Η προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας

ergass

Ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Διερεύνηση και Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών γάλακτος στις περιοχές αρμοδιότητας των ΕΕΠΓ Αχαϊας, Λάρισας & Ρεθύμνου», εκδηλώνει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ .

Θέση 1

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου-Επιστήμων Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Βιοτεχνολογίας ή Βιολόγου ή Χημικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • – Να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα της Γεωπονικής επιστήμης-Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ελληνικού ΑΕΙ ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • – Να έχει εμπειρία στον πειραματικό σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση ερευνητικών έργων. Κατά προτίμηση σε έργα συναφή με το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα του οργανισμού.
 • – Να έχει εμπειρία και γνώσεις στο αντικείμενο της μικροβιολογίας τροφίμων που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά. Πιο συγκεκριμένα να διαθέτει εμπειρία σε μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων για αλλοιογόνους και παθογόνους μικροοργανισμούς, σε χημικές αναλύσεις τροφίμων με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών (GC-MS, FT-IR, RAMAN κλπ.), σε νέες τεχνολογίες στην συντήρηση τροφίμων, καθώς και σε μοριακές τεχνικές ταυτοποίησης μικροοργανισμών που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά.
 • – Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)
 • – Άριστη γνώση Αγγλικών

Θέση 2

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Βιολόγου ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • – Να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα της Γεωπονικής επιστήμης ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • – Να έχει εμπειρία στον πειραματικό σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην διαχείριση ερευνητικών έργων. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα του οργανισμού.
 • – Να έχει εμπειρία στις ενόργανες αναλύσεις αγροτικών προϊόντων που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά.
 • – Να έχει εμπειρία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και κυρίως καταγεγραμμένη εμπειρία στην διασύνδεση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών με την εμπορική κατοχύρωση κάτω από Κοινοτικά σήματα ποιότητας των αγροτικών προϊόντων (Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π.).
 • – Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)
 • – Καλή γνώση Αγγλικών

Θέση 3

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Να κατέχει πτυχίο στην Στατιστική Επιστήμη ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • – Να κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Ολική Διαχείριση Ποιότητας Ελληνικού ΑΕΙ ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • – Να έχει άριστη γνώση πληροφορικής καθώς και προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας (π.χ. statgraphics, SPSS, κτλ)
 • – Εμπειρία σε επεξεργασία αποτελεσμάτων σε αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα με τη χρήση προγραμμάτων στατιστικής (statgraphics, SPSS, κτλ).
 • – Εμπειρία στην αξιολόγηση και επεξεργασία αναλύσεων των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά. Εμπειρία σε στατιστική επεξεργασία των αναλύσεων του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.
 • – Καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

Θέση 4

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Να κατέχουν πτυχίο Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή άλλου συναφούς ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • – Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)
 • – Να έχουν άριστες γνώσεις πληροφορικής: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • – Να έχουν εμπειρία σε διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας γάλακτος και προϊόντων αυτού. Εμπειρία σε αναλύσεις του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.
 • – Καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

Θέση 5

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Να κατέχουν πτυχίο Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή άλλου συναφούς ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • – Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)
 • – Να έχουν άριστες γνώσεις πληροφορικής: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • – Να έχουν εμπειρία σε διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας γάλακτος και προϊόντων αυτού. Εμπειρία σε αναλύσεις του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.
 • – Καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

Θέση 6

Απαραίτητα προσόντα:

 • Να κατέχουν πτυχίο Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ ή άλλου συναφούς ΤΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • – Να έχουν άριστες γνώσεις πληροφορικής: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • – Να έχουν εμπειρία σε διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας γάλακτος και προϊόντων αυτού. Εμπειρία σε αναλύσεις του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.
 • – Καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

Θέση 7

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Να κατέχουν πτυχίο Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ ή άλλου συναφούς ΤΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • – Να έχουν άριστες γνώσεις πληροφορικής: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • – Να έχουν εμπειρία σε διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας γάλακτος και προϊόντων αυτού. Εμπειρία σε αναλύσεις του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.
 • – Καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

Θέση 8

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Να κατέχουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’.
 • – Να έχουν καλή γνώση του επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής που θα τοποθετηθούν.
 • – Να έχουν βασικές γνώσεις δειγματοληψίας και διαχείρισης βιολογικών δειγμάτων, ενώ τυχόν εμπειρία σε διαδικασίες δειγματοληψίας αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα γάλακτος, που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά θεωρείται επιθυμητή. Εμπειρία σε δειγματοληψίες του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί

Θέση 9

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Να κατέχουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’.
 • – Να έχουν καλή γνώση του επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής που θα τοποθετηθούν.
 • – Να έχουν βασικές γνώσεις δειγματοληψίας και διαχείρισης βιολογικών δειγμάτων, ενώ τυχόν εμπειρία σε διαδικασίες δειγματοληψίας αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα γάλακτος, που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά θεωρείται επιθυμητή. Εμπειρία σε δειγματοληψίες του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.

Θέση 10

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Να κατέχουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’.
 • – Να έχουν καλή γνώση του επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής που θα τοποθετηθούν.
 • – Να έχουν βασικές γνώσεις δειγματοληψίας και διαχείρισης βιολογικών δειγμάτων, ενώ τυχόν εμπειρία σε διαδικασίες δειγματοληψίας αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα γάλακτος, που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά θεωρείται επιθυμητή. Εμπειρία σε δειγματοληψίες του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2102845940 (Δρ. Ν. Χωριανόπουλος).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Συντάξεις Ιουνίου 2021. Πότε πληρώνονται. Ημερομηνίες πληρωμής

Συντάξεις Ιουνίου 2021. Πότε πληρώνονται. Ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις ΕΦΚΑ δημοσίου ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΝΑΤ …