης των αποζημιώσεών μας, του επιδόματος ανεργίας και τυχόν άλλων επιδομάτων, μετά την κήρυξη της πτώχευσης.

Κατόπιν πληροφοριών που είχαμε από εκπρόσωπο της εταιρείας, τη σύνδικο, την εισηγήτρια της πτώχευσης, το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τις ενέργειες που πρέπει να διενεργηθούν άμεσα.

Εντός των προσεχών ημερών πρέπει να αποσφραγιστεί η έδρα της εταιρείας, ώστε η σύνδικος, χρησιμοποιώντας τα αρχεία και την υλικοτεχνική υποδομή της εργοδότριας, να συντάξει για έκαστο εξ ημών, σε συνεργασία με κάποιο λογιστή, το έγγραφο της καταγγελίας της εργασιακής μας σχέσης (έντυπο απόλυσης). Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη έχουμε ασκήσει πίεση και έχουμε αποσπάσει δέσμευση περί άμεσης υποβολής αίτησης άρσης της σφράγισης.
Πρέπει, αμέσως μόλις συνταχθούν οι καταγγελίες μας, να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία παραλαβής των καταγγελιών μας, οι οποίες θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους.

Επίσης πρέπει να αξιώσουμε από τη σύνδικο να μας βγάλει και τυχόν οφειλόμενα ποσά από δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα κλπ, του διαστήματος πριν την πτώχευση, καθώς και του διαστήματος μετά την πτώχευση και έως την καταγγελία. Αν η διαδικασία αυτή συντονιστεί συλλογικά, μπορούμε να κερδίσουμε σημαντικό χρόνο.
Αφού παραλάβουμε από τη σύνδικο το έγγραφο της καταγγελίας μας, πρέπει να απευθυνθούμε στον ΟΑΕΔ της κατοικίας μας για να γραφτούμε στο Ταμείο Ανεργίας και να λάβουμε το επίδομα ανεργίας. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει δια εκπροσώπου, αλλά μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου.

Τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν στον ΟΑΕΔ για την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

 • Το έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή).
 • Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.
 • Το έγγραφο αυτό θα ζητηθεί από τη σύνδικο.
 • Το οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας του εργοζομένου, εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική προσαύξηση.
 • Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
 • Την Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
 • Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενο. Σε περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα, ο ΟΑΕΔ δίνει Βεβαίωση για άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα χωρίς επιβάρυνση.
 • Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ

Με το έντυπο της καταγγελίας μας και τα λοιπά οφειλόμενα ποσά πρέπει να απευθυνθούμε σε δικηγόρο, ώστε να συνταχθεί η αναγγελία των αξιώσεών μας και να κατατεθεί εμπροθέσμως. Η αναγγελία κατατίθεται εντός 1 μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για τις αναγγελίες θα ακολουθήσει επαλήθευση από τη σύνδικο των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν (αντιπαραβολή των εγγράφων του πιστωτή προς τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα του οφειλέτη). Στο στάδιο αυτό προβλέπεται διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων. Εν συνεχεία ακολουθεί, εάν δεν μεσολαβήσει αποδοχή ή επικύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης, το στάδιο της ένωσης των πιστωτών, η ρευστοποίηση του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας και η διανομή του προϊόντος αυτής στους πιστωτές, βάσει των ειδικών και γενικών προνομίων, που προβλέπονται. Επί των σταδίων αυτών θα ακολουθήσει ειδική ενημέρωση.

Τέλος σημειώνεται ότι εκ της αποφάσεως έχει οριστεί ότι η συνέλευση των πιστωτών θα λάβει χώρα στις 13-6-2016 και ώρα 9:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η Συνέλευση αυτή δύναται να εκλέξει τριμελή επιτροπή πιστωτών, η οποία θα παρακολουθεί την πορεία των εργασιών της πτώχευσης και θα παράσχει συνδρομή στην σύνδικο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Στην ως άνω συνέλευση των πιστωτών η σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει έκθεση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και των αιτίων της πτώχευσης, τις προοπτικές διατήρησης της επιχείρησης, εν όλω ή εν μέρει, τις δυνατότητες βιωσιμότητάς της και υπαγωγής του οφειλέτη σε σχέδιο αναδιοργάνωσης και τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες συνέπειες ως προς την ικανοποίηση των πιστωτών. Η ως άνω έκθεση της συνδίκου γνωστοποιείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνέλευση των πιστωτών στον εισηγητή, στον οφειλέτη, στην επιτροπή πιστωτών και σε εκπρόσωπο των εργαζομένων, προκειμένου να τοποθετηθούν επ’ αυτής.

Για όλες τις ανωτέρω διαδικασίες θα υπάρξει συντονισμός και ενημέρωση.

Μετά την κατάθεση της αναγγελίας μας πρέπει να απευθυνθούμε στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ, που έχει την έδρα της η επιχείρηση και να αιτηθούμε, όσοι δικαιούμεθα, το επίδομα αφερεγγυότητας. Η παροχή αυτή καταβάλλεται από τον «Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» και σκοπό έχει την πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση.

Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος. Δεν καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω απόλυσης, καθόσον δεν θεωρείται αποδοχές.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Το εξάμηνο αυτό (αν πρόκειται για την επιχείρηση που πτώχευσε) έχει αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση.

Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το “Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη” ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης. Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές αποσβέννυται. Απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση της παροχής αυτής είναι τα κάτωθι

Βεβαίωση της συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου, από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στην οποία ανάγονται αυτές.

 • Δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜ ΙΚΑ του ενδιαφερομένου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.
 • ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν δικαιούμαστε επίδομα αφερεγγυότητας, θα υπάρξει συντονισμός ασκήσεως πιέσεως στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΑΕΔ για χορήγηση έκτακτου επιδόματος. Επίσης διερευνάται η δυνατότητα λήψεως επιδόματος από το ταμείο παγκοσμιοποίησης.

Για τις ανωτέρω ενέργειες θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να κινηθούμε κατά τρόπο συλλογικό, ενώ είναι απαραίτητο να απευθυνθούμε σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο, δίνοντας εντολή εκπροσώπησης ώστε: 1. Να παραληφθούν οι καταγγελίες μας, 2. Να εκπροσωπηθούμε στη συνέλευση των πιστωτών, 3. Να αναγγελθούν οι αξιώσεις μας στην πτώχευση, 4. Να επαληθευθούν οι αξιώσεις μας, 5. Να παρακολουθείται η διαδικασία της πτώχευσης, 6. Να προωθηθούν τα αιτήματά μας για χορήγηση επιδομάτων.

Προς συντονισμό της όλης διαδικασίας έχουμε δημιουργήσει ειδική ιστοσελίδα με την ονομασία www.ElaAleko.gr και email: info@elaaleko.gr στην οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι από κάθε περιοχή μπορούν να εισέλθουν συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα επικοινωνίας, ώστε να υπάρξει συντονισμός, να κινηθεί η συλλογική διαδικασία άμεσα και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθούν προθεσμίες και δικαιώματα."

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Δραγασάκης: Παραιτήθηκε από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ- Παραμένει στο κόμμα

Με επιστολή του γνωστοποιεί ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε κανένα θεσμικό όργανο, κομματική λειτουργία …