Κριτήρια επιτυχίας στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Ανέργους-Ελ. Επαγγελματίες

jobs1-prliktra

Σύμφωνα με τον Προγραμματισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου του Προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», με αυξημένο προϋπολογισμό και με μικρές αλλαγές ως προς τον πρώτο κύκλο.

Το πρόγραμμα θα αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Η δυσμενής συγκυρία μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για τους επιστήμονες πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, μέσα από έξυπνες και καλά σχεδιασμένες κινήσεις. Πολλοί πτυχιούχοι, είτε άνεργοι είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, νιώθουν την ανάγκη να απεμπλακούν από την παθογένεια και το αρνητικό κλίμα του παρελθόντος, να αντιδράσουν στην πίεση που τους ασκείται και να απελευθερώσουν υγιείς δυνάμεις για δράση, υλοποιώντας τα νέα επιχειρηματικά τους σχέδια. Σε αυτήν τους την προσπάθεια το ΕΣΠΑ γίνεται αρωγός, παρέχοντας σημαντική οικονομική στήριξη. Μέσα από το πρίσμα του ΕΣΠΑ, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που βιώνουν οι επιστήμονες της χώρας μπορεί να μετατραπεί σε αφετηρία αλλαγών. Άλλωστε, αυτοί που θα αντιδράσουν με σωστό σχέδιο και αποφασιστικότητα σήμερα θα είναι οι πρωταγωνιστές της επόμενης μέρας!

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται αφορούν πρωτίστως τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, τις ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου, δαπάνες για αναλώσιμα, αγορά εξοπλισμού και μικρής κλίμακας κτιριακές παρεμβάσεις ενώ τέλος μέσω του προγράμματος καλύπτεται και το μισθολογικό κόστος νέας θέσης εργασίας.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι το εν λόγω Πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορεί να καλύψει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων προς επιδότηση, στρέφοντας πολλούς πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ στις αντίστοιχες επενδυτικές κινήσεις που θα αναβαθμίσουν τη μελλοντική τους λειτουργία.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

Ποια όμως είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά/ κριτήρια που προσδίδουν υψηλή ποιότητα σε ένα υποψήφιο επενδυτικό σχέδιο και επηρεάζουν θετικά την αξιολόγηση και κατ' επέκταση την τελική έγκριση χρηματοδότησής του;

Το ερώτημα αυτό είναι κρίσιμο και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους Δικαιούχους, κατά το στάδιο της συγγραφής της επενδυτικής τους πρότασης. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τα κριτήρια και τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής όπως είχαν διαμορφωθεί στον Α κύκλο του προγράμματος και δεν θα έχουν σημαντικές αλλαγές στον Β Κύκλο.

Α. Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής (κριτήρια αποκλεισμού)

Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς:

 • Τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Α1) και
 • Το ότι ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναλύονται παρακάτω με βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση (κριτήριο Α2).

Κατηγορία Δικαιούχων-Α (Άνεργοι)

Καταρχήν επιλέξιμες είναι όσες προτάσεις καλύπτουν και τα έξι (6) ακόλουθα υποκριτήρια επιλεξιμότητας (ON/OFF):

 • Ιδιότητα ανέργου κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Συνάφεια ΚΑΔ με τίτλο σπουδών (πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος)
 • Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της υπό σύσταση επιχείρησης
 • Εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια
 • Μη ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην των προγραμμάτων κατάρτισης.

Κατηγορία Δικαιούχων-Β (Αυτοαπασχολούμενοι)

Καταρχήν επιλέξιμες είναι όσες προτάσεις καλύπτουν και τα έξι (6) ακόλουθα υποκριτήρια επιλεξιμότητας (ON/OFF):

 • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης
 • Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Συνάφεια ΚΑΔ με τίτλο σπουδών (πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος)
 • Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της επιχείρησης
 • Εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια
 • Μη ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην των προγραμμάτων κατάρτισης.

Στην περίπτωση Συνεργατικών Σχημάτων (Άνεργων ή/και Αυτοαπασχολούμενων) εξετάζονται οι παραπάνω προϋποθέσεις για κάθε εταίρο ξεχωριστά και επιπλέον το κάτωθι:

 • Μη ύπαρξη συζυγικής ή συγγενικής σχέσης 1ου και 2ου βαθμού μεταξύ των εταίρων, κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου.

