Πρακτική άσκηση επ΄ αμοιβή

jobb

Πρωτοβουλία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας World Economic Forum Global Shapers Athens Hub (εφ’εξής «Global Shapers») με τη συνδρομή Εταιρειών (εφ’ εξής «συμμετέχουσες Εταιρείες») με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αποτελεί  το  Πρόγραμμα ReGeneration.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 6 μήνες έμμισθης εργασίας σε κάποια από τις συμμετέχουσες Εταιρείες
 • Έως 80 ώρεςεκπαίδευσης
 • Έως 25 ώρες προσφοράς εθελοντικής εργασίας σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση
 • Σεμινάρια από ηγετικά στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου
 • Υποστήριξη σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Το Πρόγραμμα απαιτεί καθημερινή 8 ωρη απασχόληση, επί τη βάση πενθημέρου ή εξαημέρου ανάλογα με την επιχείρηση ως Νόμος ορίζει. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής του κάθε συμμετέχοντα ορίζεται από την Εταιρεία στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Η Global Shapers δεν εμπλέκεται καθ’οιονδηποτε τρόπο στον καθορισμό της εν λόγω ημερομηνίας.

Η εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ θα πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, πιθανώς και σαββατοκύριακα. Δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον προγραμματισμό της παροχής εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ αρκεί οι 25 ώρες αυτής να πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αποδοχής πρότασης πλήρωσης θέσης πρακτικής άσκησης κι έως το πέρας της εξάμηνης αυτής πρακτικής άσκησης. Η παροχή της εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ θα παρέχεται από τους συμμετέχοντες σε ελεύθερη ώρα τους κι όχι σε ώρες εκπαίδευσης, ώρες σεμιναρίου, ώρες συμβουλευτικής, ώρες εργασίας. Κάποια σεμινάρια δύναται να πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου.

Κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι απόφοιτοι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ,ΤΕΙ, Κολλέγιο), ανεξαρτήτως γνωστικού πεδίου,
 • κάτοχοι ή μη μεταπτυχιακού τίτλου,
 • με μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, έως 2 ετών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους,
 • ηλικίας έως και 29 ετών

Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να υποβάλλει μια αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας την κατεύθυνση του ενδιαφέροντός του/της μεταξύ των κλάδων: Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών & Τεχνών.

Εάν η αίτηση συμμετοχής του/της συμμετέχοντα/ουσας υποβληθεί επιτυχώς στην ιστοσελίδαwww.regeneration.gr, τότε αυτός/ή θα λάβει σχετικό επιβεβαιωτικό E-Mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αυτός/αυτή δήλωσε κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί επιβεβαιωτικό E-Mail ο/η συμμετέχουσα πρέπει να επικοινωνήσει με τους υπευθύνους του Προγράμματος σχετικά στο [email protected] Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνουν στα στοιχεία επικοινωνίας τους και για την πρόσβαση σε αυτόν.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν υλικό με: ρατσιστικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, πορνογραφικό περιεχόμενο ή/και περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή/και την προσωπικότητα αυτών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που προκαλεί αισθήματα μίσους ή /και που συνιστά οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

Περαιτέρω δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν υλικό με σκοπό την ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου, περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε είδους ή/και αρχεία που σκοπό έχουν να παρεμβληθούν στη λειτουργία ή/και να καταστρέψουν ή/και να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή/και τεχνικού εξοπλισμού ή /και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Global Shapers, των συνεργατών της, του Προγράμματος και των συμμετεχουσών Εταιρειών.

Αναγνωρίζουν δε και αποδέχονται την ακέραιη και αποκλειστική ευθύνη τους για το υλικό που αναρτούν στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους.

Σε περίπτωση που κάποια συμμετοχή δεν πληροί όλους ανεξαιρέτως τους όρους που θέτουν οι παρόντες όροι συμμετοχής τότε αυτή δεν θα θεωρείται έγκυρη και ο εν λόγω αιτών θα αποκλείεται αυτόματα χωρίς πρότερη ειδοποίησή του.

Ο/Η συμμετέχων/ουσα στο πρόγραμμα ReGeneration αποδέχεται ότι τα στοιχεία που δηλώνει στο πρόγραμμα είναι αληθή και επίκαιρα και ότι κάθε δήλωσή του στο πρόγραμμα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και τις συνέπειες του ν 1599/86 όπως ισχύει.

Η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει από οποιονδήποτε συμμετέχοντα είτε πριν ή μετά την τελική επιλογή του για την πλήρωση θέσης Πρακτικής Άσκησης επιπλέον έγγραφα για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων στοιχείων από το/τη συμμετέχοντα/ουσα.

Τα στοιχεία εκάστοτε επιτυχόντα συμμετέχοντα (βιογραφικό κλπ.) θα παραμένουν διαθέσιμα στις συμμετέχουσες Εταιρείες μέσω του Προγράμματος ReGeneration για ένα ημερολογιακό έτος, από την ημερομηνία που το βιογραφικό του επιτυχόντα συμμετέχοντα θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ReGeneration. Εάν ο/η συμμετέχων/ουσα είχε υποβάλλει αίτηση συμμετοχής όμως απέτυχε στη διαδικασία επιλογής μπορεί να αιτηθεί εκ νέου τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Εάν ο/η συμμετέχων/ουσα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία επιλογής του Προγράμματος όμως εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος (1 έτος) δεν συμφώνησε με κάποια από τις συμμετέχουσες Εταιρείες για την πλήρωση θέσης πρακτικής άσκησης, τότε μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα πρέπει όμως να επιτύχει εκ νέου στη διαδικασία επιλογής. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ενός συμμετέχοντα σε ένα κύκλο του Προγράμματος, δε συνεπάγεται αυτομάτως την επιτυχία του/της επόμενης αίτησης συμμετοχής εκάστοτε συμμετέχοντα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ReGeneration ΔΕΝ συνεπάγεται την αντιστοίχιση του εκάστοτε συμμετέχοντα σε κάποια θέση Πρακτικής Άσκησης. Την απόλυτη ευθύνη αντιστοίχισης συμμετεχόντων και θέσεων Πρακτικής Άσκησης φέρουν οι Εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ReGeneration.

Διαδικασία Επιλογής

Οι κύκλοι υποβολής αιτήσεων του προγράμματος θα επικοινωνούνται στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr. Αιτήσεις συμμετεχόντων δύνανται να υποβληθούν παραδεκτώς μόνον εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει για την υποβολή αιτήσεων εκάστοτε κύκλου η Global Shapers.

Η διαδικασία επιλογής διαρκεί 2-3 μήνες και περιλαμβάνει 4 στάδια. Για την πρόσβαση σε επόμενο στάδιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου.

Τα 4 στάδια είναι: κατάθεση αιτήσεων, online tests (δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας), διαδικασία επιλογής με φυσική παρουσία (εφεξής “Assessment Centre”), ατομικές συνεντεύξεις με Εταιρείες.

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώση την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.regeneration.gr, οι επιλεγέντες συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας. Η δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας θα διεξαχθεί μέσω ειδικών ηλεκτρονικών παιγνίων,τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου/ηλεκτρονικής εφαρμογής στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή σε αυτά θα πραγματοποιείται από το κινητό τηλέφωνο ή το tablet του κάθε συμμετέχοντα, φορτώνοντας τη σχετική εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε δύοgames, διάρκειας 20’-30’ έκαστο, υποδείξεως του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται πρότερη εμπειρία gamingγια την συμμετοχή στα εν λόγω ηλεκτρονικά παίγνια. Σε περίπτωση τεχνικού κολλήματος κατα την συμπλήρωση των Online tests (games), οι αιτίες και η συνέχιση/επανάληψή τους θα εξεταστούν από την επιτροπή επιλογής του ReGeneration.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το 2οστάδιο, θα συμμετάσχουν στο Assessment Centre. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο γεγονός ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του συμμετέχοντα στο Assessment Centre. Δεν πραγματοποιούνται συνεντεύξεις μέσω τηλεδιάσκεψης ή όποιου άλλου οπτικοακουστικού μέσου. Σημειούται επίσης ότι η Global Shapers, το Πρόγραμμα και οι συμμετέχουσες Εταιρείς δεν καλύπτουν το κόστος μεταφοράς των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να παραστούν στο Assessment Centre. Σε περίπτωση που συμμετέχων δεχτεί να παρευρεθεί στο Assessment Centre και παρ΄ όλα αυτά απουσιάσει, χωρίς να ενημερώσει πρότερα σχετικά, χωρίς να συντρέχει ανωτέρα βία ή σπουδαίος λόγος (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικό φαινόμενο (σεισμός), ασθένεια, θάνατος συγγενικού προσώπου) τότε αυτός/ή αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τον τρέχοντα κύκλο.

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με συνεντεύξεις με τις συμμετέχουσες εταιρείες, μετά την ολοκλήρωση του Assessment Centre. Η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεντεύξεων είναι συνεχής, καθώς το Πρόγραμμα παραμένει αδιάλειπτα ενεργό, με τις Εταιρείες να επικαιροποιούν τις κενές θέσεις πρακτικής άσκησης.

Συμμετέχοντες ΔΕΝ επιτρέπεται να επικοινωνούν απευθείας με συμμετέχουσες Εταιρείες προκειμένου να επιδιώξουν την πραγματοποίηση συνάντησης. Η οποιαδήποτε επικοινωνία θα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των συμμετεχουσών Εταιρειών αποκλειστικά. Σε περίπτωση που προγραμματισθεί συνέντευξη και συμμετέχων δε μπορεί να παρευρεθεί σε αυτήν για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη συμμετέχουσα Εταιρεία εγκαίρως.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Επιλογής που θα αναλάβει την αξιολόγηση των αιτήσεων των συμμετεχόντων καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση της επί αυτών, βασιζόμενη στα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα (αποτελέσματα onlinetests, συνέντευξη, βιογραφικό συμμετέχοντα) και δεν αιτιολογεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης υποβληθέντων συμμετοχών και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις. Κατά των αποτελεσμάτων δε χωρεί κανένα ένδικο βοήθημα / μέσο ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση ο/η συμμετέχων/ουσα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του.

Μπορείς να υποβάλεις μόνο μία αίτηση και μόνο για μία κατεύθυνση. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, θα εξαιρεθείς από την διαδικασία επιλογής και δεν θα έχεις δικαίωμα συμμετοχής στο ReGeneration 2016.

Πιο συγκεκριμένα οι 3 κατευθύνσεις είναι:

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Digital Μάρκετινγκ, Project Management, Ανθρώπινο Δυναμικό, Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εξυπηρέτηση Πελατών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, Ναυτιλιακά, Πωλήσεις, Συμβουλευτική, Τουριστικά, Χρηματοοικονομικά / Λογιστική / Τραπεζικά
 • ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Data Analytics, Αεροναυπηγός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Βιολογία, Γεωπονική, Επιστήμες Υγείας, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Υπολογιστών, Μαθηματικά, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Πληροφορική, Ποιοτικός Έλεγχος, Πολιτικός Μηχανικός, Στατιστική, Φαρμακευτική, Φυσική, Χημεία, Χημικός Μηχανικός
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ: Γραφιστική / Graphic Design, Κοινωνιολογία, Νομική, Παιδαγωγικά, Πολιτικές Επιστήμες, Φιλολογικά, Ψυχολογία

Οπότε θα επιλέξεις μία από τις παραπάτω κατευθύνσεις με βάση την πρακτική που σε ενδιαφέρει να κάνεις (π.χ. για πρακτική σε θέση Marketing κάνε αίτηση στις Διοικητικές και Οικονομικές επιστήμες, για πρακτική σε θέση μηχανικού κάνε αίτηση στις Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες).

 1. Για να υποβάλεις την αίτησή σου θα χρειαστείς 30’-60’ και δεν υπάρχει η δυνατότητα να την αποθηκεύσεις, συνεπώς όταν την ξεκινήσεις, υπολόγισε να έχεις τον απαραίτητο χρόνο ώστε να την ολοκληρώσεις.
 2. Την αίτηση θα πρέπει να την συμπληρώσεις όλη στα ελληνικά εκτός από την τελευταία ερώτηση που όπως θα δεις είναι στα αγγλικά.
 3. Το βιογραφικό σου θα πρέπει να το αναρτήσεις στα ελληνικά, σε μορφή pdf και το όνομα του αρχείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία σου στα αγγλικά στην μορφή “LASTNAME_FIRSTNAME_CV”.
 4. Μόλις αναρτήσεις το βιογραφικό σου, όπως θα δεις, κάποια πεδία π.χ. Όνομα, Επίθετο κτλ. θα έχουν συμπληρωθεί αυτόματα. Παρακαλούμε έλεγξε ότι τα στοιχεία σου έχουν καταχωρηθεί σωστά και στα ελληνικά πριν προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.
 5. Πάτα εδώ για να κατεβάσεις έναν οδηγό που θα σου εξηγεί βήμα βήμα πως να υποβάλεις επιτυχώς την αίτησή σου.

Μόλις την υποβάλεις, θα λάβεις ένα email, το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι η αίτηση καταχωρήθηκε επιτυχώς στο σύστημά μας. Ύστερα από την συλλογή και επεξεργασία των βιογραφικών, την περίοδο 11 έως 14 Οκτωβρίου θα λάβεις ενημέρωση για την πορεία της αίτησής σου στη διαδικασία επιλογής του ReGeneration.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πελώνη για Ζάεφ και «ποδοσφαιρική ομάδα της Μακεδόνιας»: Να απέχει από διχαστική ρητορική

Αιχμές κατά του Ζόραν Ζάεφ άφησε η κυβερνητική εκπρόσωπος, ερωτηθείσα κατά την ενημέρωση των πολιτικών …