Εντός του Οκτωβρίου συγχωνεύονται εφορίες

Σε νέες συγχωνεύσεις ΔΟΥ στην Αττική προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο προσπαθειών για πιο αποτελεσματική λειτουργία, αλλά και εξοικονόμηση δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών της.

Από τις συγχωνεύσεις προκαλείται ετήσια εξοικονόμηση των δαπανών του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ περίπου κατά 79.680 ευρώ, μόνο από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, λόγω της μείωσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής, κατά τέσσερις Διευθύνσεις και δώδεκα Τμήματα, πέραν της εξοικονόμησης δαπανών από τα λειτουργικά έξοδα των συγχωνευόμενων ΔΟΥ.

Ειδικότερα από τις 8 Οκτωβρίου:

 •   η ΔΟΥ νέου Ηρακλείου μεταφέρεται στη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας
 • η ΔΟΥ Γ Πειραιά στην Α Πειραιά

Από τις 22 Οκτωβρίου:

 • η ΔΟΥ ΣΤ Αθηνών μεταφέρεται στην Α' Αθηνών
 • η Δ' ΔΟΥ Πειραιά στην Ε' ΔΟΥ Πειραιά

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει ότι συγχωνεύονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Από 08/10/2018:

1) τη Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής και ορίζουμε ότι μέρος των αρμοδιοτήτων της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας ασκείται και από Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) αυτής, που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασής της, στην έδρα της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, η οποία παύει να λειτουργεί από την προαναφερθείσα ημερομηνία, εφόσον διατεθεί ο κατάλληλος χώρος στέγασής του και αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας του από τον Δήμο Ηρακλείου, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. που εργάζονται σε αυτό.

2) α) τη Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής, καθώς και το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Μήλου (Μήλος), που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ., το οποίο από την ως άνω ημερομηνία αποτελεί Γ.Ε.Φ. της Δ.Ο.Υ. Α’Πειραιά, που θα λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτής.

β) αα) Οι αρμοδιότητες του Διατάκτη, που έχουν μεταβιβασθεί με την περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες με την περίπτωση β’ της ίδιας υποπαραγράφου στον Προϊστάμενο της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γ’Πειραιά (Α’-Β’) για τον ΚΩΔ.ΝΟΜ. 90-07 (στοιχείο 6 του Πίνακα) μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά (Α’) (ΚΩΔ.ΝΟΜ. 90-07).

ββ) Οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, που μεταβιβάσθηκαν, με την περίπτωση α’ της ίδιας υποπαραγράφου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά (Α’-Β’) για τις Δ.Ο.Υ. του ΚΩΔ.ΝΟΜ. 90-07, μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά (Α’), για τις Δ.Ο.Υ. του ΚΩΔ.ΝΟΜ. 90-07.

Από 22/10/2018:

 1. τη Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, Α’τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.
 2. τη Δ.Ο.Υ. Δ’Πειραιά, Α’-Β’τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ε’Πειραιά, Α’τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

Από τις ημερομηνίες συγχώνευσής τους στις Δ.Ο.Υ., Α’ τάξεως, που ορίζονται στην υποπαράγραφο 1 της παρούσας παραγράφου:

 • παύουν να λειτουργούν οι κατωτέρω Δ.Ο.Υ., Α’-Β’τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτών περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ., Α’τάξεως, στις οποίες συγχωνεύονται, ως εξής:

α) Από 08/10/2018, οι Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου και Γ’ Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, αντίστοιχα.

β) Από 22/10/2018, οι Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών και Δ’ Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά, αντίστοιχα.

 • Οι εκκρεμείς ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διατάκτη, που έχουν μεταβιβασθεί με τις περιπτώσεις α’ και β’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, στον Προϊστάμενο της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γ’Πειραιά, της οποίας παύει η λειτουργία, καθώς και οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της ίδιας απόφασης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά (Α’-Β’), από 08/10/2018, παρακολουθούνται, ολοκληρώνονται και διεκπεραιώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά (Α’) ή του Τμήματος Ε’-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης αυτής, αντίστοιχα, στους οποίους μεταβιβάζονται οι ως άνω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα υποστοιχεία αα’και ββ’του στοιχείου β’της υποπερίπτωσης 2) της περίπτωσης Ι της υποπαραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα, οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της Δ.Ο.Υ. Δ’ Πειραιά (Α’-Β’), κατά την ημερομηνία παύσης της λειτουργίας αυτής, ολοκληρώνονται από το Τμήμα Ε’Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά (Α’).
 • Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Ε’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών (Α’-Β’) και Νέου Ηρακλείου (Α’-Β’), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης της λειτουργίας αυτών, ολοκληρώνονται, ύστερα από συνεννόηση με τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών (Α’) και Νέας Ιωνίας (Α’), αντίστοιχα.
 • Οι Δ.Ο.Υ. υποδοχής υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. των οποίων παύει η λειτουργία, αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη των ορισθέντων στις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 και 2 της παρούσας παραγράφου.
 • Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. των οποίων παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτών, περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στις οποίες συγχωνεύονται αυτές, αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη των ορισθέντων στις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 και 2 της παρούσας παραγράφου.
 • Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία των Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στις οποίες συγχωνεύονται οι Δ.Ο.Υ., Α’-Β’ τάξεως, των οποίων παύει η λειτουργία, σύμφωνα με την υποπερίπτωση 1) της περίπτωσης Ι της παρούσας υποπαραγράφου.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., Α’τάξεως, από την ημερομηνία συγχώνευσης σε αυτές των Δ.Ο.Υ., Α’-Β’ τάξεως, τις οποίες υποδέχονται:

 • είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, κατά λόγο αρμοδιότητας.
 • Οφείλουν: αα) να μεριμνήσουν, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ., που προΐστανται, να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα, των οποίων παύει η λειτουργία, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, με την αναγραφή σε αυτά χειρόγραφα του τίτλου των Δ.Ο.Υ. υποδοχής. ββ) να φροντίσουν, με προσωπική τους ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτ. ββ’ της περίπτ. β’ της παρ. 3 του αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/8.12.2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

2) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας οφείλει να: α) επικοινωνήσει, εγγράφως, με τον Δήμο Ηρακλείου, σε χώρο του οποίου θα λειτουργήσει το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) της Δ.Ο.Υ., για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (όπως, διάθεση και διαμόρφωση χώρου, εγκατάσταση εξοπλισμού), προκειμένου να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν το Γ.Ε.Φ. και για την επίλυση όλων των ζητημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν,

 • στελεχώσει το Γ.Ε.Φ. με το απαιτούμενο προσωπικό και να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.),
 • ενημερώσει τη Διεύθυνση Οργάνωσης για την πλήρη λειτουργία του Γ.Ε.Φ. ή για τυχόν προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει.

3) Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς, οφείλουν να επιβλέψουν τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην εποπτεία τους, ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και να συντονίσουν τη συνεργασία αυτών με τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από τις καθοριζόμενες με την παρούσα απόφαση ημερομηνίες, η εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. υποδοχής, καθώς και του Γ.Ε.Φ. της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, αντίστοιχα.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πηγές ΥΠΟΙΚ: Ο Ρέγκλινγκ δεν μιλούσε για μείωση του αφορολόγητου

Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης που ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ δεν σημαίνει απαραίτητα μείωση του αφορολόγητου, δήλωσε στέλεχος του υπουργείο..