Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

Προτίθεται να προσλάβει έναν ειδικό συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συµβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες γραπτά ή προφορικά, ο Δήμος Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας.

Αρμοδιότητες σε θέµατα σχετικά µε:

1. Τη συγκέντρωση στοιχείων και την εκπόνηση µελετών κοινωνικής πολιτικής για το ∆ήµο, µε έµφαση στις ευπαθείς οµάδες και σκοπό τη συµµετοχή του ∆ήµου σε συναφείς δραστηριότητες και τη διάχυσή τους στους πολίτες.

2. Την κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών µελετών, για την κοστολόγηση και την εξαγωγή στοιχείων χρήσης και προώθησης των αναγκών του ∆ήµου και των υπηρεσιών του.

3. Τη σύνταξη και υποβολή µελετών υπαγωγής του ∆ήµου σε κοινοτικά αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και το συντονισµό και έλεγχο υλοποίησής τους.

4. Τη διοίκηση των υπηρεσιών του ∆ήµου και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών: σχεδιασµού – υλοποίησης και ελέγχου, αποτελεσµατικής – αποδοτικής ροής – υπηρεσιών και χρηµατοοικονοµικών πόρων καθώς και την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, των υποδοµών και του εξοπλισµού που διαθέτει ο ∆ήµος αλλά και την ανάλυση του κόστους λειτουργίας και συντήρησής τους.

5. Τη διενέργεια ερευνών καθώς και την τήρηση – επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, για τις ανάγκες του ∆ήµου και των υπηρεσιών για την εφαρµογή γενικών ή ειδικών προγραµµάτων.

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται.

2) Να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ – ΠΕ Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

3) Να έχουν προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακών συµβούλων καθώς και στη σύνταξη µελετών υπαγωγής επιχειρήσεων και οργανισµών σε αναπτυξιακά προγράµµατα.

4) Να έχουν αποδεδειγµένη συµµετοχή στην αξιολόγηση επενδυτικών – αναπτυξιακών προτάσεων (Αναπτυξιακοί Νόµοι 3908/2011, 4116/2013, 4399/2016 –ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.α.).

5) Να έχουν πολύ καλή γνώση εφαρµογών spss, ή/και minitab, ή/και excel, για την παραγωγή ποσοτικών/ οικονοµοµετρικών δεδοµένων. Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγηση: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην διοικητική επιστήµη (ΜΒΑ), ή στην Τραπεζική/Χρηµατοοικονοµική.

Ένταξη σε µητρώα εµπειρογνωµόνων δηµόσιας διοίκησης.

Η εµπειρία στα ανωτέρω θέµατα αποδεικνύεται ως εξής:

α) Για µεν τους µισθωτούς χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα, µπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

β) Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Oι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο ∆ήµο Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας, Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας (αρµόδιος υπάλληλος κα Χατζή Ευθυµία τηλέφωνο 2227350113), εντός δέκα (10) ηµερών από την επόµενη της δηµοσίευσης της παρούσας στον Τύπο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη και αμοιβή

Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. 13625/2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 6892/08.12.2023Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός …