67 οι θέσεις μέσω αποσπάσεων προσωπικού

Διαθέσιμες είναι 67 θέσεις για αποσπάσεις προσωπικού. Οι θέσεις αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΜΟΔ Α.Ε

Συγκεκριμένα:

1) Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.: Πρόσληψη 60 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ/ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ)

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 3669/06-08-2018 Προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ή μετακίνηση με γραπτή εξέταση, συνολικά εξήντα (60) ατόμων Προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες  του Ν.4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της Μ.Ο.Δ.  Α.Ε., ως εξής:

 • 57 ΠΕ/ΤΕ
 • 3 ΔΕ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΕ/ΤΕ (ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ)

 • Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής
 • Εργασιακή Εμπειρία (3ετής για κατόχους πτυχίου ή διπλώματος, 2ετής για αποφοίτους Ε.Σ.Δ.Δ. ή μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής και μονοετής για κατόχους διδακτορικού διπλώματος ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΕ (ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ)

 • Πτυχίο ΙΕΚ, Ά ή Β κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ή Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,ή Σχολή Μαθητεία του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής)
 • 6ετής Εργασιακή Εμπειρία.

Για τις θέσεις Ε.Υ. (Ειδικές Υπηρεσίες) τα προσόντα αναφέρονται στο παράρτημα της προκήρυξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την τυποποιημένη αίτηση υποψηφιότητας, το τυποποιημένο  βιογραφικό σημείωμα και την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση (όπως αναφέρονται στα παραρτήματα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς μέσα σε φάκελο υποψηφιότητας προς τη ΜΟΔ Α.Ε. με την ένδειξη:

 • ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.
 • Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Λ. Ριανκούρ 78Α, Τ.Κ. 115 24, Αθήνα Αττικής.

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για την: «Απόσπαση και Μετακίνηση Προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του Ν. 4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της Μ.Ο.Δ.  Α.Ε.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1310117 και 213 1310186 (10.00π.μ.-16.00μ.μ.) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prokirixidimosio@mou.gr

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για μία (1) και μόνο θέση.

Αιτήσεις υποψηφιότητας προς τη ΜΟΔ Α.Ε. που στέλνονται προσωπικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) δεν θα γίνονται δεκτές.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-09-2018 έως και 17-09-2018 (παράταση προθεσμίας)

2) Υπουργείο Εσωτερικών: Πρόσληψη 7 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 43885/27-08-2018 Προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση  συνολικά επτά (7) ατόμων Προσωπικού στις θέσεις Προϊσταμένων των Αυτοτελών Υπηρεσιών-Εποπτών Ο.Τ.Α., και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 • 1Επόπτης Ο.Τ.Α. Αττικής, Αθήνα Αττικής, (ΚΩΔ.: 101)
 • 1Επόπτης Ο.Τ.Α. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Λάρισα Θεσσαλίας, (ΚΩΔ. : 102)
 • 1Επόπτης Ο.Τ.Α. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα Ηπείρου, (ΚΩΔ. : 103)
 • 1Επόπτης Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Πάτρα Αχαΐας, (ΚΩΔ. : 104)
 • 1Επόπτης Ο.Τ.Α. Αιγαίου (αρμοδιότητα στο Β. & Ν. Αιγαίο), Πειραιάς Αττικής, (ΚΩΔ. : 105)
 • 1Επόπτης Ο.Τ.Α. Κρήτης,  Ηράκλειο Κρήτης, (ΚΩΔ. : 106)
 • 1Επόπτης Ο.Τ.Α. Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (ΚΩΔ. : 107).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα (Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ), ανεξαρτήτως της εγγραφής τους στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο Νομικού Τμήματος ή Οικονομικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου αλλοδαπής (ΚΩΔ.: 201)
 2. Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής σε οποιονδήποτε κλάδο του δικαίου ή 10ετής δικηγορική εμπειρία και
 3.  Άριστη ή Πολύ Καλή Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσα.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει μία (1) και μόνο αίτηση για κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Ο.Τ.Α.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ μέσω του διαδικτυακού του τόπου: www.asep.gr

Πληροφορίες για την συμπλήρωση ή υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: «Βοήθεια>Εγχειρίδια Χρήσης».

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  05-10-2018(14.00μ.μ.)


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα την Κυριακή 03-10-2021

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα την Κυριακή 03-10-2021 λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «KALLITHEA HALF MARATHON 2021» …