Οι γενικοί όροι για 30 προσλήψεις Διοικητικών Υπαλλήλων

Διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων για να μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την εν λόγω διαδικασία επιλογής.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 30

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η κατάρτιση εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων, κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων, βέλτιστων πρακτικών και αποφάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η ερμηνεία και εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (που βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση) και (EE) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των αστυνομικών δεδομένων, και άλλων συναφών ενωσιακών νομοθετικών πράξεων, καθώς και η παρακολούθηση των εξελίξεων της πολιτικής και της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

Γενικοί όροι:

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ

Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας

Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων τους.

Ειδικοί όροι — γλώσσες:

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr).

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:

Γλώσσα 1: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επιλογή βάσει τίτλων («Talent Screener» — αξιολογητής ταλέντου)), για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης και για την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που προσλαμβάνονται στον τομέα της προστασίας δεδομένων πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο B2) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Μολονότι η γνώση περισσότερων γλωσσών μπορεί να αποτελεί πλεονέκτημα, η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την επικοινωνία με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων — ΑΠΔ), για την έκδοση γνωμοδοτήσεων και συστάσεων, καθώς και για τη διενέργεια επιθεωρήσεων. Σε εσωτερικό επίπεδο, ο ΕΕΠΔ εργάζεται κυρίως στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα: όλες οι συνεδριάσεις διεξάγονται στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα· τα ενημερωτικά σημειώματα, τα σχέδια εγγράφων, καθώς και όλες οι εξωτερικές συμβουλές καταρτίζονται σε αυτές τις δύο γλώσσες. Επομένως, η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, οι επιτυχόντες που δεν έχουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας δεν θα είναι σε θέση να αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντά τους.

Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα:

Επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές νομικές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών , πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή κατάλληλη επαγγελματική πείρα πανεπιστημιακού επιπέδου στον νομικό τομέα, τουλάχιστον το ήμισυ της οποίας πρέπει να σχετίζεται με την ανάπτυξη ή την εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων στη δημόσια διοίκηση (συγκεκριμένα, ως μισθωτός σε ανεξάρτητη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή ως διορισμένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων).

ή

επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών , πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο σε άλλον τομέα, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή κατάλληλη επαγγελματική πείρα πανεπιστημιακού επιπέδου στον τομέα της προστασίας δεδομένων, τουλάχιστον το ήμισυ της οποίας πρέπει να σχετίζεται με την ανάπτυξη ή την εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων στη δημόσια διοίκηση (συγκεκριμένα, ως μισθωτός σε ανεξάρτητη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή ως διορισμένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2. Ως γλώσσα 1 μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ως γλώσσα 2 η αγγλική ή η γαλλική. Θα σας ζητηθεί επίσης να επιβεβαιώσετε ότι έχετε δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να παράσχετε πρόσθετες σχετικές με τον διαγωνισμό πληροφορίες (π.χ.: διπλώματα (πτυχία), επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ειδικές ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκτός από την ενότητα Talent Screener (αξιολογητής ταλέντου) που πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα 2 για τους ακόλουθους λόγους: η ενότητα («Talent Screener» — αξιολογητής ταλέντου) αποτελεί αντικείμενο συγκριτικής αξιολόγησης από την εξεταστική επιτροπή, χρησιμοποιείται ως έγγραφο αναφοράς από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σε συγκεκριμένο τομέα στο κέντρο αξιολόγησης, και χρησιμοποιείται για την πρόσληψη εάν ο υποψήφιος επιτύχει. Είναι, επομένως, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και των υποψηφίων να συμπληρώσουν την ενότητα («Talent Screener» — αξιολογητής ταλέντου) στη γλώσσα 2.

Σημειωτέον ότι πρόσβαση σε ολόκληρο το έντυπο της αίτησης θα έχουν η εξεταστική επιτροπή (στη διάρκεια του διαγωνισμού) και οι υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (για την πρόσληψη στην περίπτωση που είστε επιτυχών) που εργάζονται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας όπως εξηγείται ανωτέρω.

  • Εάν επιτύχετε στον διαγωνισμό και συμπεριληφθείτε στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε μετάφραση του εντύπου της αίτησης στη γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά) στις υπηρεσίες πρόσληψης εάν έχετε χρησιμοποιήσει διαφορετική γλώσσα για τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης.
  • Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή σας εμπρόθεσμα. 

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομικό λογαριασμό EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο έναν ατομικό λογαριασμό για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις: 11 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Κεντρικής Ευρώπης

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πηγές ΥΠΟΙΚ: Ο Ρέγκλινγκ δεν μιλούσε για μείωση του αφορολόγητου

Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης που ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ δεν σημαίνει απαραίτητα μείωση του αφορολόγητου, δήλωσε στέλεχος του υπουργείο..