19/10 θα εδικαστεί το μέλλον της Μαρινόπουλος

marinopoulos_5

Η μάχη με τον χρόνο που έδωσαν Σκλαβενίτης, Μαρινόπουλος και τράπεζες φαίνεται πως κερδήθηκε και η συμφωνία για την εξυγίανση των 4 εταιρειών του Ομίλου Μαρινόπουλος (Μαρινόπουλος ΑΕ, Πειραϊκόν, Ξυνός ΑΕ, Express M) έφτασε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου, εντός, δηλαδή, του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

Η συμφωνία κατατέθηκε στο δικαστήριο με τη συναίνεση 70,2% του συνόλου των πιστωτών και 64,5% των ενέγγυων πιστωτών, ξεπερνώντας σημαντικά το 60% και 40% που απαιτούνται αντιστοίχως από την νόμιμη διαδικασία. Πλέον το δικαστήριο είναι αυτό που θα καθορίσει την συνέχεια με την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 να αποτελεί την πιο κρίσιμη ημερομηνία για την τύχη της Μαρινόπουλος, καθώς τότε ορίστηκε να εκδικασθεί η συμφωνία εξυγίανσης βάσει των άρθρων 106 β και 106 θ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Τι προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο

Μαζί με την συμφωνία εξυγίανσης, το economy365.gr αναφέρει πως, κατατέθηκε στο δικαστήριο και το επιχειρηματικού σχεδίου για τη νέα εταιρεία, η οποία θα λειτουργεί υπό τον έλεγχο της Σκλαβενίτη. Έχει διάρκεια 21 ετών και τα βασικά του σημεία είναι τα εξής:

· Οι Μαρινόπουλος ΑΕ, Πειραϊκόν, Ξυνός ΑΕ και Express M θα ενοποιηθούν σε μία νομική οντότητα, ενώ οι Κρόνος, Μαρκέτα, Αρβανίτης και Παλαμάρης θα συνεχίσουν στην αυτόνομη λειτουργία τους ως ξεχωριστές εταιρείες. Σημειώνεται πως η Ζεύξη δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, λόγω των συγκριτικά μη σημαντικών αποτελεσμάτων που εμφανίζει, ενώ ξεχωριστό είναι και το επιχειρηματικό σχέδιο της Cash & Carry.

· Η νέα εταιρεία η οποία θα είναι οι «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» θα ακολουθήσει το μοντέλο λειτουργίας του Ομίλου Σκλαβενίτη με στόχο να οδηγηθεί έτσι στην επίτευξη παρόμοιου επιπέδου μικτού κέρδους σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ένταξη της νέας εταιρείας στον Όμιλο. Θα πρέπει, πάντως, να αναφερθεί πως η τιμολογιακή πολιτική προβλέπεται να είναι ενιαία για όλα τα καταστήματα του Ομίλου Σκλαβενίτη και της νέας εταιρείας, ωστόσο η νέα εταιρεία θα μπορεί να έχει την επιλογή περισσότερων προωθητικών ενεργειών στα καταστήματα της επαρχίας όπου ο Όμιλος Σκλαβενίτη δε δραστηριοποιείται.

· Το επιχειρηματικό πλάνο περιλαμβάνει και προβλέψεις σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται αύξηση του κύκλου εργασιών σε 1,03 δισ. ευρώ το πρώτο έτος μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης (το 2015 η Μαρινόπουλος είχε τζίρο 1,27 δισ. Ευρώ) ενώ για το δεύτερο έτος ο συνολικός κύκλος εργασιών αναμένεται να αυξηθεί κατά 17%, στα 1,21 δισ. Ευρώ. Για το τρίτο έτος αναμένεται μία ετήσια αύξηση 9% στον συνολικό κύκλο εργασιών ενώ για το τέταρτο και πέμπτο έτος αναμένεται μία ετήσια αύξηση ύψους 2%. Για το έκτο και έβδομο έτος αναμένεται αύξηση της τάξεως του 1% και από το όγδοο έτος και έπειτα εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει σταθερός στα επίπεδα του έβδομου έτους, δηλαδή σε 1, 39 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι και τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

· Σύμφωνα με το πλάνο, η αύξηση του κύκλου εργασιών αναμένεται να επιτευχθεί κυρίως μέσω της διαδικασίας αναπλήρωσης του αποθέματος στα καταστήματα του νέου ομίλου ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται και το επενδυτικό σχέδιο το οποίο προβλέπει πλήρη ανακαίνιση μεγάλου αριθμού καταστημάτων όλων των κατηγοριών έως το τέλος του τέταρτου έτους.

· Το πρώτο έτος το οποίο αναμένεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα θα είναι θετικά είναι το τέταρτο με πρόβλεψη για κέρδη μετά από φόρους 281.000 ευρώ. Αντίθετα το πρώτο έτος ξεκινά με πρόβλεψη καθαρών ζημιών 82,78 εκατ. ευρώ. Στην ολοκλήρωση του πλάνου, στο 21ο, δηλαδή, έτος γίνεται η πρόβλεψη για καθαρά κέρδη 22,19 εκατ. ευρώ.

· Λειτουργική κερδοφορία αναμενεται σε όρους κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από το δεύτερο έτος με την σχετική εκτίμηση να κάνει λόγο για 6,23 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το πλάνο προβλέπει πως από το έβδομο έτος αυτά αναμένεται να σταθεροποιηθούν στα 48,2 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

· Η διοίκηση αναμένει θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 21,7 εκατ. ευρώ και 28,2 εκατ. ευρώ το τρίτο και τέταρτο έτος αντιστοίχως ενώ αναμένει σωρευτικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 667 εκατ. ευρώ περίπου από το 5ο έως το 21ο έτος.

· Σημαντική αναμένεται η βελτίωση, σε σχέση με τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, του μικτού περιθωρίου κέρδους για το πρώτο έτος μετά την ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας, όπου εκτιμάται στο 23,6%. Κύριος λόγος της εκτίμησης για βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με το πλάνο αποτελεί (α) η επιστροφή της λειτουργίας των καταστημάτων στην κανονικότητα όπου δε θα ακολουθούνται πολιτικές εκπτώσεων και προσφορών χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση τους από τους προμηθευτές, (β) το γεγονός ότι ο Νέος Όμιλος θα έχει τις ίδιες συμφωνίες με τους προμηθευτές όπως και ο Όμιλος Σκλαβενίτη οδηγώντας το περιθώριο μικτού κέρδους σε παρόμοια επίπεδα. Συγκεκριμένα, το μικτό περιθώριο κέρδους αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 24,4% μέχρι το τέταρτο έτος και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

· Το περιθώριο EBITDA αναμένεται να ανέλθει σε αρνητικό 4,9% κατά το πρώτο έτος κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις και συνακόλουθα το μικτό κέρδος δεν έχουν ανέλθει στο σημείο εκείνο που θα επαρκεί για την κάλυψη της μεγάλης βάσης των λειτουργικών εξόδων του Νέου Ομίλου. Αναμένεται να βελτιωθεί σε θετικό 0,5% το δεύτερο έτος και σταδιακά να συνεχίσει να βελτιώνεται φθάνοντας το 3,2% το έβδομο έτος και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο καθόλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι όροι αναδιάρθρωσης του δανεισμού

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι βασικοί όροι αναδιάρθρωσης του υπάρχοντος δανεισμού ο οποίος ανέρχεται σε 189 εκατ. ευρώ προβλέπουν επιτόκιο Euribor περιόδου +1,5%. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε 20 έτη, προβλέπεται πενταετής περίοδος χάριτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ η αποπληρωμή κατανέμεται σε 14 άνισες δόσεις με πληρωμή δόσης balloon (στη λήξη δηλαδή) ίσης με το 70% του αρχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η τελευταία δόση δεν μπορεί να αποπληρωθεί από τη ρευστότητα της νέας εταιρείας, τότε ο επενδυτής, ήτοι ο Σκλαβενίτης, και οι τράπεζες δεσμεύονται να προβούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά ή/και αναχρηματοδότηση της επαναπομείνασας δόσης με όρους αγοράς.

Πώς θα γίνει η νέα χρηματοδότηση

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως για τις ανάγκες της νέας εταιρείας πρόκειται να εκδοθεί κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 352 εκατ. ευρώ με εταιρική εγγύηση της Σκλαβενίτης. Το επιτόκιο ορίζεται σε euribor + 1,5%, η διάρκεια σε 15 έτη, ενώ δίνεται τετετραετής περίοδο χάριτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η αποπληρωμή κατανέμεται σε 10 ισόσοποσες ή άνισες δόσεις και προβλέπεται επίσης δόση balloon (στη λήξη θα καταβληθεί το 70% του αρχικού κεφαλαίου). Το δάνειο αυτό θα εκταμιευθεί 20 ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Σημειώνεται ότι η Σκλαβενίτης θα καταβάλλει ίδια κεφάλαια 125 εκατ ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ αμέσως πριν από την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης και 50 εκατ. ευρώ έως και τις 31/12/2019.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ο Δένδιας

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, προκειμένου να …