Β. Βαθμολογούμενα Κριτήρια

Β.1 Εισοδηματικά Κριτήρια

Ατομικό Εισόδημα: Εξετάζεται το ατομικό εισόδημα του εταίρου/ εταίρων στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες στο εταιρικό κεφάλαιο αυτής δεν υποβάλουν κοινή με άλλους Φορολογική Δήλωση. Ατομικό εισόδημα <= 7.500 λαμβάνει 10 βαθμούς.

Οικογενειακό Εισόδημα: Εξετάζεται το οικογενειακό εισόδημα του εταίρου ή εταίρων στην περίπτωση οι συμμετέχοντες στο εταιρικό κεφάλαιο αυτής υποβάλουν κοινή με άλλους Φορολογική Δήλωση. Οικογενειακό εισόδημα <=12.000 λαμβάνει 10 βαθμούς.

Β.2 Κατάσταση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Σαφήνεια και πληρότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου: Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του επιχειρηματικού σχεδίου. Πολύ Καλή Τεκμηρίωση λαμβάνει από 8 έως 10 βαθμούς. Καλή τεκμηρίωση λαμβάνει από 5 έως 7 βαθμούς. Ανεπαρκής τεκμηρίωση λαμβάνει από 0 έως 4 βαθμούς.

Προβλέψεις Εσόδων - Εξόδων της επιχείρησης: Εξετάζονται η τεκμηρίωση των δαπανών που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και οι προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και για τρία έτη από την ολοκλήρωσή του. Πολύ ικανοποιητική τεκμηρίωση λαμβάνει 10 βαθμούς. Ικανοποιητική τεκμηρίωση λαμβάνει 6 βαθμούς. Ανεπαρκής τεκμηρίωση λαμβάνει 0 βαθμούς.

Β.3 Χαρακτηριστικά Εταίρου/ων

Διάρκεια ανεργίας/ έναρξης επιχείρησης:

 1. Εξετάζεται η χρονική διάρκεια ανεργίας στην περίπτωση του ανέργου εταίρου. Ανεργία μεγαλύτερη/ίση του 1 έτους πριμοδοτείται με 10 βαθμούς, ενώ ανεργία μικρότερη του ενός (1) έτους βαθμολογείται αναλογικά με το χρόνο ανεργίας. Επισημαίνεται ότι στον υπολογισμό του χρόνου ανεργίας, λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής τους.
 2. Εξετάζεται η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περίπτωση του αυτοαπασχολούμενου. Πριμοδοτούνται αυτοί που έκαναν έναρξη μετά την 1.1.2011 και βαθμολογούνται με 10 βαθμούς. Αυτοί που έκαναν έναρξη πριν την 1.1.2011 βαθμολογούνται με 4 βαθμούς.

Σε περίπτωση συνεργασιών οι βαθμολογίες διαμορφώνονται ως εξής:

 • Συνεργασία δύο φυσικών προσώπων όταν ένας εκ των δύο λαμβάνει βαθμολογία 10, τότε το επιχειρηματικό σχέδιο λαμβάνει βαθμολογία 10.
 • Συνεργασία περισσότερων των 2 φυσικών προσώπων όταν οι περισσότεροι λαμβάνουν βαθμολογία 10 τότε το επιχειρηματικό σχέδιο λαμβάνει βαθμολογία 10
 • Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών των συμμετεχόντων στο συνεργατικό σχήμα.

Σύνθεση Εταιρικής Ομάδας: Εξετάζεται η ύπαρξη ή μη τεκμηριωμένης συνεργασίας των εταίρων ίδιας ή διαφορετικών ειδικοτήτων. Ύπαρξη τεκμηριωμένης συνεργασίας μεταξύ ανέργου και αυτοαπασχολούμενου ίδιας ή συμπληρωματικών ειδικοτήτων λαμβάνει 10 βαθμούς. Ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ αυτοαπασχολούμενων ίδιας ή συμπληρωματικών ειδικοτήτων λαμβάνει 10 βαθμούς. Ύπαρξη Συνεργασίας μεταξύ ανέργων ίδιας ή συμπληρωματικών ειδικοτήτων λαμβάνει 10 βαθμούς. Απουσία συνεργασίας ή ανεπάρκεια τεκμηρίωσης λαμβάνει 0 βαθμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν προέλεγχο επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 2106565400 ή στο email [email protected].


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πότε και πώς θα πληρωθεί το δώρο Χριστουγέννων για όσους είναι σε αναστολή

Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης …