Θέση με 2.149,82 ευρώ μικτές μηνιαίες απολαβές

joob

Στην επαναπροκήρυξη της με αρ.πρωτ.1422/3.10.2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, φυσικό πρόσωπο για το ρόλο του επιστημονικά υπευθύνου της Πράξης, προβαίνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5000817), η οποία υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2014-2020» και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, σύμφωνα με την No50/9.11.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Η Πράξη αφορά τη δημιουργία και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας (εφεξής Παρατηρητήριο) το οποίο έχει ως σκοπό:

 1. Την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης,
 2. Την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία. Το Παρατηρητήριο θα αποτελέσει έναν χώρο έρευνας και δράσης και θα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Κοινωνικοί Εταίροι, Κοινωνία των Πολιτών, Αναπηρικές Οργανώσεις, Πολίτες με αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο θα επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις εξελίξεις που καταγράφονται σε ζητήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την κοινωνική προστασία, τις πολιτικές υγείας, την προσβασιμότητα, την ίση μεταχείριση, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Θα διεξάγει έρευνα για ειδικά επιστημονικά ζητήματα που αφορούν τα ευρύτερα ακαδημαϊκά πεδία τα οποία πραγματεύεται η Ε.Σ.Α.μεΑ.
 • Θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα με στόχο την τεκμηριωμένη διατύπωση θέσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για ζητήματα αναπηρίας.
 • Θα καταγράφει και θα προωθεί προτάσεις πολιτικής που δύνανται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία (όλων των κατηγοριών) και των οικογενειών τους.
 • Θα παρέχει πληροφοριακό υλικό σε άτομα με αναπηρία και αναπηρικές οργανώσεις.
 • Θα συνεργάζεται με ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την 2.01.2017 έως την 31.05.2019 και απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. κατά τις ημέρες και εντός του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων. Επιπλέον, θα δύναται να πραγματοποιεί ταξίδια στο εσωτερικό για τις ανάγκες της πράξης, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα προσδιορίζονται από τον φορέα. Τα παραπάνω θα προσδιοριστούν στη σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Αντικείμενο Σύμβασης

 • συμμετοχή στο έργο της συλλογής, διαχείρισης, ανάλυσης και διάχυσης δεδομένων και δεικτών που καλείται να επιτελέσει το Παρατηρητήριο,
 • συμμετοχή στην ομάδα έργου για τη διεκπεραίωση επιστημονικού έργου, υπαγόμενου στις δράσεις του Παρατηρητηρίου,
 • συμμετοχή στην εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών των Υποέργων της Πράξης,
 • συντονισμό, παρακολούθηση και υποστήριξη των αναδόχων μελετητικού έργου υπαγόμενου στις δράσεις του Παρατηρητηρίου.

Το στέλεχος υποχρεούται να καταθέσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ.:

 • Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση, με τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, στην οποία να περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τον μήνα αναφοράς.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής-Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών από Τμήματα Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής στο πεδίο της Στατιστικής με περαιτέρω ειδίκευση στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Στατιστικής (Social Statistics).
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δράσεις κοινωνικής έρευνας που αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων.
 • Τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής στο πεδίο της Στατιστικής με περαιτέρω ειδίκευση στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Στατιστικής (Social Statistics).
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στην εκπόνηση και συγγραφή επιστημονικών μελετών και επιστημονικών εκθέσεων σε σχέση με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ανάπτυξη κοινωνικών δεικτών, δεικτών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία θα τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή στην εκπόνηση και συγγραφή τουλάχιστον τριών (3) επιστημονικών μελετών και επιστημονικών εκθέσεων.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε συναφείς δράσεις της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας.

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος και αντίστοιχων επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών).

Αμοιβή

Η αμοιβή του επιστημονικά υπευθύνου συνολικά για το έργο θα είναι 2.149,82€ /μήνα, μικτές αποδοχές, συν αναλογούν δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και επίδομα αδείας, παρακρατώντας το αναλογούν ΙΚΑ εργαζομένου, ΦΜΥ και εισφορά αλληλεγγύης.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Μετά την παραλαβή των βιογραφικών θα ακολουθήσει η επιλογή και η αξιολόγησή τους από τριμελή επιτροπή, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη των ενδιαφερομένων που θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν αξιολογούνται.

Η βαθμολόγηση των «Επιθυμητών Προσόντων» των υποψηφίων που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την εμπειρία που τυχόν περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου και τεκμηριώνεται με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα βαθμολογηθεί όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.

Κωδ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1 Συνέντευξη 20%
2 Διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής στο πεδίο της Στατιστικής με περαιτέρω ειδίκευση στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Στατιστικής (Social Statistics). 35%
3 Αποδεδειγμένη  ερευνητική εμπειρία στην εκπόνηση και συγγραφή επιστημονικών μελετών και επιστημονικών εκθέσεων σε σχέση με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ανάπτυξη κοινωνικών δεικτών, δεικτών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία θα τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή στην εκπόνηση και συγγραφή τουλάχιστον τριών (3) επιστημονικών μελετών και επιστημονικών εκθέσεων. 25%
4 Αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε συναφείς δράσεις της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας.  

20%

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          100
5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΑΝΑΠΗΡΙΑ                                                             Σε υποψηφίους που είναι:

–          άτομα με αναπηρία

–          γονείς ατόμων με αναπηρία,

το σύνολο των μορίων τους θα προσαυξάνεται αντίστοιχα κατά:

 

10%

5%

 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν από 22/11/2016 έως και 6/12/2016 και ώρα 14:00 (είτε ιδιοχείρως είτε μέσω ταχυδρομείου) σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων
 • αριθμημένα και
 • σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:

 • ΠΡΟΣ:
 • ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 • (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
 • Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ.16341 Ηλιούπολη,
 • 2ος Όροφος,
 • Υπ’ όψιν Γραφείου Πρωτοκόλλου
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
 • [Αρ. Προκήρυξης: 1422/3.10.2016 ]  της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας » με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5000817, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών

Ορίζεται στις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας και λήξης της την 6η Δεκεμβρίου 2016, ώρα 14:00μ.μ.

Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής της πρότασης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης στην ταχυδρομική υπηρεσία.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ν. Αποστολάκη τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 14:00.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr).


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …