Όλες οι υπό εξέλιξη προσλήψεις σε Δημόσιο και Φορείς

jobdream-

Τις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα, γνωστοποίησε το αρμόδιο υπουργείο, για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Αναλυτικά: 

 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Πλήρωση πέντε (5) θέσεων Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 1. μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική & διευρυμένες εκφραστικές μορφές των εικαστικών τεχνών»
  Αρ.Πρωτ.Προκήρυξης: 2082/10.06.2016
  ΑΔΑ: ΩΩΕΟ46Ψ8ΝΖ-ΓΦΖ
  ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: 0000160660

2. μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική»
Αρ.Πρωτ.Προκήρυξης: 2083/10.06.2016
ΑΔΑ: ΩΗ0546Ψ8ΝΖ-ΞΥΙ
ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: 00001601581

3. μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Γλυπτικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική- εκφραστικές μορφές της σύχρονης Γλυπτικής».
Αρ.Πρωτ.Προκήρυξης: 2084/10.06.2016
ΑΔΑ: Ω90646Ψ8ΝΖ-Υ6Ψ
ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 00001601847

4. μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο «Χαρακτική»
Αρ.Πρωτ.Προκήρυξης: 2085/10.06.2016
ΑΔΑ: 7ΑΙ546Ψ8ΝΖ-9ΤΑ
ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 00001601764

5. μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική»
Αρ.Πρωτ.Προκήρυξης: 2610/06.07.2016
ΑΔΑ: 7Ν5Σ46Ψ8ΝΖ-ΜΚΙ
ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 00001601475

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

 • ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1E/2016): Πλήρωση 3 θέσεων

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1E/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ελεγκτών Ιατρών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μίας θέσης (1) Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.004906&_afrLoop=3878264037052139&_adf.ctrl-state=lk3hqdvkt_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.004906%26_afrLoop%3D3878264037052139%26_adf.ctrl-state%3Dlk3hqdvkt_42

 • ΑΣΕΠ – Τράπεζα της Ελλάδος (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προκήρυξης 2Κ/2016): Πλήρωση 35 θέσεων

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, το Α.Σ.Ε.Π. δημιούργησε την ηλεκτρονική εφαρμογή «Ηλεκτρονικός Οδηγός Προκήρυξης».

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός αποτελεί ευέλικτο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης προς τους πολίτες που επιθυμούν να αντλούν στοχευμένη πληροφόρηση για τις θέσεις που προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π.

Eιδικότερα με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Οδηγού οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα:
•τους κλάδους/ειδικότητες που περιλαμβάνει η προκήρυξη,
•τις θέσεις που προκηρύσσονται και τα απαιτούμενα προσόντα,
προκειμένου, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στην προκήρυξη.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν υποκαθιστά το ΦΕΚ της Προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι της Προκήρυξης 2Κ/2016 (ΦΕΚ 5/6-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας Ελλάδος, μπορούν να συμβουλευθούν τον Ηλεκτρονικό Οδηγό αυτής από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηλεκτρονικός Οδηγός Προκήρυξης 2Κ/2016 ή μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π. ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Βοήθεια → e-Οδηγός 2Κ/2016.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.004903&_afrLoop=2605312959400211&_adf.ctrl-state=6pjd9zpdq_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.004903%26_afrLoop%3D2605312959400211%26_adf.ctrl-state%3D6pjd9zpdq_75

 • ΟΑΕΔ: Πρόσκληση εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων ανέργων νέων ηλικίας 18-24 ετών στα μητρώα του ΟΑΕΔ έως 1/11/2016 για πρόσβαση στο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας

Οι άνεργοι ηλικίας 18-24 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) καλούνται να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έως την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, για να εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας τεσσάρων μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ, για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι νέοι που δεν έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 100 ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό Φορέα.

Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσης εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών.

Για την αποτελεσματικότερη σύζευξη μεταξύ των προσφερόμενων από τους εργοδότες θέσεων εργασιακής εμπειρίας με επίβλεψη στον χώρο εργασίας, με τις ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στις θέσεις αυτές ο ΟΑΕΔ καλεί:

· Όλους τους ενδιαφερόμενους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στην Ενότητα «Επιθυμητή Απασχόληση», είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες με τη χρήση κλειδαρίθμου μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

· Όλους τους ενδιαφερόμενους ανέργους νέους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειμένου να εγγραφούν και να πραγματοποιήσουν συνάντηση με εργασιακούς συμβούλους ώστε να περάσουν από την διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και να συντάξουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Σημειώνεται ότι η ένταξη των ανέργων στους πίνακες επιλογής του προγράμματος, θα γίνει σύμφωνα με την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή σύμφωνα με τις -οριζόντιες- ειδικότητες σε τομείς διοίκησης και διάθεσης (πωλήσεις) που έχουν δηλώσει στην Εξατομικευμένη Προσέγγιση / βιογραφικό, ενώ οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αλλά υποδεικνύονται από τους εργασιακούς συμβούλους των ΚΠΑ2 στις επιχειρήσεις με σειρά προτεραιότητας.

Προτεραιότητα δίνεται επίσης στους γονείς ανήλικων τέκνων, με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες, και έπονται οι άνεργοι με την μεγαλύτερης διάρκειας (σε ημέρες), εγγεγραμμένη ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και την έκδοση του δελτίου Ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

· Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.
· Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής / κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
· Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο).
· Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
· Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Η Υπηρεσία ΚΠΑ2 διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό που κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν ανήλικα τέκνα, τότε καλούνται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ προκειμένου να τα δηλώσουν και να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ): Πλήρωση 1 θέσης καθηγητή προκηρύσσουμε:

Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), λόγω εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:

Τομέας: Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής.
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση σε Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς».

Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΣΕ ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, μέχρι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.3187/2003 (ΦΕΚ 223 Α΄) στην παρακάτω διεύθυνση:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία,
Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
• στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210 890 4217, 210 890 4218 και
• στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr

 • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ): Πλήρωση 1 θέσης καθηγητή προκηρύσσουμε:

Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), λόγω εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:

Τομέας: Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού.
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά».

Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΣΕ ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, μέχρι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.3187/2003 (ΦΕΚ 223 Α΄) στην παρακάτω διεύθυνση:
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία,
Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902.0
Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
• στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210 890 4217, 210 890 4218 και
• στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 5 καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ με αριθ. 992/10.10.2016, 1002/11.10.2016, προκηρύσσονται πέντε (5) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(Δ/νση: Κολοκοτρώνη & Δαμασκηνού, ΤΚ 20 100, Κόρινθος, Πληροφορίες: κα. Δούκα, τηλ. 27410- 74991)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001605170

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ/νση: Βας.Κων/νου 21 & Τερζάκη, 21100, Ναύπλιο, Πληροφορίες: κα. Διαμαντίδου, τηλ. 27520-96129)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία: Γενετική του Θεάτρου και Ανάλυση της Παράστασης». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001605409

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Δ/νση: Λ.Ευστ.& Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα.Παπαστρατάκου, τηλ. 27310-89662)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία του Αθλητισμού και Κινητική Μάθηση». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001605770

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Λ.Ευστ.& Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα. Νικολακάκου, τηλ. 27310-89720)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία στο χώρο της Υγείας». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001605667

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία και Πρόληψη Νοσημάτων». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001605555

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27.12.2016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, καθώς και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).

 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 καθηγητών

Η Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει δύο (2) θέσεις καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας ως εξής:

– Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακή Σχεδίαση και Αξιόπιστα Ενσωματωμένα Συστήματα».
Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης: 1022/13.10.2016, τ. Γ΄.
Κωδικός ανάρτησης προκήρυξης στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001606738

– Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Κρυπτογραφία».

Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης: 1022/13.10.2016, τ. Γ΄.
Κωδικός ανάρτησης προκήρυξης στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001606882

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19/12/2016

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες: τηλ. 210-9549400-402 ώρες 10.00 –14.30, e-mail: [email protected] .

 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ 890/22-9-2016, τ. Γ΄

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων»
ΑΔΑ: 7ΨΓΔ46Ψ8ΝΨ-ΑΟΚ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001612942

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι
τηλ.:26610/87763-1-0

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2016, 1) αίτηση υποψηφιότητας στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ) συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, και 2) αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, άλλα τρία δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 888/22-9-2016 τ. Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) κενών θέσεων καθηγητών ως εξής:

Θεολογική Σχολή

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784, τηλ. 210-7275847)
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Αριθμός προκήρυξης: 1516034773/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ: 97ΡΑ46ΨΖ2Ν-ΕΘΥ)

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοηθική».

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784, τηλ. 210-7277302)
Τομέας Τεχνολογίας, Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής ΜουσικολογίαςΑριθμός προκήρυξης: 1516034741/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ: Ψ07Ψ46ΨΖ2Ν-ΣΜ5)

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Τεχνολογία».

Σχολή Επιστημών Υγείας

Οδοντιατρική Σχολή (Θηβών 2, Γουδή 11527, τηλ. 210-7461117)
Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος
Αριθμός προκήρυξης: 1516034783/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΑ46ΨΖ2Ν-Υ2Ψ)

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

Τμήμα Φαρμακευτικής (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784, τηλ. 210-7274193)

Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Αριθμός προκήρυξης: 1516034780/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ: 79ΕΛ46ΨΖ2Ν-Η7Ω)

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Φαρμακευτική Χημεία: Σχεδιασμός και Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων με Φαρμακολογική δράση».

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 1516034778/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ: Ψ1ΨΚ46ΨΖ2Ν-Β14)

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Φαρμακευτική Τεχνολογία – Βιοφαρμακευτική».

Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
Αριθμός προκήρυξης: 1516034779/1-8-2016/26-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΖΜΜ46ΨΖ2Ν-ΥΨΔ)

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωσία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 12η – 12 – 2016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 καθηγητών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 976/7-10-2016 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου 105 59 Αθήνα, τηλ. 210-3689431)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035178/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ:7ΚΗΓ46ΨΖ2Ν-Ο6Γ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277960)

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035462/8-8-2016/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΚΚΑ46ΨΖ2Ν-Ε7Ι)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Λατινική Φιλολογία»

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035595/10-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ:7Ν2Γ46ΨΖ2Ν-ΡΔΧ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία: Πραγματολογία και Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας»

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277317, 210-7277961)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035592/10-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ:686Π46ΨΖ2Ν-ΣΜΒ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Παιδαγωγική – Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση»

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035593/10-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ:70ΟΧ46ΨΖ2Ν-5ΤΛ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πράξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277965, 210-7277559)

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035594/10-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ:Ω7ΝΑ46ΨΖ2Ν-Η68)

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γνωστική Ψυχολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21-12-2016

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 καθηγητών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 977/7-10-2016 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(Ακαδημίας 45, 106 72 Αθήνα, τηλ.: 210-368 8647)
ΤΟΜΕΑΣ: Ποινικών Επιστημών

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035542/9-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΩΥ46ΨΖ2Ν-ΔΥΛ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 03 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 7960)
ΤΟΜΕΑΣ: Κλασικής Φιλολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035460/8-8-2016/22-7-2016 (ΑΔΑ: 624246ΨΖ2Ν-ΖΓ5)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4947)
ΤΟΜΕΑΣ: Ανόργανης Χημείας-Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας-Περιβαλλοντικής Χημείας

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035413/8-8-2016/28-7-2016 (ΑΔΑ: 789Ξ46ΨΖ2Ν-1ΚΧ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία»

ΤΟΜΕΑΣ: Θεωρητικής Χημείας-Φυσικοχημείας-Ανόργανης Ανάλυσης-Ενόργανης Ανάλυσης-Οργανολογίας-Χημικής Μηχανικής (Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035414/8-8-2016/28-7-2016 (ΑΔΑ: Ω95Σ46ΨΖ2Ν-ΠΑ0)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία-Χημική Οργανολογία»

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4247)
ΤΟΜΕΑΣ: Βοτανικής

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035191/4-8-2016/29-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΒ7Ο46ΨΖ2Ν-Ξ8Π)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(Μ. Ασίας 75, Γουδή, 115 27 Αθήνα, τηλ.: 210-746 2003)
ΤΟΜΕΑΣ: Υγείας Μητέρας-Παιδιού

·Αριθ. Προκήρυξης: 1516035443/8-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 66ΩΟ46ΨΖ2Ν-ΡΟ2)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Ενδοκρινολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21-12-2016.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 841/Γ’/12-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277519)
Αρ. Προκήρυξης: 1516029389/14-6-16/5-5-16 (ΑΔΑ: 6Η0846ΨΖ2Ν-ΙΥ4)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ψυχολογία».
Αρ. Προκήρυξης: 1516029396/14-6-16/5-5-16 (ΑΔΑ: Ω2ΨΕ46ΨΖ2Ν-40Β)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία».

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Καπλανών 6, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα, τηλ.: 210 7277429)
Αρ. Προκήρυξης: 1516028307/7-6-16/25-4-16 (ΑΔΑ: 6ΙΨΛ46ΨΖ2Ν-ΓΞΧ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία των Λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έμφαση στους Μέσους Χρόνους».

Β) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 01, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7274658)
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516029965/21-6-16/31-5-16 (ΑΔΑ: 7ΥΦΡ46ΨΖ2Ν-57Τ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωϊκή Ποικιλότητα».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-12-2016.

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 858/Γ’/16-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277519)

Αρ. Προκήρυξης: 1516034756/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 7ΓΩΛ46ΨΖ2Ν-ΖΙΗ)

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εξελικτική Ψυχολογία».

Αρ. Προκήρυξης: 1516034755/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 6Ρ9Τ46ΨΖ2Ν-ΧΟΧ)

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαιδευτική Ψυχολογία».

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277667)

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034750/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 7ΖΘΩ46ΨΖ2Ν-ΕΩ6)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές».

Β) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 71, Ζωγράφου, τηλ. 210 7274947)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034732/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: ΩΕΩΕ46ΨΖ2Ν-1Ξ3)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αναλυτική Χημεία».

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034734/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: ΨΗΞΤ46ΨΖ2Ν-ΞΜ6)\

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημεία».
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 71, Ζωγράφου, τηλ. 210 7275586)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034722/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 7Ρ4Φ46ΨΖ2Ν-ΨΝΨ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία των Επιστημών στην Αρχαιότητα».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 869/Γ’/20-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277784)

Αρ. Προκήρυξης: 1516034740/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: ΨΧΤΕ46ΨΖ2Ν-ΞΙΙ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεατρολογία-διδακτική του θεάτρου: θεωρία και πράξη».

Β)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7276854)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034735/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 6Τ8Ξ46ΨΖ2Ν-ΟΑΦ)

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, τηλ.: 210 7462051)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034785/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: Ω5ΦΝ46ΨΖ2Ν-Ο4Ν)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογία».

Δ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ναυαρίνου 13α, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα, τηλ.: 210 3688022)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034772/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: ΩΜΥΚ46ΨΖ2Ν-Η5Η)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχολική Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση».

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ναυαρίνου 13α, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα, τηλ.: 210 3688037)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034770/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: Ω1ΩΓ46ΨΖ2Ν-35Μ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία».

Ε)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 172 37, Δάφνη, τηλ.: 210 7276031)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034871/2-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: Ω3ΙΡ46ΨΖ2Ν-ΞΡΛ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 888/Γ’/22-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α)ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7275847)

Αρ. Προκήρυξης: 1516034773/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 97ΡΑ46ΨΖ2Ν-ΕΘΥ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοηθική».

Β)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277302)
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,ΗΧΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034741/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: Ψ07Ψ46ΨΖ2Ν-ΣΜ5)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μουσική Τεχνολογία».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, τηλ.: 210 7461117)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034783/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 6ΚΑ46ΨΖ2Ν-Υ2Ψ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7274193)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034780/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 79ΕΛ46ΨΖ2Ν-Υ7Ω)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική Χημεία: Σχεδιασμός και Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων με Φαρμακολογική δράση».

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034778/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: Ψ1ΨΚ46ΨΖ2Ν-Β14)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική Τεχνολογία-Βιοφαρμακευτική».

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034779/2-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 7ΖΜΜ46ΨΖ2Ν-ΥΨΔ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακογνωσία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 932/Γ’/29-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ναυαρίνου 13α, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα, τηλ.: 210 3688043)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034125/27-7-16/21-7-16 (ΑΔΑ: 72ΑΦ46ΨΖ2Ν-ΛΘΣ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Παιδαγωγική και Επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας».

Β)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, τηλ.: 210 7277322)

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034124/27-7-16/21-7-16 (ΑΔΑ: Ψ6ΡΣ46ΨΖ2Ν-ΞΚΨ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός».

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, τηλ.: 210 7277322)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1516034126/27-7-16/18-7-16 (ΑΔΑ: ΩΩΦΕ46ΨΖ2Ν-1ΙΠ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία της Λογοτεχνίας και μετάφραση».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-12-2016.

 • Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων» (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δ. ΠΥΛΗΣ ‘ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ’: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων» (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) του Δ. Πύλης ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ’’, που εδρεύει στη Φήκη της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος,, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος., συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, για τη στελέχωση της Δομής του Παιδικού Σταθμού
Φήκης, Φήκη Τρικάλων
1ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου, για τη στελέχωση της Δομής του Παιδικού Σταθμού
Γόμφων, Φήκη Τρικάλων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων» (Ο.Κ.Π.Α.Δ) Δ. Πύλης <<ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ>>, Φήκη, Τ.Κ 421 00,Τρίκαλα, Λάρισα, υπόψη κ. Πληθάρα Αφροδίτης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24313 52341.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-10-2016 έως και 31-10-2016.

 • Δήμος Χίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Χίου, που εδρεύει στην Χίο της Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» στο Δήμο, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Νομικής, για τη στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, Χίος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 821 00, Χίος, υπόψη κκ. Θεοδώρας Χαβιάρα, Μαρίας Γεωργιλή και Μαρίας Φραγκάκη.

Πληροφορίες στα τηλ. : 22713 50821, 22713 50855 και 22713 50817.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-10-2016 έως και 31-10-2016.

 • Δήμος Καλαμπάκας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμπάκας, που εδρεύει στην Καλαμπάκα της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 9μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-07-2017, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών, Καλαμπάκα
1ΔΕ Μαγείρων, για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών, Καλαμπάκα
2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών, Καλαμπάκα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Καλαμπάκας, Πρωτόκολλο, Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 422 00, Καλαμπάκα,Τρίκαλα, (υπόψη κ. Βάιας Μέλλιου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24323 50216.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-10-2016 έως και 31-10-2016.

 • Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» (Δ.Ο.Θ.): Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» (Δ.Ο.Θ.), που εδρεύει στη Θήβα της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2017, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, Δ.Ο.Θ., Θήβα
1ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, Δ.Ο.Θ., Θήβα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας», Κύπρου 3, Τ.Κ. 322 00, Θήβα, Βοιωτία, (υπόψη κ. Μπάκα Κωνσταντίνου).

Πληροφορίες στο τηλ. 22620 23970.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-10-2016 έως και 31-10-2016.

 • Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας»: Πρόσληψη 3 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας», που εδρεύει στην Ηράκλεια της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματός της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, μερικής απασχόλησης, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής/τρια Πληροφορικής, Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α της Κ.Ε.Δ.Η., ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ, ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ, ΚΑΡΠΕΡΗ
1ΠΕ Καθηγητής-τρια Φυσικής Αγωγής, Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α της Κ.Ε.Δ.Η., ΗΡΑΚΛΕΙΑ,ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ,ΚΑΡΠΕΡΗ
1ΠΕ Παιδαγωγός, Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α της Κ.Ε.Δ.Η., ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ, ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ, ΚΑΡΠΕΡΗ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας», (Κ.Ε.Δ.Η), 2ος όροφος «Πολύκεντρο», Δημητρίου Πάζη 1, ΤΚ 624 00, Ηράκλεια, Σέρρες, (υπόψη κ. Τρέντσιου Γεωργίας).

Πληροφορίες στο τηλ. 23250 28988, fax 23250 25839.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-10-2016 έως και 31-10-2016.

 • Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτή), Άγιος Νικόλαος
1ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Εποπτών Δημόσιας Υγείας), Άγιος Νικόλαος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Τέρμα Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, Κρήτη, (υπόψη κ. Χειμωνίτη Κυριακής ή κ. Μαντζουράνη Κωνσταντίνου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 28413 40338 και 28413 40345.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-10-2016 έως και 31-10-2016.

 • Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Οδηγός Αυτοκινήτων, Ρέθυμνο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, Κρήτη, (υπόψιν κ. Τρουλλινού Αικατερίνης).

Πληροφορίες στα τηλ.: 28413 40338 και 28413 40345.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-10-2016 έως και 31-10-2016.

 • Δήμος Τρικκαίων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Οδηγός [Δ΄ (D) Κατηγορίας ΧΩΡΙΣ κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], για τη λειτουργική υποστήριξη των δομών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ- Μεταφορά ατόμων, Τρίκαλα
1ΔΕ Κοινωνικός Φροντιστής – Επιμελητής Πρόνοιας, για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ- ΜΕΑ «Ο Ήφαιστος», Τρίκαλα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης, Ασκληπιού 18, Τ.Κ 421 31, Τρίκαλα, Θεσσαλία, (υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24313 51182.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-10-2016 έως και 31-10-2016.

 • Δήμος Χανίων: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την επαναλειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων άθλησης στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων έναντι αντιτίμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Χανιά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (δηλώνοντας την ειδικότητα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κριάρη 40, Τ.Κ.731 35 Χανιά, Κρήτη.

Πληροφορίες στα τηλ.: 28213 41670, 28213 41671 και 28213 41674 και στην ιστοσελίδα: www.chania.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-10-2016.

 • Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), που εδρεύει στο Σχηματάρι της Π.Ε. Βοιωτίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2016-2017, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (με ωριαία αποζημίωση),διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 8 μήνες, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (με ειδικότητα: Πετοσφαίριση).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, στη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), Πλατεία Ταξιαρχών 1, Τ.Κ. 320 09, Σχηματάρι, Βοιωτία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22623-51180 (από 10.00π.μ. – 14.00μ.μ.) και στην ιστοσελίδα: www.diket.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-10-2016 έως και 31-10-2016.

 • Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης: Πρόσληψη 29 ατόμων

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης του Υπουργείου για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη, με τη διαδικασία επιλογής, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, όχι πέραν του 8μηνου, με ωριαία αντιμισθία, Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α)Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου «Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.»

α)Επιστημονικοί Συνεργάτες

3ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
3ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Δικαίου.

β)Εργαστηριακοί Συνεργάτες

2ΤΕ με γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
2ΤΕ με γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στην Υποδοχή – Front office
1ΤΕ με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής.

γ)Εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών

1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Αγγλικών
1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Γαλλικών
1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Γερμανικών.

Β)Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.»

α)Επιστημονικοί Συνεργάτες

1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Δικαίου- Νομικός
1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας-Κοινωνιολογίας
2ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
2ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικής Επιστήμης.

β)Εργαστηριακοί Συνεργάτες

1ΤΕ με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
1ΤΕ με γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων.

γ)Εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών

1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Αγγλικών
1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Γαλλικών
1ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Γερμανικών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (ειδικό έντυπο «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και θα χορηγείται από τις κατά τόπους ΑΣΤΕ) με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier), στις διευθύνσεις:

α)για την ΑΣΤΕ Ρόδου, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος

β)για την ΑΣΤΕ Κρήτης, Λατούς 25, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, Κρήτη.
Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μια ΑΣΤΕ και για ένα μόνο μάθημα.

Πληροφορίες στα τηλ.:

α)Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου: 22410 24190 και 22410 24290, φαξ: 22410 24356
β) Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης: 28410 28565 και 28410 28828, φαξ: 28410 26651.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

α) για την Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου από 20-10-2016 έως και 26-10-2016 και
β) για την Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης από 21-10-2016 έως και 27-10-2016.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Η κίνηση στους δρόμους on-line από τους χάρτες της Google

Η κίνηση στους δρόμους on-line από τους χάρτες της Google Οι Google Χάρτες  εμφανίζουν την …