Αλλαγές στους όρους άδειας άσκησης επαγγέλματος

adeia_askisews_epaggelmatos

Η κατά τόπους Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα, όπως ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης και το οποίο εκδόθηκε σε ΦΕΚ, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή. Σύμφωνα με την απόφαση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι τασσόμενες προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 5 του παρόντος διατάγματος στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου.

γ. Παράβολο δημοσίου ταμείου, όπως αυτό ορίζεται από την ΚΥΑ Υ7/6697/13-1-1994 (ΦΕΚ Β' 28), όπως ισχύει.

δ. Παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ε. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

στ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πι-στοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

ζ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους της Ε.Ε.ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/-ίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε.ή δεκαετής άδεια παραμονής.

Για τους πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τους πολίτες Τρίτων Χωρών, απαιτείται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και το επίσημο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ανωτάτου επιπέδου (Γ2) ή απολυτήριο ελληνικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου) ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Κωλύματα άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή, ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή, δεν χορηγείται η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή σε όποιον,

Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα:

α) για κακούργημα,

β) για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νοθείας, κιβδηλείας, παρα-χάραξης, αισχροκέρδειας, τοκογλυφίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, ψευδορκίας, παράβαση καθήκοντος,

γ) για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών,

δ) για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,

ε) για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

στ) σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του για οποιοδήποτε αδίκημα, Έχει τεθεί σε πλήρη ή μερική δικαστική συμπαρά-σταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αστικού κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί η συμπαράσταση αυτή.

Η βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος Λογοθε-ραπευτή ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον:

α) Συντρέχει οποιαδήποτε περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,

β) Στην περίπτωση χορήγησης της βεβαίωσης λόγω πλάνης για την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων με εφαρμογή των γενικών αρχών περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων, ανεξαρτήτως της υποκειμενικής συμπεριφοράς του αιτηθέντος τη χορήγηση.

Τήρηση Μητρώου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας υποχρεούνται να τηρούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος Μητρώα, σε ηλεκτρονική μορφή στα οποία καταχωρούνται οι χορηγούμενες βεβαιώσεις, αντίγραφα των οποίων κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Μεταβατικές Διατάξεις Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή χορηγείται σε όποιον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος διαθέτει:

α) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώ-ην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και Ι.Τ.Ε.) ως ισότιμο και

β) άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του πτυχίου ή αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετή (2ετή) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε

α) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και

β) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Λογοθεραπείας της ημεδαπής ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπεία της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών (πλήρους φοίτησης) αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και

γ) αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετή (2ετή) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και

δ)για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Λογοθεραπεία της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλ-ματος Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, είτε Βεβαίωση σπουδών Λογοθεραπείας της ημεδαπής χορηγούμενη από νομίμως λειτουργήσαντα στη χώρα φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, οι κάτοχοι της οποίας έκαναν έναρξη των σπουδών τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η λειτουργία του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπεία της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών (πλήρους φοίτησης) και

- άδεια άσκησης επαγγέλματος στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου και

- αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, τα αποδεικτικά των ακαδημαϊκών τίτλων και της επαγγελματικής απασχό-λησης δύνανται να έχουν εκδοθεί και μετά τη δημοσίευση του παρόντος, εντός όμως της προβλεπόμενης προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, τα αποδεικτικά των ακαδημαϊκών τίτλων και της επαγγελματικής απασχό λησης προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί υπό την ισχύ του Π.δ. 176/2014 επανακρίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ."

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …