Συνολικά οι υπό εξέλιξη προσλήψεις στην Ελλάδα την τρέχουσα εβδομάδα

ergasiaaa0908images

Τις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύει το αρμόδιο υπουργείο, για την ενημέρωση των ενδιαφερομενων για μία θέση εργασίας.

Αναλυτικά:

ΑΣΕΠ – Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)(Προκήρυξη 2Ε/2016): Επιλογή 30 μελών

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2E/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ, που αφορά στην επιλογή τριάντα (30) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.004980&_afrLoop=3462780451856151&_adf.ctrl-state=7edeevfi_104#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.004980%26_afrLoop%3D3462780451856151%26_adf.ctrl-state%3D7edeevfi_108

ΑΣΕΠ – Υπουργείο Οικονομικών(επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Κ/2014): Πλήρωση 70 θέσεων του κλάδου Τελωνειακών

Γνωστοποιείται ότι εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του ΑΣΕΠ, με την υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασή της, το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την πλήρωση εβδομήντα (70) θέσεων του κλάδου Τελωνειακών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Κ/2014 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 6/13-5-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.

Ειδικότερα θα καλυφθούν 56 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών και 14 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών από την Προκήρυξη 2Κ/2014.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης αποκλειστικά βάσει των στοιχείων που δήλωσαν στην αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με αυτή και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων με βάση τις δηλώσεις προτίμησής τους. Πρόσθετα δικαιολογητικά ή δικαιολογητικά που τυχόν αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω προκήρυξη δεν υποβάλλονται.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης για την πλήρωση των νέων θέσεων.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί νεότερο Δελτίο Τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.004995&_afrLoop=3462974162490341&_adf.ctrl-state=7edeevfi_137#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.004995%26_afrLoop%3D3462974162490341%26_adf.ctrl-state%3D7edeevfi_141

ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 3Κ/2014): Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α

Γνωστοποιείται ότι, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αναπληρώσεις διοριστέων, υποψηφίων που δεν αποδέχθηκαν τη θέση διορισμού τους, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α (Προκήρυξη 3Κ/2014 – ΦΕΚ 11/5-9-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (Σχολή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Λεωφόρος Άνοιξης 44, Άνοιξη Αττικής, Τηλ. 2106229664) την 4η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 13:00, (ώρα προσέλευσης 9:30).

Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα υποψήφιοι, να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο, έχοντας το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους.
Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.004977&_afrLoop=3463334470974287&_adf.ctrl-state=7edeevfi_170#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.004977%26_afrLoop%3D3463334470974287%26_adf.ctrl-state%3D7edeevfi_174

ΑΣΕΠ – 5η Υ.ΠΕ/ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρου 10 Ν.3329/2005, όπως ισχύει & άρθρου 9 του Ν.4210/2013)

Απεστάλησαν στην 5η Υ.ΠΕ οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:

•ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ (κωδ. κλάδου 101)
•ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (κωδ. κλάδου 303)
•ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 401)
Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από την αρμόδια Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.004991&_afrLoop=4820859082711869&_adf.ctrl-state=gtkpb1q8o_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.004991%26_afrLoop%3D4820859082711869%26_adf.ctrl-state%3Dgtkpb1q8o_42

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 115 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος που εδρεύει στην Αθήνα.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 110

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος, (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 και Γιαννίκου, 210.52.77.480 κ. Κοτελίδας και κ. Σακελλαρίου, 210.52.77.482 και Δουμάζου και 210.52.77.484 κ. Μούτσελος και και Μακρή).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1/11/2016 έως και 10/11/2016.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο Δήμο Αθηναίων Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.cityofathens.gr/node/29182

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα.

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οκτώ (8) μήνες 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Οκτώ (8) μήνες 2
ΔΕ ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΔΩΝ Οκτώ (8) μήνες 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου – 2ος Όροφος, (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 κα Γιαννίκου, 210.52.77.480 κ. Κοτελίδας & κ. Σακελλαρίου, 210.52.77.482 κα Δουμάζου και 210.52.77.484 κα Μακρή και κ. Μούτσελος).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγορίας ΔΕ) που επιδιώκει.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 1-11-2016 έως και 10-11-2016

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.cityofathens.gr/node/29180

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 30 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής.

ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής 8 μήνες 3
ΠΕ Ιατρών Παθολόγων 8 μήνες 3
ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων – Γυναικολόγων 8 μήνες 2
ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών 8 μήνες 1
ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων 8 μήνες 2
ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων 8 μήνες 1
ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων 8 μήνες 3
ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων 8 μήνες 2
ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων 8 μήνες 1
ΠΕ Ψυχολόγων 8 μήνες 2
ΠΕ Νοσηλευτών 8 μήνες 2
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 8 μήνες 2
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 8 μήνες 2
ΤΕ Μαιών/ Μαιευτών 8 μήνες 2
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 8 μήνες 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ.10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 κα Γιαννίκου, 210.52.77.480 κ. Κοτελίδας & κ. Σακελλαρίου, 210.52.77.482 και 210.52.77.484 κ. Μούτσελος και κα Μακρή).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 1-11-2016 έως και 10-11-2016

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.cityofathens.gr/node/29181

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας» (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.).

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας» (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.).

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. περιγράφονται στο άρθρο 12 του Καταστατικού της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.

Η αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται από τους υποψηφίους στην:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Γενική Γραμματεία ΥΝΑΝΠ
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, ΤΚ 18510 Πειραιάς,
Τηλ.: 2131371700
Email: [email protected] .
Ώρες 08.00 – 13.30

Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνεται είτε αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Διεύθυνση, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται τα κάτωθι:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, ΤΚ 18510 Πειραιάς,
…………………………………………………………………………………..(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)

Αίτηση για την Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε ( Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε)».

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά : 2131371480-1296-1421-1481

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 30-11-2016 και ώρα 13:30΄.

Στην περίπτωση αποστολής της εν λόγω αίτησης, με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε λίστα εμπειρογνωμόνων Οργανισμού της Κοινότητας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων» .

Ο Οργανισμός Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθεται να δημιουργήσει ένα «Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» για την υποστήριξη των καθηκόντων του στον τομέα της προώθησης αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με το Ref. Ares (20015) 4022046-30/09/2015 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα αυτά αφορούν την παροχή βοήθειας κατά την αξιολόγηση προτάσεων ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που θα υποβάλλονται μία φορά το χρόνο, κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014. Οι προτάσεις ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων περιλαμβάνουν ενέργειες όπως, επικοινωνιακή στρατηγική, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων, προώθηση προϊόντος σε σημεία πώλησης, δραστηριότητες κοινωνικής δικτύωσης κλπ, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στην εσωτερική αγορά ή σε τρίτες χώρες.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά εφόσον πρώτα συμβουλευτούν την πρόσκληση που υπάρχει στην διεύθυνση: http://ec.europa.eu/chafea/agri/call-agri-promotion_en.html

Η πρόσκληση ισχύει από 24/09/2015 και θα παραμείνει ανοιχτή για πέντε χρόνια. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται εκτός από τους τελευταίους τρεις μήνες.

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα μπαίνουν στο «Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» το οποίο θα χρησιμοποιείται από την Επιτροπή για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/proclamations-contests/3061-prosklhsh-agrotikon-proionton

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 11 καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 1008/τ.Γ’/11-10-2016, ΦΕΚ 1009/τ.Γ’/11-10-2016 και ΦΕΚ 1022/τ.Γ’/13-10-2016 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω έντεκα (11) κενών θέσεων Καθηγητών ως εξής:

Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Καινοτομίας» (ΦΕΚ 1022/τ.Γ’/13-10-2016 ΑΔΑ: 6Γ0Ζ469Β7Τ-1ΒΡ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001621648
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία» (ΦΕΚ 1022/τ.Γ’/13-10-2016 ΑΔΑ: ΩΟ5Κ469Β7Τ-ΕΗΟ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001621831
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση» (ΦΕΚ 1008/τ.Γ’/11-10-2016 ΑΔΑ: 71ΨΖ469Β7Τ-Φ2Τ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001621947

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Μάρκετινγκ με έμφαση στην Ερευνητική Μεθοδολογία» (ΦΕΚ 1009/τ.Γ’/11-10-2016 ΑΔΑ: ΩΣΟΒ469Β7Τ-ΘΥΒ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622024
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην Επιχειρηματική Ευελιξία» (ΦΕΚ 1009/τ.Γ’/11-10-2016 ΑΔΑ :ΨΒ7Η469Β7Τ-ΤΛΝ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622118
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στις Προβλέψεις» (ΦΕΚ 1009/τ.Γ’/11-10-2016 ΑΔΑ: 6Ω6Φ469Β7Τ-ΥΨΟ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622189
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανικοί Κλάδοι –Οικονομική, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Ανάλυση» (ΦΕΚ 1009/τ.Γ’/11-10-2016 ΑΔΑ: 76ΤΧ469Β7Τ-Μ79)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622269

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία» (ΦΕΚ 1008/τ.Γ’/11-10-2016 ΑΔΑ: 76Ω5469Β7Τ-2ΣΑ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622346
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού» (ΦΕΚ 1022/τ.Γ’/13-10-2016 ΑΔΑ: 7ΨΓΛ469Β7Τ-ΞΥ0)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622433

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διακριτά Μαθηματικά με έμφαση στη Συνδυαστική» (ΦΕΚ 1009/τ.Γ’/11-10-2016 ΑΔΑ: 73ΠΩ469Β7Τ-ΟΦΨ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622595
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού» (ΦΕΚ 1008/τ.Γ’/11-10-2016 ΑΔΑ: ΩΦΘΠ469Β7Τ-77Ξ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001623755

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 21-12-2016.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210-4142300), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλ. 210-4142249, 210-4142158), Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-4142316, 210-4142164) και Πληροφορικής (τηλ. 210-4142263, 210-4142105).

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής ως εξής:

– Μία (1) θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Τροφίμων και Περιβάλλοντος».

Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης: 1045/18.10.2016, τ. Γ΄.
Κωδικός ανάρτησης προκήρυξης στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001620224
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21/12/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες: τηλ. 210-9549114 ώρες 10.00 –14.30, e-mail: [email protected] .

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 955/Γ’/05-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277474)
Αρ. Προκήρυξης: 1516034747/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: ΩΝΟΙ46ΨΖ2Ν-Ξ7Β)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Γλωσσολογία – Γαλλική Γλωσσολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ). Πληροφορίες στο τηλ. της παραπάνω Γραμματείας του ενδιαφερόμενου Tμήματος.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-12-2016.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 891/Γ’/22-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7275872)
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034872/2-8-2016/26-7-16 (ΑΔΑ: ΩΧ1Ρ46ΨΖ2Ν-0ΤΛ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δογματική».

Β)ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ακαδημίας 45, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, τηλ.: 210 3688661)
ΤΟΜΕΑΣ Β’ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034775/1-8-2016/26-7-16 (ΑΔΑ: 7ΞΟ046ΨΖ2Ν-04Α)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εργατικό Δίκαιο».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερόμενων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 890/Γ’/22-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7277910)
Αρ. Προκήρυξης: 1516034744/1-8-2016/26-7-16 (ΑΔΑ: 6Υ2046ΨΖ2Ν-Τ0Η)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιταλικός Πολιτισμός: Η Μουσική στην Ιταλία από τους μεσαιωνικούς έως τους νεώτερους χρόνους».

Β) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7274279)
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034729/1-8-2016/26-7-16 (ΑΔΑ: ΩΦΝΓ46ΨΖ2Ν-ΜΧΘ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοιτασματολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερόμενων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 911/Γ’/27-9-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα, τηλ. 210 3689431)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034767/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 6ΛΥΓ46ΨΖ2Ν-051)
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:
«Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στο τηλ. της παραπάνω Γραμματείας του ενδιαφερόμενου Tμήματος.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.

Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 914/Γ’/27-9-2016 (Α.Π. Προκήρυξης 5248/26-7-2016), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001555596.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 8203107, (Γραμματεία των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών), e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-12-2016.

Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 914/Γ’/27-9-2016 (Α.Π. Προκήρυξης 5250/26-07-2016), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001570414.
Πληροφορίες στο τηλ. 210 8203303, (Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης), e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-12-2016.

Περιφερειακή Ενότητα της Αρκαδίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Περιφερειακή Ενότητα της Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/Οικονομικού, Τρίπολη
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού/Λογιστικού, Τρίπολη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 221 31, Τρίπολη, Αρκαδία, υπόψη κ. Αγγελοπούλου Αικατερίνης.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2713 601149 και 2713 601131.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-11-2016 έως και 11-11-2016.

Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού, Ζαγορά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, Γραφείο Προσωπικού,
Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ.370 01, Ζαγορά, Μαγνησία, (υπόψη κ. Γάκη Σπυριδούλας).

Πληροφορίες στο τηλ. : 24263 50124.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-10-2016 έως και 04-11-2016.

ΝΠΔΔ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) Παύλου Πεντάρη»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) Παύλου Πεντάρη», που εδρεύει στην Ηλιούπολη της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-08-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού (Αμιγώς Λογιστικού Κλάδου – Με καθήκοντα τα οποία συνίστανται στην παρακολούθηση και εκτέλεση του προγράμματος, εποπτεία, έλεγχος κ.λ.π), ΚΑΦΑΔΗΛ, Ηλιούπολη
1ΔΕ Μαγείρων, ΚΑΦΑΔΗΛ, Ηλιούπολη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) Παύλος Πεντάρης», Νικομάχου 18, Τ.Κ 163 41, Ηλιούπολη, Αττική, υπόψη κας Κυρ. Δεσύπρη.

Πληροφορίες στα τηλ. : 210 9958084 και 210 9958089.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-11-2016 έως και 10-11-2016.

Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Πρόσληψη 124 ατόμων

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κορινθίας, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» και «Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, δωδεκάμηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, συνολικά εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

32ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αυτοτελές Κλιμάκιο Πειραιά, Πειραιάς
14ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφερειακό Γραφείο Αττικής, Αθήνα
14ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου, Μυτιλήνη
14ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφερειακό Γραφείο Σάμου, Σάμος
14ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αυτοτελές Κλιμάκιο Χίου, Χίος
12ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αυτοτελές Κλιμάκιο Λέρου, Λέρος
12ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αυτοτελές Κλιμάκιο Κω, Κως
4ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφερειακό Γραφείο Ρόδου, Ρόδος
2ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αυτοτελές Κλιμάκιο Κορίνθου, Κόρινθος
1ΠΕ Πληροφορικής (Software), Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Αθήνα
2ΠΕ Πληροφορικής (Software), Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Αθήνα
3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Οικονομικού), Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Αθήνα

Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, που θα προσληφθούν, καλούνται σε καθημερινή βάση να εργαστούν με αλλοδαπούς αιτούντες άσυλο & δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες και έχουν πολύ διαφορετικά πολιτισμικά και μορφωτικά υπόβαθρα.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπηρεσία Ασύλου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 101 77, Αθήνα με την ένδειξη για την ΣΟΧ8/2016, (υπόψιν κ. Μαρίας Σουλιώτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6988582 και 210 6988583.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-11-2016 έως και 17-11-2016.

Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, που εδρεύει στη Νεάπολη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών (πλην ανταποδοτικού χαρακτήρα) του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (JCB), Συκιές Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Συκεών-Νεάπολης, Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 567 28, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη,( υπόψη κ. Χιονίδη Παναγιώτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 329538, 2313 329585, 2313 329596.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-10-2016 έως και 07-11-2016.

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι της Π.Ε. Δράμας, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (διαμορφωτή γαιών τύπου ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ), Δημοτική Κοινότητα Κ. Νευροκοπίου Δράμας
1ΥΕ Εργάτης-τρια Πράσινου, Δημοτική Κοινότητα Κ. Νευροκοπίου Δράμας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Κ. Νευροκοπίου, Σωκράτους 7, Τ.Κ. 660 33, Κ. Νευροκόπι, Δράμα, (υπόψιν κ. Λαφαζανίδου Ελένης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 25233 50105.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-10-2016 έως και 04-11-2016.

Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας, που εδρεύει στη Δράμα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, για την υλοποίηση της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2017, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Νοσηλευτών-τριών, Κ.Η.Φ.Η.Δ.ΔΡΑΜΑΣ, ΔΡΑΜΑ
2ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, Κ.Η.Φ.Η.Δ.ΔΡΑΜΑΣ, ΔΡΑΜΑ
1ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, Κ.Η.Φ.Η.Δ.ΔΡΑΜΑΣ, ΔΡΑΜΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας, Διοικητηρίου 11, Τ.Κ. 66133, Δράμα,(υπόψη κ. Βασιλειάδου Μάρθας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 25210 32722 και 25210 24464.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-10-2016 έως και 07-11-2016.

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Εκπόνηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών ερευνών» (Ε-10950) – Απόφαση 305η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 1-3-2002, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για ένα (1) άτομο στη θέση Εξωτερικού Επιστημονικού Συνεργάτη, τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, ο οποίος να είναι:

Απόφοιτος / η Σχολής Θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής με Διδακτορικό Δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή αντίστοιχη αποδεδειγμένη εμπειρία στη γ- φασματομετρία και εν γένει μερήσεις χαμηλού υποστρώματος ιοντίζουσας ακτινοβολίας, που θα ασχοληθεί με μετρήσεις γ-φασματομετρίας και β- ολικής ακτινοβολία και να έχει άριστη γνώση των μεθόδων μέτρησης γ και β- ακτινοβολίας σε περιβαλλοντικά κ.α. δείγματα καθώς και άριστη γνώση των απαιτούμενων προγραμμάτων Η/Υ για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων των μετρήσεων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά με θέμα: «Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-2116 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος», με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:
Ε-mail: [email protected]

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ).

Πληροφορίες στο e-mail: [email protected] (Δρα Ελένη Φλώρου).

Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), η θέση που ενδιαφέρει («εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη που θα ασχοληθεί με μετρήσεις γ-φασματομετρίας και β-ολικής ακτινοβολίας»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-2116) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («Εκπόνηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών ερευνών»), ο κωδικός του έργου (Ε-10950) και η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα Ελένη Φλώρου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-11-2016 (ώρα 23.59μ.μ.).

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, εξάμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος: «JERICO NEXT», ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης, Γούρνες Δ. Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης.

Οι υποχρεώσεις του Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ. αφορούν:

α) τη μελέτη της σύνθεσης των μακροβενθικών κοινωνιών και των μεταβολών της με σκοπό την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας περιοχών με διαφορετικό επίπεδο επιβάρυνσης

β) τη μελέτη των φυσικοχημικών παραμέτρων σε αντίστοιχα δείγματα νερού και ιζήματος και

γ) την εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών συνεπειών στις περιοχές αυτές.
Το JERICO NEXT έχει στόχο την ολοκλήρωση των παράκτιων παρατηρητηρίων της Ευρώπης και ανήκει στην κατηγορία των Research Infrastructures Integrating Activities. Κύριο στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση και η διερεύνηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών για την έγκαιρη, συνεχή και σταθερή παροχή υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και των προϊόντων που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον στις ευρωπαϊκές παράκτιες θάλασσες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία των Εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΡΗΤΗΣ στο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, Νομού Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ 71500 και ειδικότερα στη γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (αρμόδια κα Β. Δεσίπρη, τηλ .: 2810 337806), είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στη διεύθυνση αλληλογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, Τ.Θ 2214, Τ.Κ 710 03, Ηράκλειο, Κρήτη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-11-2016.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 994/Γ’/10-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Δίκαιο Αποδείξεως – Ψηφιακές Τεχνολογίες – Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών» (Enidence Law –Digital Technology-Alternative Dispute Resolution).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία της Σχολής.

Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: 1586085, ΑΔΑ: Ψ76746ΨΖ3Π-7ΦΓ.
Πληροφορίες στα τηλ. 2310 807526 και 2310 474563 (κ.κ. Α. Καραβασίλη, e-mail: [email protected] και Θ. Γκριμπίζη, e-mail: [email protected] ), (ταχ. διεύθυνση: ΔΙ.ΠΑ.ΕΛΛΑΔΑΣ, 14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 888/Γ’/22-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7275847)
Αρ. Προκήρυξης: 1516034773/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 97ΡΑ46ΨΖ2Ν-ΕΘΥ)
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοηθική».

Β)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7277302)
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,ΗΧΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034741/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: Ψ07Ψ46ΨΖ2Ν-ΣΜ5)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μουσική Τεχνολογία».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, τηλ.: 210 7461117)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034783/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 6ΚΑ46ΨΖ2Ν-Υ2Ψ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7274193)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034780/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 79ΕΛ46ΨΖ2Ν-Η7Ω)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική Χημεία: Σχεδιασμός και Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων με Φαρμακολογική δράση».
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034778/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: Ψ1ΨΚ46ΨΖ2Ν-Β14)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική Τεχνολογία-Βιοφαρμακευτική».

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ
Αρ. Προκήρυξης: 1516034779/1-8-16/26-7-16 (ΑΔΑ: 7ΖΜΜ46ΨΖ2Ν-ΥΨΔ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακογνωσία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

«Ο δικός μας Αγγελος» |

Το σπίτι του Λευκαδίτη ποιητή Αγγελου Δικελιανού στη Συκιά Κορινθίας άνοιξε την Πέμπτη για μια …