Προσωπικό ζητείται από Εθνικό Φορέα

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων, προσκαλεί σε συνολικά δύο προκηρύξεις, το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Sentinels Rolling Archive User Access, Operations, Maintenance and Evolutions που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Προκήρυξη 1η

Για ειδικούς επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην πληροφορική, σύμφωνα με την παρακάτω προκήρυξη, στην οποία περιγράφεται το αντικείμενο των θέσεων.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ : Κυμαινόμενες αναλόγως των προσόντων που ανταποκρίνεται στο επίπεδο του κάθε υποψηφίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: Τα βιογραφικά θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν αναγραφόμενο τον κωδικό της θέσης για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  και στην κα Ίλια Κανταρτζή ([email protected]). Η πρόσληψη υποψηφίων θα γίνεται με την πάροδο του χρόνου αναλόγως των τρεχουσών αναγκών του έργου. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης του υποψηφίου με τον ΕΥ του έργου και με απαραίτητη την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος δηλώνει πλήρως διαθέσιμος την χρονική στιγμή που οι ανάγκες του έργου το απαιτήσουν. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη με την σειρά που θα λάβουν κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών τους.

Oι υποψήφιοι αναμένεται να υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό maximum έως 5 σελίδες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα βιογραφικά τους το αργότερο έως τις 15/02/2018 (καταληκτική ημερομηνία).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Διαχείριση, λειτουργία και παρακολούθηση της απόκρισης του διαδικτυακού κόμβου λήψης και διαμεταγωγής δεδομένων των δορυφορικών συστημάτων Sentinels. (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: GRHUB002)

Αντικείμενο προκήρυξης:

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τεχνολογίες αιχμής στη Δορυφορική Παρατήρηση της Γης και έχει καταφέρει να τοποθετηθεί ανάμεσα σε παραδοσιακά Ευρωπαϊκά ιδρύματα και φορείς του χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο το Κέντρο διαχειρίζεται μια σειρά από Ευρωπαϊκά έργα χρηματοδότησης και έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σταθερή ομάδα τριάντα περίπου επιστημόνων.

Πρόσφατα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος εμπιστεύτηκε στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ την λειτουργία του International Hub για τη διαμεταγωγή δορυφορικών δεδομένων Sentinels στην παγκόσμια κοινότητα χρηστών. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του φορέα βρίσκεται η επιχειρησιακή υποστήριξη του κόμβου αυτού, ο εντοπισμός και διόρθωση τεχνικών προβλημάτων για την απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας 24/7, η σύνταξη τεχνικών αναφορών για την δικτυακή και λειτουργική απόδοση του κόμβου, και η εξυπηρέτηση των χρηστών αυτού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος πανεπιστημιακής (ΑΕΙ) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ), τμήματος Πληροφορικής ή παρεμφερούς πτυχίου. Εάν δεν υπάρχει πτυχίο, βεβαιωμένη γνώση χρήσης συστημάτων Η/Υ & Πληροφορικής.
 • Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση Linux Servers (Debian, Ubuntu, CentOS & Red Hat).
 • Δυνατότητα καλής λειτουργίας των συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, φροντίζοντας για την αναβάθμιση και την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
 • Άριστη γνώση χρήσης του Linux Command Line Interface (CLI).
 • Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας scripting (π.χ. Python, Bash)
 • Εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση virtualization τεχνολογιών (virtual machines, KVM hypervisors, κλπ).
 • Εμπειρία στην χρήση προγραμμάτων παρακολούθησης σφαλμάτων (bug and issue tracking), όπως για παράδειγμα το Jira.
 • Άριστη γνώση στην εγκατάσταση , παραμετροποίηση και διαχείριση Web servers.
 • Προχωρημένες γνώσεις στη διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (π.χ. HSQLDB, InfluxDB, MySQL, PostgreSQL).
 • Πολύ καλές γνώσεις σε ζητήματα ασφαλείας (firewall rules, tracking user activity, security checks)
 • Εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών παρακολούθησης υπηρεσιών και υποδομής (π.χ. ELK, Munin, Splunk, NewRelic κλπ).
 • Άριστη γνώση στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση λογισμικών για τη λειτουργία web services. (π.χ. Apache, Tomcat, Nginx, Haproxy)
 • Τήρηση επικαιροποιημένων αντιγράφων ασφαλείας συστημάτων και αρχείων.
 • Εμπειρία στη χρήση Version Control Systems (π.χ. git, mercurial)
 • Βασικές γνώσεις δικτύου και δικτυακών πρωτοκόλλων (TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, VRRP)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προαιρετικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Πιστοποιήσεις στη διαχείριση δικτύων, βάσεων δεδομένων, servers.
 • Δεξιότητες στον προγραμματισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript, SQL.
 • Εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας
 • Γνώσεις σε τεχνολογίες διαχείρισης ρυθμίσεων και αυτοματοποίησης διαδικασιών (π.χ. Puppet, Fabric)
 • Εμπειρία στη χρήση web APIs τύπου OData ή/και OpenSearch

Προκήρυξη 2η 

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο υλοποίησης των αναφερθέντων έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων για ειδικούς σε θέματα remote sensing και γεωπληροφορικής, σύμφωνα με την παρακάτω προκήρυξη, στην οποία περιγράφεται το αντικείμενο των θέσεων.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ : Κυμαινόμενες αναλόγως των προσόντων που ανταποκρίνεται στο επίπεδο του κάθε υποψηφίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: Τα βιογραφικά θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν αναγραφόμενο τον κωδικό της θέσης για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  και στην κα Ίλια Κανταρτζή ([email protected]). Η πρόσληψη υποψηφίων θα γίνεται με την πάροδο του χρόνου αναλόγως των τρεχουσών αναγκών του έργου. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης του υποψηφίου με τον ΕΥ του έργου και με απαραίτητη την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος δηλώνει πλήρως διαθέσιμος την χρονική στιγμή που οι ανάγκες του έργου το απαιτήσουν. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη με την σειρά που θα λάβουν κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών τους.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ : Oι υποψήφιοι αναμένεται να υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό maximum έως 5 σελίδες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα βιογραφικά τους το αργότερο έως τις 15/02/2018 (καταληκτική ημερομηνία)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Ειδικοί σε θέματα τηλεπισκόπησης και εφαρμογές Πληροφορικής (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: RS-IT001).

Αντικείμενο προκήρυξης:

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το οποίο φιλοξενεί το Κέντρο Αριστείας BEYOND, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τεχνολογίες αιχμής στη Δορυφορική Παρατήρηση της Γης και έχει καταφέρει να τοποθετηθεί ανάμεσα σε παραδοσιακά Ευρωπαϊκά ιδρύματα και φορείς του χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο το Κέντρο διαχειρίζεται μια σειρά από Ευρωπαϊκά έργα χρηματοδότησης και έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σταθερή ομάδα τριάντα περίπου επιστημόνων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), τμήματος Τοπογραφίας, Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής, σχολής Τοπογράφου μηχανικού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή παρεμφερούς εξειδίκευσης.
 • Πολύ καλή γνώση σε θέματα Τηλεπισκόπησης, επεξεργασίας δεδομένων εικόνας από διαφορετικούς αισθητήρες και πλατφόρμες (εναέριες/δορυφορικές ), και αξιοποίησης των δεδομένων σε εφαρμογές με έμφαση στο περιβάλλον (επίγειο, θαλάσσιο, φυσικά οικοσυστήματα, φυσικές καταστροφές, κλπ),
 • Γνώσεις και εμπειρία στον προγραμματισμό και ανάπτυξη προϊόντων γεωπληροφορικής, ή/και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών διάχυσης προϊόντων τηλεπισκόπησης και γεωχωρικών πληροφοριών (Web GIS Systems),  και γενικότερα σε θέματα Remote Sensing και GIS.
 • Καλή γνώση και εργασιακή εμπειρία στην σχεδίαση, στον προγραμματισμό και ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών επιπέδου back-end που χρησιμοποιούν τα δεδομένα πολλαπλών πηγών και αισθητήρων (π.χ. από δορυφόρους, μη επανδρωμένες πλατφόρμες, επίγεια δίκτυα) σε συνδυασμό με γεωχωρικά δεδομένα και χρήση κατάλληλων μοντέλων και μεθόδων/εργαλείων επεξεργασίας..
 • Καλή γνώση στην σχεδίαση, χρήση, και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, καθώς και στη διασύνδεση αυτών με εφαρμογές που θα συμβάλουν στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσα από την περαιτέρω αξιοποίησή τους.
 • Πολλή καλή γνώση σε μια ή περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα: C, C++, Python, Java, SQL., καθώς και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα PHP, JavaScript, Ruby, C#, Objective-C, κ.α., θα αξιολογηθεί κατάλληλα και σίγουρα θετικά.
 • Xρήση βιβλιοθηκών, frameworks και εργαλείων διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων ανοιχτού κώδικα (π.χ. PostGIS DBMS, GDAL, Quantum GIS, OpenLayers) ή αντίστοιχων εμπορικών πακέτων (ArcGIS, ERDAS Imagine, ENVI) για την ανάπτυξη προϊόντων γεωπληροφορικής.
 • Καλή γνώση στην χρήση και τον προγραμματισμό μέσω κάποιου συστήματος διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, όπως για παράδειγμα: PostgreSQL, MongoDB, κ.α.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προαιρετικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος.
 • Αποδεδειγμένη δυνατότητα στην συγγραφή επιστημονικών εργασιών, αναφορών, και παραδοτέων στην Αγγλική γλώσσα
 • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και παρουσίαση εργασιών στο τομέα που έχει αναπτύξει ο υποψήφιος στην προηγούμενη δραστηριότητά του

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Θεοχάρης στη DW: Με υπευθυνότητα το άνοιγμα του τουρισμού

Ενόψει της έναρξης της φετινής τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, επισκέφθηκε …