Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

anergia-douleia
Τέσσερα υπουργεία υπογράφουν από κοινού την σύσταση και λειτουργία του επιχειρησιακού δικτύου του πληροφοριακού συστήματος για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.
Σύμφωνα με την απόφαση η λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας:
"Συνίσταται στον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας, προσφορά και ζήτηση εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες-ικανότητες-γνώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, ως έχουν και όπως τείνουν να εξελιχθούν στο μέλλον και στον εντοπισμό των ενδεχόμενων αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της εργασίας.
Για την αποτελεσματική λειτουργία του Μηχανισμού συστήνεται Επιχειρησιακό Δίκτυο φορέων και οργανισμών, που σχετίζονται με τις εισροές και τις εκροές του Μηχανισμού και αναλαμβάνουν την υλοποίηση των απαραίτητων δραστηριοτήτων οι οποίες συνάδουν με τους σκοπούς τους, είτε για τη συγκέντρωση των δεδομένων είτε την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού.
Ο Μηχανισμός αντλεί τα δεδομένα που απαιτούνται για την λειτουργία του από το Δίκτυο φορέων, στο οποίο συμμετέχουν οι εξής:
 •  το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 •  το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού,
 •  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 •  το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
 • η Ελληνική Στατιστική Αρχή,
 • ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
 • ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ),
 • οι Περιφέρειες της χώρας, θ) οι Κοινωνικοί Εταίροι που υπογράφουν τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ),
 • φορείς των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται να συμβάλουν στην λειτουργία του Μηχανισμού, ιδίως, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
Ρόλος των συμμετεχόντων φορέων στο Δίκτυο
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ Διεύθυνση Απασχόλησης ως συντονιστής για την ανάπτυξη και λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, καθορίζει τις εκροές και τις εισροές του Μηχανισμού σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Συντονισμού και εποπτεύει την υλοποίηση των απαραίτητων δραστηριοτήτων.
Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχει στον Μηχανισμό στοιχεία για τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σε επαγγελματικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο. Το ΕΙΕΑΔ ως επιστημονικά υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης είναι αρμόδιο για το συντονισμό των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, το σχεδιασμό της μεθοδολογίας του μηχανισμού τόσο της συνολικής όσο και της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων από τα μέλη του δικτύου και για το συντονισμό του επιστημονικού έργου της συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης των δεδομένων που αποστέλλονται από τους φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο.
 • Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συμβάλλει στην παροχή δεδομένων στο Μηχανισμό σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας του καθώς και στον καθορισμό των εκροών του, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου.
Ενδεικτικά παρέχει στο ΕΙΕΑΔ χρονοσειρές δεδομένων αποφοίτων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΜΑ, Διδακτορικού, αποφοίτων τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά ειδικότητα, αποφοίτων και αποφοίτων που έλαβαν πιστοποίηση ΙΕΚ (δημόσια και ιδιωτικά) ανά ειδικότητα, αποφοίτων ΤΕΙ ανά τμήμα, αποφοίτων ΑΕΙ ανά τμήμα, αποφοίτων μεταπτυχιακών τίτλων ανά τμήμα, αποφοίτων διδακτορικών τίτλων ανά τμήμα, τίτλων αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ ανά επίπεδο και τμήμα, αποφοίτων ιδιωτικών κολλεγίων ανά ειδικότητα, αποφοίτων ειδικής αγωγής ανά κατηγορία, αποφοίτων ειδικών σχολείων (μουσικά, κ.λπ.) και βαθμίδα εκπαίδευσης, μελέτες απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας αποφοίτων διαφόρων σχολών και βαθμίδων.
 • Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συμβάλλει στην ανάπτυξη του Μηχανισμού παρέχοντας δεδομένα στο Δίκτυο σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας του, ιδίως, αναφορικά με την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και στον καθορισμό των εκροών του.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή παρέχει στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού που αφορούν τον δυναμισμό/ την ανθεκτικότητα επαγγελμάτων/ κλάδων/ εκπαιδευτικών επιπέδων και τις αναντιστοιχίες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, παρέχει πρωτογενή στοιχεία από την Έρευνα Κενών Θέσεων Εργασίας που αφορούν στις κενές θέσεις εργασίας σε κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Ο.Α.Ε.Δ παρέχει στοιχεία για την ανεργία υπό τη μορφή στατιστικών αναφορών, ιδίως, βασικά χαρακτηρι-στικά των εγγεγραμμένων ανέργων, κατά φύλο, αναλυτικές ηλικιακές ομάδες, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση και εθνικότητα, διάρκεια ανεργίας, για το σύνολο της Χώρας, κατανομή Εγγεγραμμένων Ανέργων ανά Διοικητική Περιφέρεια, κατανομή Εγγεγραμμένων Ανέργων ανά Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια, Ανάλυση Εγγεγραμμένων Ανέργων ανά Μονοψήφιο και Διψήφιο ΣΤΕΠ'92, στοιχεία Κενών Θέσεων, στο Σύνολο Χώρας και ανά Διοικητική Περιφέρεια.

 • Επίσης, συμβάλλει στον καθορισμό των εκροών του συστήματος σε σχέση με τις επιχειρησιακές του ανάγκες.

Οι Περιφέρειες, υποβάλουν στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας τις διαθέσιμες μελέτες, έρευνες και εμπειρο-γνωμοσύνες για την περιοχή ευθύνης τους. Επίσης, όταν αυτό απαιτείται, για τις ανάγκες του εθνικού μη-χανισμού, με βάση τη μεθοδολογία που συμφωνείται με το ΕΙΕΑΔ συγκεντρώνουν δεδομένα που αφορούν ιδίως το αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας, το εργατικό δυναμικό, τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα της αγοράς εργασίας σε Περιφερειακό επίπεδο.

 • Οι Περιφέρειες αλληλεπιδρούν με την κεντρική διοίκηση προκειμένου να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων που αναλαμβάνονται, ώστε με τη σταδιακή ενίσχυση της συμμετοχής τους και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, να διασφαλισθεί η σταθερή συνεργεία των παρεμβάσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Οι Περιφέρειες που έχουν αναπτύξει Μηχανισμούς Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας μεριμνούν για τη σύνδεση και διαλειτουργικότητα τους με τον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης.

Οι κοινωνικοί εταίροι, με βάση μεθοδολογία που συμφωνείται με το ΕΙΕΑΔ διεξάγουν ιδίως ερευνητικές δράσεις (έρευνες εργοδοτών και εργαζομένων), συγκεντρώνουν δεδομένα ιδίως για τις ανάγκες σε δεξιότητες σε κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο, που καλύπτουν τα κενά πληροφόρησης που διαπιστώνονται στις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης για τα ζητήματα της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.

 • Φορείς των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται να συμβάλουν στην λειτουργία του Μηχανισμού, μπορούν να είναι ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή στοιχείων από τους συμμετέχοντες στο Δίκτυο

Οι φορείς και οργανισμοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο υποχρεούνται να αποστέλλουν προς το ΕΙΕΑΔ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, τα στατιστικά δεδομένα, τα ποιοτικά δεδομένα καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του Μη-χανισμού, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται από το ΕΙΑΕΔ, σύμφωνα με τις ανάγκες των παραδοτέων του Μηχανισμού, που αποφασίζονται στην Επιτροπή Συντονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου.

 • Αναλόγως του θέματος που εξετάζεται κάθε φορά για τις ανάγκες των παραδοτέων του Μηχανισμού, συγκαλείται το μέρος του Δικτύου που σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, στο Δίκτυο είναι δυνατόν να συμμετέχουν/να καλούνται κατά περίπτωση και άλλοι φορείς που θα μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Μηχανισμού Διάγνωσης.

Τα σημεία επαφής του Δικτύου είτε συνεδριάζουν με φυσική παρουσία είτε αναπτύσσουν ηλεκτρονική επικοινωνία για τη διεκπεραίωση των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του. Το ΕΙΕΑΔ είναι αρμόδιο για την επεξεργασία των εισροών του Δικτύου, την σύνθεση των αποτελεσμάτων και την τελική εξαγωγή των συμπερασμάτων σε ετήσια Έκθεση.

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΙΕΑΔ, το οποίο καταρτίζει τις ενημερωτικές εκθέσεις, τα αποτελέσματα και η ετήσια έκθεση δίνονται στη δημοσιότητα, με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας που περιέχουν.

 • Τα αποτελέσματα και η ετήσια έκθεση αποτελούν πηγή άντλησης πληροφόρησης, που θα λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μαζί με την πληροφόρηση που παρέχεται άμεσα από τα αιτήματα των εργοδοτών, από τα σχέδια αναπτυξιακής δράσης των Περιφερειών καθώς και από ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης, όπως η διατήρηση και η ανάπτυξη παραδοσιακών επαγγελμάτων και των αντίστοιχων δεξιοτήτων, και η ένταξη ατόμων ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Την ευθύνη για την επιχειρησιακή λειτουργία του Δικτύου καθώς και τον συντονισμό, την οργάνωση και την συνεργασία των φορέων του Δικτύου έχει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Πλατφόρμας Πληροφόρησης

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τους φορείς του δικτύου που έχει συσταθεί για την υλοποίηση του συστήματος διάγνωσης, εισάγονται σε ψηφιακή μορφή στην κεντρική βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Μηχανισμού, το οποίο διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή/ και άλλων φορέων.

Την ευθύνη της εποπτείας και διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος έχει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο θα στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό που χρειάζεται για την διεκπεραίωση των καθηκόντων του σε σχέση με τον Μηχανισμό.

Το ΕΙΕΑΔ είναι υπεύθυνο για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων που εισάγονται στην κεντρική βάση δεδομένων με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό επίπεδο, σε επίπεδο επαγγέλματος και σε επίπεδο δεξιοτήτων.

 • Η ανάλυση των στοιχείων έρευνας από το ΕΙΕΑΔ και η αποτύπωση τους στο Πληροφοριακό Σύστημα θα διενεργούνται και σε επίπεδο Περιφερειών και για κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά, προκειμένου οι Περιφέρειες να μπορούν να αξιοποιούν τα στοιχεία αυτά στη γεωγραφική τους επικράτεια.

Παράλληλα δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αποτελεί έναν ηλεκτρονικό χώρο/ πεδίο (ιστοσελίδα) όπου παρέχεται η εύληπτη παρουσίαση των βασικών στατιστικών μεγεθών της αγοράς και κυρίως ποσοτικά στοιχεία για τις βασικές διαστάσεις της προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο δεξιοτήτων.

Μέσω της πλατφόρμας, συλλέγεται και παρέχεται ανοιχτή πληροφόρηση σε άτομα και επιχειρήσεις όσον αφορά στον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας, προσφορά και ζήτηση εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες -ικανότητες - γνώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, ως έχουν και όπως τείνουν να εξελιχθούν στο μέλλον και στον εντοπισμό των ενδεχόμενων αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της εργασίας.

 • Στην πλατφόρμα πληροφόρησης, μετά από τη λήψη των απαιτούμενων ενεργειών δύναται να περιλαμβάνονται και σχετικά δελτία τύπου, μελέτες από αρμόδιους φορείς, εγκεκριμένα/ αξιόπιστα επιστημονικά άρθρα, πιθανές αξιολογήσεις προγραμμάτων απασχόλησης κλπ.

Το δίκτυο των φορέων του Μηχανισμού Διάγνωσης λαμβάνει ρόλο διαβαθμισμένου χρήστη της πλατφόρμας.

Τα μέλη που το απαρτίζουν, θα μπορούν να εισέρχονται στο περιβάλλον εσωτερικού χρήστη, να αναρτούν και να ανανεώνουν στοιχεία της πλατφόρμας που προέρχονται από δικές τους μελέτες. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και την ανάπτυξη της ικανότητας των συμμετεχόντων στο Δίκτυο να παρέχουν τα στοιχεία, τα μέλη του Δικτύου υποχρεούνται να στέλνουν στο ΕΙΕΑΔ τα αναγκαία στοιχεία βάσει συμφωνημένης μεθόδου.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Διπλωματικές πηγές ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια στο Κυπριακό

Δηλώσεις διπλωματικών πηγών του ΟΗΕ μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα …