Ειδικότητες δύο θέσεων

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 89/18-11-2016 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 2 ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, η Πρόεδρος του Ν. Π. ∆. ∆. Κ. Νευροκοπίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έλληνες πολίτες

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουµε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του υποψηφίου το κώλυµα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ούτε τα σχετικά κωλύµατα των άρθρων 5 & 6Π∆ 164/2004.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι τους τελευταίους 12 µήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο µε την ιδιότητα του εποχιακού εργαζοµένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστηµα απασχόλησης του (έναρξη & λήξη).

4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

1. Για την ειδικότητα Γενικών Καθηκόντων απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν. Π. ∆. ∆. Κ. Νευροκοπίου (∆/νση: Π. Κάβδα 6, τηλ: 2523350165-167) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μόσχογλου Ζωή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία 5 ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη και αμοιβή

Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. 13625/2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 6892/08.12.2023Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός …