Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας μακράς διάρκειας

ergasiakainoyrgia 4444

Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του τμήματος Γλωσσικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Μετάφρασης, το Μεταφραστικό Κέντρο προκηρύσσει διαδικασία επιλογής με σκοπό την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων, το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), ανακοινώνει προσλήψεις  υπαλλήλων τεχνικής υποστήριξης της μετάφρασης, με σύμβαση εργασίας μακράς διάρκειας συμβασιούχων υπαλλήλων πολλαπλών δεξιοτήτων.

Καθήκοντα:

 1. τεχνική προ-επεξεργασία κειμένων προς μετάφραση
 2. τεχνική μετεπεξεργασία μεταφρασμένων κειμένων

Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται προσόντα στους ακόλουθους τομείς:

 1. χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και μορφοποίηση κειμένων μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή διαχείριση του συνόλου των κειμένων
 2. Είναι επιθυμητή η γνώση στους τομείς:
 3. ορολογίας αυτόματης μετάφρασης
 4. οπτικοακουστικής τεχνολογίας
 • Τα γενικά καθήκοντα ενός υπαλλήλου

Παροχή συνδρομής στον προϊστάμενο του τμήματος: Συνδράμει τον προϊστάμενο του τμήματος στην καθημερινή διαχείριση της εργασίας, προτείνει μέτρα βελτίωσης στους τομείς αρμοδιότητας του τμήματος, συντονίζει και επικαιροποιεί τα διοικητικά έγγραφα και συμβάλλει στο καλό εργασιακό κλίμα και στο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των υπαλλήλων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας του τμήματος και της αποτελεσματικότητας της ιεραρχίας

Δραστηριότητες διαχείρισης και παρακολούθησης: Διασφαλίζει τη διαχείριση και την παρακολούθηση των εργασιών της ομάδας, τις επαφές με τους μεταφραστές και την παροχή υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής, προετοιμάζει τεχνικούς φακέλους και αρχεία πρότυπα, διενεργεί τεχνικό έλεγχο των κειμένων με διάφορους μορφότυπους, εκ των οποίων HTML και XML

Άλλες δραστηριότητες υποστήριξης: Εκτελεί διάφορες εργασίες, όπως μορφοποίηση των μεταφράσεων που αποστέλλονται στους πελάτες του Κέντρου σύμφωνα με τα αιτήματα μετάφρασης, παραλαβή αιτημάτων για μορφοποίηση, επαλήθευση και διεκπεραίωση των αιτημάτων αυτών, εφαρμογή και έλεγχος των λειτουργικών διαδικασιών, διενέργεια των αντίστοιχων διοικητικών ενεργειών, παροχή ενημέρωσης και επεξήγησης της εφαρμογής των λειτουργικών διαδικασιών με σκοπό να συμβάλλει στην καλή λειτουργία του τμήματος

Συμπληρωματικές δραστηριότητες: Εκτελεί πρακτικές εργασίες στον τομέα της μετάφρασης με τη βοήθεια υπολογιστή και της διαχείρισης και επεξεργασίας των κειμένων, τηρώντας τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες, διατηρεί επαφές με τις άλλες υπηρεσίες του Κέντρου και με άλλους εξωτερικούς υπαλλήλους, οργανισμούς ή πρόσωπα. Παρέχει συνδρομή στις διάφορες επιτροπές και/ή ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχει το τμήμα και συντάσσει τα σχετικά έγγραφα που προκύπτουν από αυτές. Συμβάλλει στη σύνταξη κάθε άλλου εγγράφου που χρειάζεται το τμήμα και προτείνει άξονες βελτίωσης προκειμένου να διασφαλίζει την διοικητική αποτελεσματικότητα και τη συνέχεια των διαφόρων έργων του τμήματος.

 • Χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και μορφοποίηση κειμένων

Τεχνική βοήθεια: παροχή άμεσης βοήθειας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μεταφραστές για την γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση τεχνικών προβλημάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα

Τεχνική προετοιμασία φακέλων (προ-επεξερνασία): τεχνικός έλεγχος και προ-μορφοποίηση των εισερχόμενων κειμένων (όλων των μορφότυπων), μετατροπή μορφότυπου, επεξεργασία τεχνικών φακέλων και αρχείων προτύπων

Τεχνική τελική επεξεργασία φακέλων (μετεπεξεργασία): τεχνικός έλεγχος και μετα-μορφοποίηση των κειμένων πριν από την αποστολή τους στους πελάτες του Κέντρου σύμφωνα με τα αιτήματα που λαμβάνονται.

Κατάρτιση: διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για τη χρήση (σε όλα τα επίπεδα) λογισμικού για όλα τα μέλη του προσωπικού του Κέντρου.

 • Μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή (TAP)

Τεχνική βοήθεια: παροχή άμεσης βοήθειας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μεταφραστές για την γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση τεχνικών προβλημάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα

Τεχνική επεξεργασία των φακέλων (προ-επεξεργασία και μετεπεξεργασία): τεχνικός έλεγχος και επεξεργασία των εισερχόμενων αρχείων (με τη βοήθεια των εργαλείων μετάφρασης), προετοιμασία των φακέλων στους μορφότυπους HTML και XML ;

Διαχείριση και συντήρηση των μεταφραστικών μνημών: διαχείριση και συντήρηση των μεταφραστικών μνημών, τροφοδοσία των υφιστάμενων μνημών και δημιουργία νέων μνημών με τη βοήθεια της ευθυγράμμισης κειμένων, με σκοπό τη δημιουργία μιας αποδοτικής βάσης δεδομένων

Προετοιμασία και οργάνωση του συνόλου των ευθυγραμμισμένων κειμένων: τεχνική διαχείριση του συνόλου των ευθυγραμμισμένων κειμένων.

 • Διαχείριση του συνόλου των κειμένων

Τεχνική βοήθεια: παροχή άμεσης βοήθειας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μεταφραστές για ταχεία επίλυση των προβλημάτων τους

Δημιουργία, εμπλουτισμός και επικαιροποίηση των μεταφρασμένων κειμένων (κειμενικές βάσεις, έγγραφα αναφοράς, κείμενα αυτόματης μετάφρασης, μεταφραστικές μνήμες) με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων προεπεξεργασίας και της καθημερινής εργασίας των μεταφραστών

Συντήρηση (παρακολούθηση της συντήρησης, της μεταφοράς και της μετατροπής) του συνόλου των διαθέσιμων κειμένων

Τήρηση και βελτίωση των διαδικασιών για τη διαχείριση των κειμένων αναφοράς: παρακολούθηση και εξορθολογισμός των διαδικασιών για τη διαχείριση των κειμένων αναφοράς, καθορισμός προτεραιοτήτων, διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ αιτούντων και πηγών πληροφόρησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για να είναι επιλέξιμοι οι υποψήφιοι να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • προσόντα: να διαθέτουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) στον τομέα της μετάφρασης, των εργαλείων πληροφορικής για τη μετάφραση και/ή των τεχνολογιών μετάφρασης, ή να διαθέτουν επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενο με δίπλωμα το οποίο παρέχει πρόσβαση σε σπουδές ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και σχετική επαγγελματική πείρα τριών ετών τουλάχιστον
 • γλώσσες: να διαθέτουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της αγγλικής γλώσσας και ικανοποιητική γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής (προφορικά και γραπτά)
 • προσόντα/γνώσεις πιστοποιούμενες στους τρεις ειδικούς τομείς
 • ικανότητα χρήσης των πηγών του Διαδικτύου
 • καλή χρήση των εφαρμογών πληροφορικής (MS Office – κυρίως Word και Excel), των εργαλείων εκδόσεων με τη βοήθεια υπολογιστή (ΡΑΟ) και των εργαλείων μετάφρασης με τη βοήθεια υπολογιστή,
 • καλή γνώση των μεθόδων εργασίας της μετάφρασης.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΔΕΗ: Επενδύσεις 3,4 δισεκ. ευρώ ως το 2023

Επενδύσεις συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ ως το 2023 σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και …