Οι υπό εξέλιξη προσλήψεις αυτών των ημερών!

job00-ERGASIA-ΕΡΓΑΣΙΑ-100022

Το συνολικό αναλυτικό πακέτο των υπό εξέλιξη προσλήψεων ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο και οι θέσεις, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες ακολουθούν:

ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 3Κ/2016): Πλήρωση 58 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ ΑΕ), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία, ΕΑΚΘ), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνδεθούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ μέσω του λογαριασμού τους, για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 2ας Δεκεμβρίου 2016, ημέρας Παρασκευής.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2016
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.
Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο: enimerosi@asep.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):
Τις εργάσιμες ημέρες
08:00 – 20:00
Τις αργίες
12:00 – 18:00

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Πρόσληψη 23 ατόμων

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρεταίειου Νοσοκομείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

ΠΕ Νοσηλευτικής 8 μήνες 3
ΤΕ Νοσηλευτικής 8 μήνες 8
ΤΕ Μαιευτικής 8 μήνες 3
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής 8 μήνες 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Λογιστικού) 8 μήνες 3
ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολόγος) 8 μήνες 1
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού 8 μήνες 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο – Βασ. Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528 – Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού υπ’όψιν κ.κ. Μαρίας Κουρεβέση & Αφροδίτης Κουβέλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 72 86 433 & 210 – 72 86 431).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 18-11-2016 έως 28-11-2016

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Λάρισας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, που εδρεύει στη Λάρισα

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (προωθητήρων και φορτωτών) 8 μήνες 1
ΔΕ Εποπτών καθαριότητας – Ζυγιστών 8 μήνες 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, Καλλιάρχου 17, Τ.Κ. 41221, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κας Καρτσαφλέκη Μιχαλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2410289229).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 21-11-2016 έως 28-11-2016

Δήμος Πετρούπολης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικής-ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε κατοίκους του Δήμου Πετρούπολης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες.

ΠΕ Ψυχολόγων Έως 12 μήνες 1
ΤΕ Κοινωνικών Έως 12 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικού-Tμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κου Ε. Αντωναρόπουλου και κας Φ. Μπάτραλη , (τηλ. επικοινωνίας: 213-2024473, 213-2024451). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 21-11-2016 έως και 28-11-2016

Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε: Πλήρωση 1 θέσης Γενικού Διευθυντή

Προκηρύσσουμε την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ( 3 ) ετών στην α ν ώ ν υ μ η ε τ α ι ρ ε ί α μ ε τ η ν ε π ω ν υ μ ί α « Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Α . Ε »

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω ορίζεται η 08.12.2016 και ώρα 12.00..
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηπίτου 8 Τ.Κ. 10557 Αθήνα – υπεύθυνη παραλαβής κα Μ. Λαμπράκη Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mlampraki@greekfestival.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Μαρία Λαμπράκη, τηλ: 210 – 9282906

Δήμος Παλλήνης; Πρόσληψη 10 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα Ν. Αττικής

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 8 μήνες 4
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (σαρώθρων) 8 μήνες 2
ΔΕ Χειριστών καδοπλυντηρίων [Γ΄ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 8 μήνες 2
ΔΕ Οδηγών φορτηγών και απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 8 μήνες 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας, υπόψη κας Διβάνη Ελένης, κας Ράμμου Μαρίας και κου Πατράλη Θωμά (τηλ. επικοινωνίας: 2106604728, 2106604632, 2106604631).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 19-11-2016 έως και 28-11-2016

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων ( ΙΔΕΠ): Πλήρωση 1 θέσης ερευνητή

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων ( ΙΔΕΠ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Μία (1) θέση ερευνητή Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματική προσομοίωση διεργασιών πολυμερισμού»

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ /ΙΔΕΠ στην κατωτέρω Διεύθυνση:
ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΙΔΕΠ: κα Αχίλλα Θωμαΐς Τηλ. (2310 498112) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η 16 η Δεκεμβρίου 2016.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 999/10-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 338/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Υλικών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001591948

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ), όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στα ΦΕΚ 999/10-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 342/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196)

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Συστήματα Υλικού» του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001592024

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο τηλέφωνο 26510-07196 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στα ΦΕΚ 998/10-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 223/7-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07183 και 07117)

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001591336

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr , όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στα τηλέφωνα 26510-07183 και 07117 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 979/07-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 337/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402)

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμες της Αγωγής και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001572373

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-07187 και 07402 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1006/11-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 551/12-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τηλ. Γραμματ.26510-07496-99)

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001592278

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ), όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα τηλέφωνα 26510-07496-99 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στα ΦΕΚ 998/10-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 340/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία» του Τομέα ΄Αλγεβρας και Γεωμετρίας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15 -12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001591792

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στα ΦΕΚ 998/10-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 339/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση» του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15 -12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001591079

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ), όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στα ΦΕΚ 998/10-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 341/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση» του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001591656

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 999/10-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 338/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Υλικών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001591948

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ), όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 979/07-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 335/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07189 και 07188)

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εικαστικά-Εικαστική Αγωγή».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001572089

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στα τηλέφωνα 26510-07189 και 07188 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1023/Γ’/13-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462051)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1617001002/13-9-2016/9-9-2016 (ΑΔΑ: 70ΩΡ46ΨΖ2Ν-Θ5Ξ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Ρευματολογία».
Αρ. Προκήρυξης: 1617001003/13-9-2016/9-9-2016 (ΑΔΑ: 64Χ546ΨΖ2Ν-ΖΩ9)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία».
Αρ. Προκήρυξης: 1617001006/13-9-2016/9-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΧΥ146ΨΖ2Ν-Μ6Ψ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία».

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1617001009/13-9-2016/9-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΡΑ46ΨΖ2Ν-6ΞΤ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική».
Αρ. Προκήρυξης: 1617001010/13-9-2016/9-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΟΗΚ46ΨΖ2Ν-9ΣΚ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική».
Αρ. Προκήρυξης: 1617001011/13-9-2016/9-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΩΕΖ46ΨΖ2Ν-0ΛΥ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική».
Αρ. Προκήρυξης: 1617001012/13-9-2016/9-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΖΦΦ46ΨΖ2Ν-ΟΟ9)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-01-2017.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1045/Γ’/18-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462051)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1617001007/13-9-2016/9-9-2016 (ΑΔΑ: 6Ε5Ν46ΨΖ2Ν-Ω5Δ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτική-Μεθοδολογία Κλινικής Έρευνας».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-01-2017.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την Α.Π. 3541/30518/2-11-2016 Δημοσίευση Προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ωτορινολαρυγγολογία»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1075/Γ’/25-10-2016, ΑΔΑ: 7ΔΜ5469Β7Θ-ΤΜΒ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001668226
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οφθαλμολογία»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1075/Γ’/25-10-2016, ΑΔΑ: ΩΓΠ2469Β7Θ-79Ο,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001668422

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1 Επίκουρος Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Πυρηνική Ιατρική με εξειδίκευση στην Υβριδική Απεικόνιση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1075/Γ’/25-10-2016, ΑΔΑ: 7ΞΠΓ469Β7Θ-ΠΙΦ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001668626

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Παιδιατρική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1076/Γ’/25-10-2016, ΑΔΑ: Ω48Ξ469Β7Θ-209,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001668781

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι
1 Επίκουρος Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Παθολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1076/Γ’/25-10-2016, ΑΔΑ: 7ΚΗΗ469Β7Θ-Α32,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001668974
1 Επίκουρος Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Καρδιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1076/Γ’/25-10-2016, ΑΔΑ: ΩΑΚΩ469Β7Θ-5ΚΟ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001669144
1 Επίκουρος Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Νεφρολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1099/Γ’/1-11-2016, ΑΔΑ: ΩΖΝΖ469Β7Θ-ΛΙ4,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001669346.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και κατατίθενται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στα τηλέφωνα:
Ιατρικής: 2610 969100, 2610 992942 και 2610 969114,
Ιστότοπος: www.med.upatras.gr , e-mail: secretary@med.upatras.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-01-2017.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την Α.Π. 3449/29753/26-10-2016 Δημοσίευση Προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστικά Εφαρμοσμένα Μαθηματικά σε Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1039/Γ’/18-10-2016, ΑΔΑ: Ω14Χ469Β7Θ-ΦΕΡ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001638546
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός-ανάπτυξη ή /και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων νανοφασικών υλικών τεχνολογικού ενδιαφέροντος»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1058/Γ’/20-10-2016, ΑΔΑ: Ω288469Β7Θ-Φ6Ξ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001640176

Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1040/Γ’/18-10-2016, ΑΔΑ: 7Σ6Ζ469Β7Θ-ΛΙ9,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001640496
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Εντατική Παρακολούθηση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1058/Γ’/20-10-2016, ΑΔΑ: Ω9Θ4469Β7Θ-5ΘΤ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001640623

Γ)ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική των Βιολογικών Επιστημών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1040/Γ’/18-10-2016, ΑΔΑ: 7906469Β7Θ-Θ7Η,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001640833.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και κατατίθενται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στα τηλέφωνα:
Μαθηματικών: 2610 996747, 2610 996748, 2610 996749 και 2610 996750
Ιστότοπος: www.math.upatras.gr , e-mail: secr-math@math.upatras.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-12-2016.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), σύμφωνα με το Α.Π. 7604/26-10-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση υπαλλήλου με τα εξής στοιχεία:
-ECHA/ΤA/IΙ/2016/007 Τemporary Αgent (M/F)
Head of Unit-Corporate Services

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά απευθείας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Πληροφορίες για την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-11-2016. (ώρα Ελσίνκι 12.00μ.μ.).

«Λουτρά Λουτρακίου Δ. Αλμωπίας Α.Ε.»: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», που εδρεύει στα Λουτρά Αριδαίας της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός, 8 μήνες, Λουτρά Αλμωπίας
1ΤΕ Υπάλληλος Υποδοχής, 6 μήνες, Λουτρά Αλμωπίας
3ΔΕ Υπάλληλοι Υδροθεραπευτηρίου, 4 μήνες, Λουτρά Αλμωπίας
2ΔΕ Νοσοκόμοι/ες, 4 μήνες, Λουτρά Αλμωπίας
1ΔΕ Ναυαγοσώστης-τρια πισίνας, 6 μήνες, Λουτρά Αλμωπίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Αλμωπίας, Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»,Τ.Κ. 584 00, Αριδαία, Χαλκιδική, (υπόψη κ. Δήμτση Χρήστου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23840 91072 .
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-11-2016 έως και 28-11-2016.
(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω : Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων [Δ΄(D) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], Κως
2ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Κινήσεως – Σταθμάρχες, Κως
1ΔΕ Ελεγκτών, Κως.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Εθελοντών Πολεμιστών 1, Τ.Κ. 853 00, Κως, Δωδεκάνησα, (υπόψη κ. Βασιλικής Μουσελίμη).
Πληροφορίες στο τηλ.:22420 22044.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-11-2016 έως και 28-11-2016.

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού για δημότες και άτομα με ειδικές ανάγκες» που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 12 μήνες, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ειδική Αγωγή), Κλειστό Γυμναστήριο Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,
Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, (υπόψη κ. κ. Κιμπεζή Αικατερίνης και Γκουλιούμη Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22990 20124.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-11-2016 έως και 25-11-2016.

«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου», που εδρεύει στο Π. Φάληρο της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος,
ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-8-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Μαγείρων, «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου», (για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση δομών)
1ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου», (για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση δομών).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου», Τερψιχόρης 88 και Πλειάδων, Τ.Κ. 175 62, Παλαιό Φάληρο, Αττική, (υπόψη κας Μαγούλη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9825501.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-11-2016 έως και 28-11-2016.

«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου», που εδρεύει στο Λιμάνι Χερσονήσου της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού), Λιμάνι Χερσονήσου Ηρακλείου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου», Αγίας Παρασκευής και Ναυάρχου Νεάρχου 1, Τ.Κ. 700 14, Λιμάνι Χερσονήσου, Ηράκλειο, Κρήτη,
(υπόψη κ. Μανουσάκη Νυμφοδώρας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28970 29202.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-11-2016 έως και 29-11-2016.

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών και ψυχολογική υποστήριξη» που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 12 μήνες, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Γενικός Ιατρός, ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Μαρκόπουλο Μεσογαίας
1ΠΕ Ψυχολόγος, ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,
Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03, Μαρκόπουλο
Μεσογαίας, (υπόψη κ. κ. Κιμπεζή Αικατερίνης και Γκουλιούμη Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22990 20124.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-11-2016 έως και 25-11-2016.

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-8-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Μαγείρων, (για τη στελέχωση της δομής «Παιδικός Σταθμός Θεσπιέων – Μαυρομματίου»), Αλίαρτος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Λεωφόρος Αθηνών, Τ.Κ. 320 01, Αλίαρτος, Βοιωτία, (υπόψη κ. Φροσυνού Λουκά).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22683 50218.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-11-2016 έως και 28-11-2016.

Δήμος Κω: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Κω, που εδρεύει στην Κω της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Φορτωτής (ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄)], Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Κως
1ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Κως.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 853 00, Κως, Δωδεκάνησα, (υπόψη κ. κ. Χατζηγιακουμή Καλλιόπης, Ντακούμη Βασιλείου και Δρούγκα Νεκταρίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22423 60489, 22423 60481 και 22423 60426.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-11-2016 έως και 28-11-2016.

Δήμος Κοζάνης: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Τμήμα Καθαριότητας, Κοζάνη
1ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας, Τμήμα Καθαριότητας, Κοζάνη
1ΥΕ Εργατών/τριών Νεκροταφείου, Γραφείο Κοιμητηρίων, Κοζάνη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Κοζάνης, Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλατεία Νίκης 1, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνη, Δ. Μακεδονία.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24613 50323, 24613 50340, 24613 50362 και 24613 50304.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-11-2016 έως και 25-11-2016.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)/Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.): Πρόσληψη 1 ατόμου

To Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)/Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.), που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική στην Πολιτιστική Κληρονομιά».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ims.forth.gr , είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών και να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση: ΙΜΣ/ΙΤΕ, Νικ. Φωκά 130, Τ.Κ.741 00, Ρέθυμνο, Κρήτη,
(υπόψη κ. Γεωργίας Παπαδάκη).

Πληροφορίες στα τηλ. : 28310 56627, 28310 56628.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-12-2016.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …