Θέση εργασίας για 18 μήνες

Ενδιαφέρεται να προσλάβει, για τους σκοπούς υλοποίησης του επιδοτούμενου προγράμματος Erasmus+KA3 με τίτλο “Refugees Welcome”, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3373β΄/2016) και την από 10/12/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) Στέλεχος της Κεντρικής Διοίκησης με έδρα την Αθήνα, το ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ.

Στο πρόγραμμα ERASMUS+ συμμετέχει το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής (Bureau Européen du Scoutisme), το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), ο Εθνικός Προσκοπικός Οργανισμός της Ιρλανδίας (Scouting Ireland), ο Εθνικός Προσκοπικός Οργανισμός της Π.Γ.Δ.Μ., ο Προσκοπικός Οργανισμός Eclaireuses Eclaireurs Unionistes de France (EEUdF) και οι οργανισμοί: Youth for Exchange and Understanding, European Federation for Intercultural Learning, British Red Cross Society Royal Charter, Skatamot και το Centre Chapelle-aux-Champs asbl και SINGA France.

Σκοπός του Έργου:

 • Η ενθάρρυνση των νέων εθελοντών και των οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη να στηρίξουν την υποδοχή των νεαρών προσφύγων και μεταναστών και να συμμετέχουν στη διαδικασία ένταξής τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία μέσα από την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα στόχο αποτελεί η ενθάρρυνση της κοινής γνώμης στην Ευρώπη να είναι ανεκτική και πιο ανοικτή προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
 • Η ενδυνάμωση των εθελοντών ώστε να αναλάβουν ενεργή δράση συμβάλλοντας στην υποδοχή και στο καλωσόρισμα νέων και παιδιών-προσφύγων και νεοαφιχθέντων μεταναστών και στην προετοιμασία τους για την ομαλή ένταξή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία.
 • Η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των προσφύγων και των μελών των τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να τεθεί ένα ισχυρό θεμέλιο για τη μελλοντική τους συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση.
 • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των οργανώσεων νέων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ένταξη προσφύγων και μεταναστών στις δραστηριότητές τους με την ιδιότητα του μέλους.

Ειδικότερα, το Έργο θα εστιάσει σε 5 προκλήσεις:

 1. Πρόσβαση των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση, ειδικά εκείνων που διαμένουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς (και άλλες δομές φιλοξενίας), οι οποίοι και έχουν ιδιαίτερα περιορισμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική).
 2. Πρόσβαση σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, καθώς μέσα στους προσφυγικούς καταυλισμούς οι ευκαιρίες για τέτοιες δραστηριότητες (εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, διαπολιτισμικές κ.ά.) είναι ελάχιστες.
 3. Υποστήριξη της ψυχολογικής και σωματικής υγείας των προσφύγων που διαμένουν σε καταυλισμούς, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν μια σειρά από καθημερινές δυσκολίες.
 4. Ο λόγος μίσους, τα στερεότυπα και οι ριζοσπαστικές απόψεις προβάλλονται και μεγεθύνονται από τα Μ.Μ.Ε., κυκλοφορούν με μεγάλη ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν ισχυρή και αισθητά αρνητική επιρροή στην ευρωπαϊκή κοινωνία, εμπνέοντας την εχθρική στάση πολιτών και φορέων. Αυτοί οι φόβοι βρίσκουν τελικά έκφραση μέσα από την αύξηση των ακραίων ιδεολογικών θέσεων, του απομονωτισμού και της έξαρσης εθνικιστικών συμπεριφορών.
 5. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για τους πρόσφυγες, δηλαδή η διαδικασία ένταξής τους με τη χορήγηση άσυλου, αποτελεί επίσης μια πρόκληση: Οι νέοι μετανάστες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια νέα κουλτούρα, σε μια νέα γλώσσα και σε ένα νέο ως προς τους ίδιους εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή τους ένταξη.

Περιγραφή θέσης εργασίας και τίτλος της: Διαχειριστής Έργου (Project Manager)

Διεύθυνση εργασίας: Πτολεμαίων 1, Παγκράτι

Εργοδότης: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Σύντομη περιγραφή θέσης εργασίας: Διοίκηση και διαχείριση του έργου και των δράσεων του προγράμματος που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Erasmus+.

Σχέση εργασίας – αποδοχές: Σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης, τετραήμερης εργασίας για 18 μήνες, με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 913,91€.

Συνεργασία με:

 • Εξουσιοδοτημένα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.
 • Διευθυντή Προσκοπικού Προγράμματος και εθελοντές που συμμετέχουν στις δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος
 • Διευθυντή Λειτουργιών και μέλη του Προσωπικού του Σ.Ε.Π.

Εξωτερικοί συνεργάτες:

 • Εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων στο πρόγραμμα
 • Άλλες οργανώσεις ή Μ.Κ.Ο. που συνεργάζονται για την υλοποίηση των σκοπών του έργου
 • Προσωπικό της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής – Γενεύη και Βρυξέλλες
 • Δημόσιες τοπικές ή εθνικές αρχές

Κύρια καθήκοντα είναι η προετοιμασία, η υλοποίηση και η αξιολόγηση όλων των δράσεων που αφορούν το πρόγραμμα ERASMUS+ σχετικά με το περιεχόμενο, την οργάνωση και την οικονομική διαχείρισή τους.

Αναλυτικότερα:

 • Προετοιμασία εκθέσεων με τεκμηριωμένες, λεπτομερείς αναφορές αναφορικά με δράσεις και εκδηλώσεις, συνοδευόμενες από το αντίστοιχο υλικό και άρθρα για την εξυπηρέτηση των δημοσίων σχέσεων του προγράμματος.
 • Συνεργασία και επικοινωνία με τους λοιπούς συμμετέχοντες και συνεργαζόμενους φορείς στο πρόγραμμα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
 • Συνεργασία με τους λοιπούς συνεργάτες της Δράσης για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
 • Εποπτεία διαχειριστικών θεμάτων των δραστηριοτήτων με την υποστήριξη Βοηθού/Συνεργάτη.
 • Εποπτεία των δραστηριοτήτων των εθελοντών με την υποστήριξη Βοηθού/Συνεργάτη.
 • Γενικές εργασίες γραφείου με αντικείμενο την οικονομική διαχείριση, την επικοινωνία και τις ανακοινώσεις για το πρόγραμμα.
 • Επίβλεψη της προβολής που αφορούν τις δράσεις του προγράμματος:
  • Για την ορθή αποτύπωση και προώθηση των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν για τους σκοπούς της Δράσης μέσω αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος, σε συνεργαζόμενες με αυτήν ιστοσελίδες και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Συντονίζει και επιβλέπει τη διαδικασία έκδοσης εργαλείων επικοινωνίας, όπως φυλλάδια και έντυπο υλικό, που θα αφορούν τη δράση.
 • Επίβλεψη της διοργάνωσης των εκδηλώσεων της Δράσης.
 • Διοίκηση και διαχείριση των δράσεων και εκδηλώσεων.
 • Οργάνωση και προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών για την υλοποίηση των εκδηλώσεων.
 • Διαχείριση των εκδηλώσεων, δημιουργία λιστών των εθελοντών που συμμετέχουν, εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς ή εμπλεκόμενες Αρχές που αφορούν την υλοποίηση των δράσεων.
 • Επίβλεψη των στόχων του προγράμματος που διαχειρίζονται οι Βοηθοί/Συνεργάτες.
 • Επιπλέον καθήκοντα θα προσδιοριστούν κατα τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος από τη Διαχειριστική Ομάδα του Έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άπταιστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλων γλωσσών, όπως η Αραβική ή η Φαρσί, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
 • Άριστη χρήση του προφορικού και του γραπτού λόγου στις παραπάνω γλώσσες.
 • Δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με διεθνείς ομάδες, διαχείριση εθελοντών και συντονισμός δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης, προηγούμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα θα εκληφθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Γνώση βασικού οικονομικού σχεδιασμού, διαχείριση και σύνταξη οικονομικών εκθέσεων.
 • Προηγούμενη εμπειρία με τη διαχείριση κονδυλίων μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε. θα ληφθεί σημαντικά υπ’ όψιν.
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης του Microsoft Οffice (Word, PPT, Excel).
 • Ικανότητα χρήσης online προγραμμάτων (Dropbox, Skype, Doodle κτλ.), γνώση χρήσης προγραμμάτων όπως Corel, Photoshop, καθώς και οικειότητα χρήσης του προγράμματος προγραμματισμού έργου Basecamp θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα.

Τι προσφέρουμε:

 • Εργασία σε ένα περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων και έκφρασης της προσωπικής δημιουργίας.
 • Ευκαιρία εργασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον.
 • Ευκαιρία υποστήριξης ανθρωπιστικού έργου που απευθύνεται σε παιδιά των προσφύγων και των νέων.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας με νέους ανθρώπους και εθελοντές.

Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, 2ος όροφος, 116 35 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kkritikos@sep.org.gr. Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός εκ των υποψηφίων.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τη 10η Ιανουαρίου 2017 και θα υπογράψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου 18 μηνών για εκ περιτροπής εργασία 8ώρου με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 913,91 €.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …