58 προσλήψεις Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην πρόσληψη 58 ατόμων εκπαιδευτικών βαθμίδων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προχωρούν τέσσερις δήμοι της Αττικής.

Ειδικότερα:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας» Δ. Περιστερίου: Πρόσληψη 8 ατόμων

 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας» (Ο.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι της Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του με αντίτιμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας συνολικά οκτώ (8) ατόμωνκαι συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 • 1 ΔΕ Τεχνιτών-Υδραυλικών, ΟΠΑΑΠ Δ. Περιστερίου, Περιστέρι Αττικής
 • 7 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΟΠΑΑΠ Δ. Περιστερίου, Περιστέρι Αττικής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

 • ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας» (Ο.Π.Α.Α.Π.)Δήμου Περιστερίου, Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τ.Κ. 121 34, Περιστέρι Αττικής, (υπόψιν  κ.κ. Νικολέτας Νικολακοπούλου ή Γαλανής Καραμπάτσου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5701078 & 210 5701175.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-10-2018

Δήμος Παπάγου-Χολαργού: Πρόσληψη 1 ατόμου

 Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 • 1ΔΕ Τεχνίτης-Ελαιοχρωματιστής, Δ. Παπάγου-Χολαργού, Χολαργός Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

 • Δήμος Παπάγου-Χολαργού, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, Περικλέους 55, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός Αττικής, (υπόψη κ.κ. Β. Μπαρδή, Ε. Κομπόγιωργα, Π. Χαρδαλούπα, Ι. Γεωργικόπουλου και Π. Κωνσταντίνου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2002852, 213 2002911, 213 2002871, 213 2002857 & 213 2002869.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-10-2018

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης»: Πρόσληψη 2 ατόμων

 • 2 ΥΕ Καθαρίστριες, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Βάρης και Βούλας, Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

 • Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης», Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης, Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη Αττικής, (υπόψη κ. Κ. Δημητροπούλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2020772 & 213 2020773.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-10-2018

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης»: Πρόσληψη 7 ατόμων

 Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» (Ο.Α.Π.Π.Α.), που εδρεύει στη Βουλιαγμένη της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 • 5ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Βάρης και Βούλας, Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη Αττικής
 • 1ΔΕ Μαγείρων, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Βάρης και Βούλας, Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη Αττικής
 • 1ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Βάρης και Βούλας, Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

 • Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης», Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης, Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη Αττικής, (υπόψη κ. Κ. Δημητροπούλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2020772 & 213 2020773.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-10-2018

Δήμος Αλίμου: Πρόσληψη 40 ατόμων

Ο Δήμος Αλίμου, που εδρεύει στον Άλιμο της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα (40) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 • 33 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), Άλιμος Αττικής
 • 5 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων [Γ’ + Ε’ (CE) κατηγορίας, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], Άλιμος Αττικής
 • 2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέας – Φορτωτής), Άλιμος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

 • Δήμος Αλίμου, Τμήμα Προσωπικού, Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 174 55, Άλιμος Αττικής, (υπόψη κ. Λιναράκη Άννας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2008063-8069.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-10-2018


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ηγεσία- ΚΙΝΑΛ: Με εντάσεις, διαμαρτυρίες για την εκλογική διαδικασία η συνεδρίση της Κ.Ε.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνεδρίαση της Κ.Ε. του Κινήματος Αλλαγής, εν μέσω εντάσεων …