Προκήρυξη για την Εθνική Σχολή Δικαστικών

συνέντευξη-εργασίας3

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης  Ο αριθµός των εισακτέων κατανέµεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

Α. ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, δέκα τέσσερις ( 14 ) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Β. Πολιτική και Ποινική ∆ικαιοσύνη, εξήντα µία (61 ) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.

Γ. Εισαγγελείς, είκοσι τρεις ( 23 ) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Το προκριµατικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους µήνες Νοέµβριο-∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους.

Το πρόγραµµα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο ορισµός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και στο Kατάστηµα της Σχολής, δηµοσιοποιούνται δε µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

Α. ∆ικαίωµα και αιτήσεις συµµετοχής υποψηφίων

  1. α) Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι : αα. ΄Εχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µε µονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι µε πτυχίο νοµικού τµήµατος, νοµικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή, ββ. έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέµπτο (45ο ) έτος της ηλικίας τους, στις 31 ∆εκεµβρίου του 2016 (έτος προκήρυξης του διαγωνισµού, βλ. άρθρ. 10 παρ. 1α , ββ του ν.3689/2008, όπως έχει αντικ. και ισχύει µε το άρθρο 8 παρ 3 του ν. 3910/2011). Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α΄), γγ. έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 36, και δεν έχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισµό τους ως δικαστικών λειτουργών.

β) Τα απαιτούµενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισµού, ήτοι την 10η Οκτωβρίου 2016.Τα κωλύµατα πρέπει να µην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισµού όσο και κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

  1. α) Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό από την 16η Σεπτεµβρίου έως και την 30η Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραµµατεία της Σχολής ή στη γραµµατεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αµελλητί στη γραµµατεία της Σχολής.

β) Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυµούν να συµµετάσχουν. Επίσης δηλώνουν µία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική γερµανική και ιταλική), στην οποία επιθυµούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και µία έως δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυµούν, προαιρετικά, να εξεταστούν. Συνυποβάλλουν δε τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη συνδροµή των προσόντων και την έλλειψη κωλυµάτων εκτός των πιστοποιητικών σωµατικής και ψυχικής υγείας και του πιστοποιητικού ήθους, τα οποία υποβάλλονται στη γραµµατεία της Σχολής το βραδύτερο την 4η Οκτωβρίου 2016. Οι γνωµατεύσεις αυτές εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, β) ψυχίατρο και γ) ψυχολόγο, είτε του δηµοσίου είτε ιδιωτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254), σε συνδυασµό µε το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35) «Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών».

γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωµατικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται από τους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων, αν η έλλειψη αυτή εµποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθεί η υγεία και η σωµατική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διευκόλυνση της συµµετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισµό. Στα µέτρα διευκόλυνσης µπορεί να περιλαµβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόµενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

 Β. ∆ιεξαγωγή-στάδια διαγωνισµού

  1. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός περιλαµβάνει δύο στάδια, προκριµατικό και τελικό.

2.Κατά το προκριµατικό στάδιο: α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για µεν την κατεύθυνση της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης σε θέµατα: αα. γενικής παιδείας ββ. συνταγµατικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και γγ. δηµοσιονοµικού δικαίου, για δε την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης και των Εισαγγελέων σε θέµατα: αα. γενικής παιδείας, ββ. αστικού δικαίου, εµπορικού δικαίου και πολιτικής δικονοµίας και γγ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονοµίας. β) Η εξέταση στα θέµατα γενικής παιδείας περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός θέµατος σχετικά µε σύγχρονα νοµικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά και πολιτιστικά ζητήµατα ή συνδυασµό ανάπτυξης θέµατος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό βάρος κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα µε τη δυσκολία της και αναγράφεται στο ερωτηµατολόγιο. Το µέρος, που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου της βαθµολογίας. γ) Η εξέταση στα νοµικά µαθήµατα διενεργείται µε συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέµατος στον αντίστοιχο θεµατικό κύκλο και περιλαµβάνει µία, επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων για την κατεύθυνση της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης στο θεµατικό κύκλο του συνταγµατικού δικαίου, του γενικού διοικητικού δικαίου και του δικαίου διοικητικών διαφορών, για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης στο θεµατικό κύκλο του αστικού δικαίου, του εµπορικού δικαίου και της πολιτικής δικονοµίας και για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων στο θεαµατικό κύκλο του ποινικού δικαίου, της ποινικής δικονοµίας και του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. δ) Τα µέλη της Επιτροπής κατανέµουν µεταξύ τους την εξέταση των µαθηµάτων, έτσι ώστε σε κάθε µάθηµα να αντιστοιχούν δύο εξεταστές. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοιµάσουν ο καθένας από δύο θέµατα για το προς εξέταση µάθηµα. Την ηµέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει µε πλειοψηφία δύο από τα θέµατα αυτά και, µε κλήρωση, η οποία διενεργείται ενώπιον όλων των µελών της επιτροπής, επιλέγει το ένα θέµα που θα τεθεί στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και κατά την εξέταση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας. ε) Οι υποψήφιοι και των τριών (3) κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε µία από τις ακόλουθες τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική και ιταλική. Η εξέταση στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα είναι γραπτή και συνίσταται σε µετάφραση νοµικού κειµένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.

  1. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο µετέχουν µόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριµατικό, οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται α) προφορικά και δηµοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριµατικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέµατα ευρωπαϊκού δικαίου και β) γραπτά στις ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει προαιρετικά (εκτός της υποχρεωτικής). Η εξέταση διενεργείται όπως στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα.

 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Covid-19: Παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές αρνητικές πρωτιές κατακτά η Ελλάδα

EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ 29.11.2020, 12:15 Μετά την επιβεβαίωση από τους Financial Times της σχεδόν παγκόσμιας αρνητικής …