Προσλήψεις σε Οργάνωση Υποστήριξης

Θέσεις πλήρους απασχόλησης προκηρύσσει με άμεση πρόσληψη, θέτοντας μία σειρά από απαραίτητα δικαιολογητικά, η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», που ζητά:

2/ Θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων

 Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
  Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Εθελοντική εργασία.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών).

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 3/1/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑ

3/Θέσεις Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας,
 • Γνώση Αραβικών (Μητρική Γλώσσα),
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση,
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ,
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης και συγκρούσεων,
 • Ικανότητα συνεργασίας με διαφορετικές ομάδες,

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης,
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επαφή με δημόσιες υπηρεσίες,
 • Εθελοντική εργασία σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας,
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες,

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 3/1/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ – ΠΡΕΒΕΖΑ.

2/Θέσεις Φροντιστών – Επιμελητών (Γενικών Καθηκόντων)

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (Τίτλος σπουδών παιδαγωγικών, κοινωνικών και συναφών ανθρωπιστικών σχολών),
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα προσφύγων, αιτούντων άσυλο, μεταναστών ή άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Ικανότητα κάλυψης καθημερινών αναγκών και φροντίδας χώρου,
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών)

Απαραίτητες Δεξιότητες:

 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτους πληθυσμούς.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 3/1/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) ΠΡΕΒΕΖΑ.

2/Θέσεις Φροντιστών – Επιμελητών (Νοσηλευτές)

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΙΕΚ (Τίτλος σπουδών νοσηλευτές και μαίες)
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα προσφύγων, αιτούντων άσυλο, μεταναστών ή άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Ικανότητα κάλυψης καθημερινών αναγκών και νοσηλευτικής φροντίδας,
 • Παροχή βασικής ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης,
 • Συνοδεία στα νοσοκομεία, επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ,
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ,
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών)

Απαραίτητες Δεξιότητες:

 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτους πληθυσμούς.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 3/1/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ) ΠΡΕΒΕΖΑ.

1/Θέση Οδηγού 

Απαραίτητα προσόντα:         

 • Απολυτήριο λυκείου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ,
 • Άδεια οδήγησης Β, Γ κατηγορίας,
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία,
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση Αγγλικών.
 • Εθελοντική εργασία.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 3/1/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΠΡΕΒΕΖΑ.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πρόγνωση καιρού για την Δευτέρα 11.12.2023

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στη νότια χώρα, καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από …