Προσωπικό ζητείται από Ινστιτούτο

-ERGASIA-3D_Printing_Jobs

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα» (εφεξής καλούμενου Έργου), που εντάσσεται στην υλοποίηση της «Συμφωνία Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens Α.Ε.», το  Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Ε.Κ. «Αθηνά»), δυνάμει

 • του άρθρου 324 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens Α.Ε.
 • της απόφασης με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0708ΕΞ2012/27.8.2012 με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών εκπροσώπησε την Ελληνική Δημοκρατία και υπέγραψε την ως άνω Συμφωνία Συμβιβασμού,
 • του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
 • της με αριθμ. 785 (ΓΓ) της 7-7-2014 Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων Siemens»,
 • της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του ΕΚ Αθηνά μετά των παραρτημάτων της, προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτες με μίσθωση έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας.

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξι ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου, με ανάλογη αμοιβή. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 31/03/2017 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών περιγράφονται ακολούθως:

Για το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Αθήνας):

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

Ilspa.cl.1

Υπολογιστικός Γλωσσολόγος

1

Προσαρμογή και ανάπτυξη γλωσσικών πόρων και γλωσσικής τεχνολογίας στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: «Ανάλυση Ολοκληρωμένων Αστικών Δεδομένων»

Συμβολή στις δράσεις:

(α) επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος

(β) διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου,

(γ) σύνταξης επιστημονικών/ τεχνικών δημοσιεύσεων

(δ)σύνταξης τεχνικών/ διαχειριστικών αναφορών

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γλωσσική τεχνολογία
 • Απαραίτητη εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας (άνω των 2 ετών)
 • Προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνικών εξαγωγής πληροφορίας και εξόρυξης γνώσης
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

Για το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ξάνθης):

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

ilsp.x.1.

Έμπειρος ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ή πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής ή ισοδύναμη ειδικότητα

2

Σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού, συγγραφή τεχνικών αναφορών

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισοδύναμος τίτλος σπουδών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ερευνητικά έργα
 • Εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού HTML, PHP, Javascript
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων σχεσιακών βάσεων δεδομένων
 • Εργασιακή εμπειρία σε εφαρμογές Web
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη RESTful API
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας.
 • Ικανότητα σύνθεσης απαιτήσεων λογισμικού

Υποβολή δικαιολογητικών – Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κας Παναγοπούλου

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στην προαναφερθείσα πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου τον αναγραφόμενο στον παραπάνω πίνακα κωδικό του προς ανάθεση έργου.

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 17/10/2016. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια- πλήρωση όλων των απαραίτητων προσόντων Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Επιθυμητά Προσόντα Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης) Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

0

15%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εφόσον η τελευταία πραγματοποιηθεί)

5

20%

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Κ. «Αθηνά» (http://www.athena-innovation.gr/). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου καθώς και η κατάρτιση σε συνέχεια της εν λόγω διαδικασίας των επιμέρους συμβάσεων τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του ΕΚ Αθηνά, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης και ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Τα τελευταία έτη, μεγάλες ευκαιρίες εφαρμογών και μια πληθώρα επιστημονικών και τεχνολογικών προκλήσεων έχουν εμφανιστεί στο πλαίσιο των λεγόμενων «αλυσίδων αξίας δεδομένων». To ερευνητικό αυτό θέμα έχει αναδειχθεί σε πρωτεύον στην Ευρώπη και παγκοσμίως λόγω των σχετικά πρόσφατων εξελίξεων στη δυνατότητά μας να παράγουμε, να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε πρωτοφανή μεγέθη πολύ διαφορετικών ειδών δεδομένων, που πιθανώς καταφθάνουν με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς.

Η μελέτη των αλυσίδων αξίας δεδομένων και η προαγωγή των σχετικών τεχνολογιών έχουν γίνει σημαντική στρατηγική ερευνητική κατεύθυνση για την τρέχουσα και τη μέλλουσα δουλειά στο Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», καθότι η κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευσή τους δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών με αντίκτυπο στη βιομηχανία και την κοινωνία.

Το παρόν έργο στοχεύει συγκεκριμένα στην σύνθεση έξυπνων, μεγάλης κλίμακας και βασισμένων στο νέφος τεχνολογιών Διαχείρισης Δεδομένων με έννοιες προερχόμενες από το Διαδίκτυο-των-Πραγμάτων και τα Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα ώστε να προάγει τα όρια της γνώσης πάνω σε αλυσίδες αξίας δεδομένων στο πλαίσιο δύο θεματικών περιοχών, της βιομηχανίας και της αστικής ανάπτυξης.

Η όλη προσπάθεια οργανώνεται σε δύο υποέργα γύρω από δύο διαφορετικές περιπτώσεις εφαρμογών, με αντίστοιχα ονόματα CitySense και PALM-IS. Το υποέργο CitySense αναπτύσσει τεχνικές για εξαγωγή χρήσιμης γνώσης από προηγουμένως μη προσβάσιμες πρωτογενείς πηγές δεδομένων που δημιουργούνται στο πλαίσιο σύγχρονων αστικών δραστηριοτήτων, με σημαντικό αντίκτυπο στην αστική ζωή (π.χ., στον τρόπο που οι πολίτες επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, και χρησιμοποιούν το αστικό περιβάλλον και τους πόρους του) και στην βιώσιμη εμπορευματοποίηση.

Το υποέργο PALM-IS στοχεύει στην ενεργή και βέλτιστη διαχείριση του κύκλου ζωής των βιομηχανικών φυσικών παγίων, συνδέοντας τις χαμηλού επιπέδου παραγωγικές λειτουργίες με τις υψηλού επιπέδου διαδικασίες λήψης απόφασης, με βάση πραγματικά στοιχεία και μετρήσεις αισθητήρων και όχι απλά σχεδιασμούς.

Και οι δύο περιπτώσεις εφαρμογών περιλαμβάνουν συσσώρευση, παραγωγή, μετάδοση, διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία και προσαρμογή μεγάλων βάσεων δεδομένων και υψηλόρυθμων ρευμάτων δεδομένων και των μετατροπών τους στα διάφορα στάδια των αλυσίδων αξίας δεδομένων, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους χρήστες τους.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι: http://www.athena-innovation.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου (Στέλεχος διοικητικής μέριμνας του Ε.Κ. «Αθηνά»), τηλ. 210-6875303.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Δραματικές μειώσεις στις κύριες συντάξεις φέρνει το Μνημόνιο της Επιτροπής Πισσαρίδη!!

Στη δεύτερη θέση της η Επιτροπή επαναφέρει την πάγια θέση τής τρόικας για κατάργηση ή …