Πρόσληψη σε Κυνηγετικό Σύλλογο

jobbiiring

Σε εφαρμογή του άρθρου 267 παράγραφος 3 του Ν.Δ.86/69, της υπ’ αριθμ. 103351/2412/9-7-2009 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1377/Β/10-7-2009) και της υπ’ αριθμ.10/01-08-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο  Κυνηγετικός Σύλλογος Ιωαννίνων, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προκήρυξη για την πρόσληψη από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιωαννίνων, ενός ιδιώτη ως ιδιωτικό φύλακα θήρας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες θέσεις ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Ο Εργοδότης δικαιούται να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση του την σύμβαση που θα υπογραφεί για έναν ή περισσότερους συμβατικούς χρόνους ή να την μετατρέψει σε αορίστου χρόνου.

 1. Ο κάθε υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς του αποδέχεται τα παρακάτω:
 1. Θα προσληφθεί με εργοδότη του τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιωαννίνων και τόπο παροχής των υπηρεσιών του ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ευθύνης του εργοδότη αυτού. Μετά την πρόσληψή του θα τοποθετηθεί στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Από τη θέση αυτή ο προσλαμβανόμενος θα είναι υποχρεωμένος να κινείται οποτεδήποτε εντός του 24ώρου για την κάλυψη της ανάγκης θηροφύλαξης ανάλογα με τις εντολές που θα του δίνονται.
 2. Το ωράριο θα είναι ελαστικό, καθοριζόμενο από τον εργοδότη, είτε ως σπαστό (ορισμένες ώρες πρωί ή ορισμένες απόγευμα – ορισμένες νύκτα) είτε ως βάρδιες κλπ, οι δε ημέρες αναπαύσεώς του θα καθορίζονται εβδομαδιαίως, ελαστικά, με βάση το γεγονός ότι η θήρα ασκείται κυρίως σε ημέρες αργιών με αντίστοιχη αναγκαιότητα παροχής των υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.
 3. Στα βασικά καθήκοντα του ιδιωτικού φύλακα θήρας περιλαμβάνονται:

α. Η συνεχής φυσική παρουσία του στους τόπους άσκησης της θήρας, καταφύγια θηραμάτων κλπ, όπου θα μετακινείται με οχήματα των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

β. Η διενέργεια ελέγχων, και λοιπών πράξεων σε εκτέλεση των επιταγών της περί θήρας νομοθεσίας.

γ. Η καταγγελία οποιασδήποτε πράξης ή συμβάντος καταστροφής της θηραματικής πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

δ. Η πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση για την καταστολή πυρκαγιών.

ε. Η υποχρέωσή του να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της εργοδότριας σε θέματα θηραματοπονίας, δασοπονίας κλπ.

στ. Η υποχρέωσή του να συνδράμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση έργων βελτίωσης βιοτόπων, ερευνών, δράσεων και καταμετρήσεων θηραμάτων που θα ζητηθούν από τον εργοδότη του.

 1. Το πρώτο δίμηνο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης θα αποτελεί δοκιμαστική περίοδο κατά την οποία ο Κυνηγετικός Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή του δήλωση να λύσει αζημίως την σύμβαση πρόωρα.
 2. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

α. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσης μέχρι και τις 22 Aυγούστου, ημέρα Δευτέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:30΄ έως 13:30΄, στην έδρα του Κυνηγετικού Συλλόγου.

β. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς διορθώσεις και σβησίματα κλπ διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές.

γ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς με την προϋπόθεση να έχουν φθάσει στην έδρα του Κυνηγετικού Συλλόγου μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016.

 1. Προσόντα και προϋποθέσεις υποψηφίων ιδιωτικών φυλάκων θήρας

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν από τον Κυνηγετικό Σύλλογο θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:

 1. Ιθαγένεια: Να είναι Έλληνες πολίτες. Όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση μπορούν να προσληφθούν μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης.
 2. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων: Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 3. Ηλικία πρόσληψης: Κατώτερο όριο πρόσληψης ορίζεται το 21ο έτος της ηλικίας και ανώτατο το 35ο έτος. Στην περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον το ανώτερο όριο ηλικίας επιμηκύνεται ως το 45ο έτος. Από τον περιορισμό του ανώτατου ορίου ηλικίας εξαιρούνται οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας σε Κυνηγετικές Οργανώσεις.
 4. Τίτλοι σπουδών: Δικαίωμα πρόσληψης έχουν οι κάτοχοι:

Απολυτήριου Τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

 1. Υγεία: Ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας προσλαμβάνονται όσοι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης και τούτο να βεβαιώνεται από ένα ιατρό με ειδίκευση στην Παθολογία και ένα ιατρό με ειδίκευση στην Ψυχιατρική δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος.
 2. Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση: Δεν προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας:
 3. i. Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής.
 4. ii. Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί θήρας και του νόμου περί όπλων.

iii. Όσοι τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

 1. Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους: Δεν προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, όσοι απολύθηκαν, από αντίστοιχη θέση ιδιωτικού φύλακα θήρας, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος και εκδόθηκε η σχετική απόφαση άρσης της αναγνώρισής του για το λόγο αυτό.
 2. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου για ένα έτος τουλάχιστον.

(Σε περίπτωση που η Κυνηγετική Οργάνωση διαθέτει, κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης, μέσα όπως μοτοσυκλέτα ή ταχύπλοο σκάφος, για τον χειρισμό των οποίων απαιτείται δίπλωμα, τότε προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη η υποχρέωση του επιλεγέντος υποψήφιου, εφόσον δεν κατέχει το σχετικό δίπλωμα να το προσκομίσει σε διάστημα δύο μηνών.)

 1. Δικαιολογητικά υποψηφίων κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας
 2. Αίτηση, σύμφωνα με το έντυπο που χορηγείται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται όλους τους όρους της προκήρυξης, έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη προσόντα και ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί θήρας και του νόμου περί όπλων και ότι δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων και για τους υποψήφιους άνδρες ότι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως ικανοί κατηγορίας Ι1 – Ι2 ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις όχι όμως για λόγους υγείας.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
 5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γεννήσεως.

Δικαιολογητικά όσων κληθούν για πρόσληψη

 1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού απολυτηρίου ή πτυχίου σπουδών ή βεβαίωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας βαθμολογίας πτυχίου σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής
 2. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α
 3. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται
 4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας ή ταχύπλοου σκάφους σύμφωνα με την παράγραφο του προηγουμένου κεφ. 2 της παρούσης εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναγράφονται σε αυτήν.
 7. Πιστοποιητικά υγείας χορηγούμενα από Παθολόγο και Ψυχίατρο Ιατρό Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
 8. Οι υποψήφιοι που έχουν υπηρετήσει ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων υποβάλουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από την Κυνηγετική Οργάνωση που έχουν υπηρετήσει συνοδευόμενη από το σχετικό αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από την δασική αρχή, στην οποία θα φαίνονται οι περίοδοι που εργάστηκαν και ότι δεν καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας πριν την λήξη της για λόγους κακής εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …