Ωδείο κάνει Προσλήψεις

mousikes_skines_2012-600_231297_2Z1F33-620x320

Εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΥΠ.ΠΟ.Α.) και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017, το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει είκοσι επτά (27) συνολικά θέσεις καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του Κ.Ω.Θ. 2016 και τον διετή καλλιτεχνικό -εκπαιδευτικό προγραμματισμό του.

Θέσεις:

 • Τρείς (3) θέσεις καθηγητών Βιολιού
 • Δύο (2) θέσεις καθηγητών Βιόλας
 • Τέσσερις (4) θέσεις καθηγητών Βιολοντσέλου
 • Μία (1) θέση καθηγητή Κοντραμπάσου
 • Μία (1) θέση καθηγητή Φλάουτου
 • Δύο (2) θέσεις καθηγητών Κλαρινέτου
 • Μία (1) θέση καθηγητή Σαξοφώνου
 • Δύο (2) θέσεις καθηγητών Τρομπέτας
 • Μία (1) θέση καθηγητή Άρπας
 • Μία (1) θέση καθηγητή Κιθάρας
 • Μία (1) θέση καθηγητή Κρουστών με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης
 • Μία (1) θέση καθηγητή Μονωδίας
 • Μία (1) θέση καθηγητή Μελοδραματικής
 • Μία (1) θέση καθηγητή Υποκριτικής
 • Μία (1) θέση καθηγητή Σύνθεσης
 • Μία (1) θέση καθηγητή για Διεύθυνση και Εκπαίδευση της Χορωδίας Κ.Ω.Θ. Μία (1) θέση Συνοδού Πιάνου με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης
 • Δύο (2) θέσεις Συνοδών Πιάνου για το Τμήμα της Δ/νσης Ορχήστρας, με υποχρέωση στην εκτέλεση παρτιτούρας Ορχήστρας στο πιάνο με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης

Για όσες από τις παραπάνω θέσεις προκηρύσσονται με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το αντίστοιχο περιεχόμενο στη γραμματεία ΚΩΘ εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση υποψηφιότητας. Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή λαμβάνεται από την γραμματεία του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15) ή από την ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www. odiokrat.gr).
2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων.
5) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται:

α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997.
δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.
Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

6) Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον Τύπο, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ηχογραφήσεις κ.λ.π.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζουν οι υποψήφιοι για την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

 • Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15, τηλ. 2310.522157) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 1 – 8 – 2016 μέχρι και 12- 8 – 2016 από τις 9:00 — 14:00.
 • Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΩΘ odiokrat@yahoo.gr .

Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη μαζί με την αίτηση και ταυτόχρονα να τα στείλουν ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, στην ανωτέρω διεύθυνση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας. (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χωρίς δική του υπαιτιότητα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν έχει προσκομίσει τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, η προϋπηρεσία του θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα επισυνάπτεται ο αριθμός πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, υποδειγματική διδασκαλία διάρκειας έως 30′ και ακρόαση διαρκείας 15′ -20′, εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα μεταξύ 10 και 23 Σεπτεμβρίου 2016 και οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν προ 5 εργασίμων ημερών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πληρώνεται το ΚΕΑ Σεπτεμβρίου 2023

Πληρωμή για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πρώην ΚΕΑ, Σεπτεμβρίου 2023. Πότε εμφανίζονται διαθέσιμα τα χρήματα …