Πως θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας»

Αριθμ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 28907 – ΦΕΚ τεύχος Β 3417/20.05.2023
Όροι και διαδικασία υλοποίησης της δράσης για τη δημόσια υγεία «Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας» του Εθνικού Προγράμματος πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Το αντικείμενο της παρούσας συνίσταται στη εξειδίκευση του ειδικότερου αντικειμένου, του τρόπου και της διαδικασίας υλοποίησης, καθώς και της παρακολούθησης της δράσης με τίτλο «Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.
2. Ο σκοπός υλοποίησης της δράσης είναι:
α) η συγκέντρωση τεκμηριωμένων δεδομένων σχετικά με τον επιπολασμό της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας και την επιβάρυνση που επιφέρουν στην υγεία των παιδιών και εφήβων, καθώς και τις κύριες αιτίες εμφάνισης και τους δείκτες πρόβλεψης του υπερβολικού βάρους στην παιδική και εφηβική ηλικία,
β) η βελτίωση του περιβάλλοντος ώστε να ευνοούνται οι δράσεις στα συστήματα παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής προστασίας και τροφίμων,
γ) η καθιέρωση αποτελεσματικών προγραμμάτων και υπηρεσιών με στόχο την πρόληψη της παχυσαρκίας στην Ελλάδα,
δ) η προώθηση της επικοινωνίας και της δέσμευσης των κοινοτήτων για υγιεινές διατροφικές πρακτικές,
ε) η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας.

3. Η παρούσα δράση αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας, όπως αυτά περιγράφονται στην υπό στοιχεία 112505/ΕΞ/04.08.2022 απόφαση ένταξης, όπως ισχύει:
α) Το πακέτο εργασίας 1 «θεσμικό πλαίσιο», το οποίο αφορά στη βελτίωση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου και στην υποστήριξη του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων.
β) Το πακέτο εργασίας 2 «πρωτογενής πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας», το οποίο αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιάτρων και άλλων επαγγελματιών υγείας για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και στην υλοποίηση παρέμβασης σχολικών προγραμμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.
γ) Το πακέτο εργασίας 3 «ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας», το οποίο αφορά στην ίδρυση και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας, στην ανάπτυξη εργαλειοθηκών που εμπεριέχουν εκπαιδευτικό, βιωματικό και διαδραστικό υλικό σε θέματα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας για παιδιά/ μαθητές 4-17 ετών, στην ανάπτυξη του περιεχομένου των ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων, στην ενίσχυση του συστήματος παροχής υπηρεσιών τηλε-συμβουλευτικής και στην υποστήριξη αυτού, στην επιστημονική αξιολόγηση της διαδικασίας και στην ανάλυση δεδομένων.
δ) Το πακέτο εργασίας 4 «τεχνική υποστήριξη πληροφορικής για τις ψηφιακές δράσεις του έργου», το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου για όλες τις ψηφιακές ανάγκες της δράσης.
ε) Το πακέτο εργασίας 5 «στρατηγική ευαισθητοποίησης, προβολής και συμμετοχής», το οποίο αφορά στην εθνική εκστρατεία ενημέρωσης, εγγραματισμού υγείας και ευαισθητοποίησης γύρω από την παιδική παχυσαρκία, τα θέματα διατροφής, άσκησης και προαγωγής της υγείας των παιδιών, σε στοχευμένες δράσεις, εκδηλώσεις συμμετοχής και ενημέρωσης του κοινού, στην προβολή της δράσης, καθώς και της προόδου και των αποτελεσμάτων αυτής δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
στ) Το πακέτο εργασίας 6 «διαχείριση, υποστήριξη υλοποίησης και διασφάλισης ποιότητας του έργου», το οποίο αφορά στον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων, καθώς και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της δράσης και την αξιολόγησή της.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο «πακέτου εργασίας 1»

1. Με το παρόν πακέτο εργασίας αναπτύσσεται το οικείο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, με στόχο την κάλυψη των νομοθετικών και επιχειρησιακών κενών και παράλληλα ενισχύονται οι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας.
2. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά τομείς όπως η διαφήμιση/προώθηση τροφίμων και αναψυκτικών για παιδιά, η πώληση τροφίμων και αναψυκτικών στα σχολεία, τα δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόζονται σε τρόφιμα και αναψυκτικά, η ενσωμάτωση των θεματικών που σχετίζονται με τη διατροφή και την φυσική δραστηριότητα.
3. Στο πλαίσιο του παρόντος, διαμορφώνεται, επίσης, μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των νομοθετικών και θεσμικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης και της υλοποίησης της δράσης.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο «πακέτου εργασίας 2»

1. Με το παρόν πακέτο εργασίας υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των παιδιάτρων και των επαγγελματιών υγείας στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων διατροφής, άσκησης και προαγωγής υγείας, και χρήσης των σχετικών ψηφιακών εργαλείων.
2. Περαιτέρω, αναπτύσσονται τέσσερις (4) «εργαλειοθήκες» εκπαιδευτικού, βιωματικού και διαδραστικού υλικού σε θέματα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας για παιδιά/μαθητές 4-17 ετών. Ειδικότερα, αναπτύσσεται μία (1) εργαλειοθήκη για προνήπιο/νήπιο, μία (1) εργαλειοθήκη για τις τρείς πρώτες τάξεις του δημοτικού, μία (1) εργαλειοθήκη για τις τρείς τελευταίες τάξεις του δημοτικού, και μία (1) εργαλειοθήκη για γυμνάσιο και λύκειο.
3. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα προαγωγής της υγιεινής διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις εξής δράσεις:
α) Πρόγραμμα εκμάθησης υγιεινών διατροφικών προτύπων και δεξιοτήτων μαγειρικής τέχνης με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, των οικογενειών, καθώς και των εκπαιδευτικών.
β) Δημιουργία και συντήρηση λαχανόκηπων σε σχολικούς χώρους, ή της κοινότητας, με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, ενθαρρύνεται η δημιουργία λαχανόκηπων αξιοποιώντας χώρους των σχολικών μονάδων ή των δήμων που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι, για την προώθηση των εποχικών και τοπικών προϊόντων.
γ) Διασύνδεση με ομάδες, συλλόγους, ενώσεις και προγράμματα που ενθαρρύνουν τη σωματική και αθλητική δραστηριότητα. Ειδικότερα, ενθαρρύνεται η ανάπτυξη σχέσεων με αθλητικές ομάδες, αθλητικούς συλλόγους και αθλητικές ενώσεις.
4. Τέλος, υλοποιούνται ενέργειες για την κινητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων για την υποστήριξη δράσεων για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, μέσω της ανάπτυξης και του συντονισμού Εθνικού Δικτύου με συνεργαζόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο «πακέτου εργασίας 3»

1. Το παρόν πακέτο εργασίας αφορά στην ίδρυση και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας, το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του διογκούμενου προβλήματος της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας, στην πρόληψη και στον τερματισμό της διαιώνισής τους από γενιά σε γενιά, καθώς και στην εξαγωγή τεχνογνωσίας στον εν λόγω τομέα.

2. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας συντονίζει την επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαφόρων δράσεων του έργου και αναλαμβάνει, ιδίως, τα εξής:
α) Την ανάπτυξη των τεσσάρων (4) εργαλειοθηκών της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας,
β) την ανάπτυξη του περιεχομένου ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων,
γ) την ενίσχυση του συστήματος και την παροχή υπηρεσιών τηλε-συμβουλευτικής,
δ) την επιστημονική αξιολόγηση της παρούσας δράσης και την ανάλυση δεδομένων.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο «πακέτου εργασίας 4»

Για την κάλυψη των ψηφιακών αναγκών της παρούσας δράσης αναπτύσσεται, στο πλαίσιο του παρόντος πακέτου εργασίας, ψηφιακό εργαλείο, το οποίο διακρίνεται στις κάτωθι λειτουργικές περιοχές:
α) Διαχείριση περιεχομένου και πρόσβαση των χρηστών,
β) εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων,
γ) παρακολούθηση και αξιολόγηση,
δ) διαλειτουργικότητα και
ε) τηλε-συμβουλευτική.

Άρθρο 6
Περιεχόμενο «πακέτου εργασίας 5»

1. Στο πλαίσιο του παρόντος πακέτου εργασίας υλοποιείται εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την παιδική παχυσαρκία, και τα θέματα διατροφής, άσκησης και προαγωγής υγείας των παιδιών, μέσω της κατάρτισης και υλοποίησης εθνικού πλάνου ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εγγραματισμού υγείας, με στόχο την αλλαγή των συμπεριφορών υγείας του πληθυσμού.
2. Περαιτέρω, πραγματοποιούνται στοχευμένες ενημε-ρωτικές, διαδραστικές εκδηλώσεις πανελλαδικής εμβέλειας, αφιερωμένες στην άθληση και την υγιεινή διατροφή, σε συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, αλλά και στοχευμένες ενημερωτικές εκδηλώσεις για γονείς ή/και καθηγητές και σχολεία ή/και παιδιά.
3. Τέλος, υλοποιούνται ενέργειες προβολής της προόδου και των αποτελεσμάτων της δράσης, διενεργείται έρευνα της κοινής γνώμης αναφορικά με τις διατροφικές συνήθειες και πραγματοποιείται ψηφιακή ανάλυση των δεδομένων επισκεψιμότητας και των δεδομένων που προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άρθρο 7
Περιεχόμενο «πακέτου εργασίας 6»

1. Το παρόν πακέτο εργασίας αφορά στη δημιουργία ομάδας παρακολούθησης της δράσης, καθώς και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ορθή υλοποίησή της.
2. Τέλος, υλοποιείται ανεξάρτητη αποτίμηση της δρά-σης, προκειμένου να αναλυθεί το επίπεδο επίτευξης των αποτελεσμάτων αυτής.

Άρθρο 8
Αρμόδιες Αρχές – Εμπλεκόμενοι φορείς

1. Ως αρμόδιος φορέας υλοποίησης της δράσης, κατά την έννοια της περ. 40 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 119126ΕΞ2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται το Υπουργείο Υγείας, και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.
2. Η παρούσα δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και, ειδικότερα, από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4675/2020.

Άρθρο 9
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

Η παρούσα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης ορίζεται η 17η.03.2026.

Άρθρο 10
Παρακολούθηση και επίτευξη αποτελεσμάτων

1. Ο φορέας υλοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 8 της παρούσας είναι ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της υλοποίησης και της ορθής εκτέλεσης της παρούσας δράσης, καθώς επίσης και για την παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων.
2. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, ο Φορέας υλοποίησης συστήνει Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη που ορίζονται από το Υπουργείο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του και, ειδικότερα, από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου, ως Πρόεδρο της επιτροπής, και τον αναπληρωτή του και από δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου, ως τακτικά μέλη, και τους αναπληρωτές τους.

Άρθρο 11
Δαπάνες και Χρηματοδότηση της Δράσης

1. Η παρούσα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνι-κού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.
2. Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 112505/ΕΞ/04.08.2022 απόφαση ένταξης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 

Με διατάξεις του νόμου 5041/2023, υλοποιείται το Πρόγραμμα «Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας», ως επιμέρους δράση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5041/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 87/08.04.2023
Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Άρθρο 79
Υλοποίηση του Προγράμματος «Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας»

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, υλοποιείται δράση με τίτλο «Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας», σύμφωνα με το άρθρο 3, την παρ. 2 και την υποπερ. i) της περ. Α) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (Α’ 54), η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. Το Εθνικό Πρόγραμμα «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους προγράμματα δημόσιας υγείας προς όφελος της υγείας των πολιτών:

Α) Σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης τα προγράμματα αυτά είναι:

i) Το Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής της Σωματικής Άσκησης και της Υγιεινής Διατροφής (ΕΠΠΣΑΥΔ) για τον έλεγχο και τη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου, που σχετίζονται με την κακή διατροφή και την έλλειψη της σωματικής άσκησης.

α) Βασικοί άξονες εφαρμογής του παρόντος προγράμματος ως προς την προαγωγή της υγιεινής διατροφής είναι:

αα) η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
αβ) η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων και του γενικού πληθυσμού για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής,
αγ) η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους δημόσιους φορείς, με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής διατροφής σε συνάρτηση με τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που απορρέουν από την κακή διατροφή,
αδ) η συνεργασία της Πολιτείας με τη βιομηχανία τροφίμων για τη βελτίωση της σύστασης κατά την παραγωγή τυποποιημένων βιομηχανικών τροφών, με στόχο τη μείωση προσθήκης άλατος, σακχάρων, κορεσμένων λιπαρών οξέων και βιομηχανικώς παραγομένων trans λιπαρών οξέων,
αε) η τήρηση της θεσμοθετημένης λίστας των τροφίμων που επιτρέπεται να διατίθενται στα κυλικεία των σχολείων.

 

 

 

β) Οι αντίστοιχοι άξονες εφαρμογής του Προγράμματος ως προς την ανάδειξη του ρόλου της φυσικής άσκησης είναι:

βα) η υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση των χώρων και των όρων άθλησης στο σχολικό περιβάλλον, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
ββ) η συνέργεια με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ως προς την υποστήριξη προγραμμάτων άθλησης στις κατά τόπους αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και η διαμόρφωση προγραμμάτων άθλησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού,
βγ) η ανάληψη κοινής δράσης με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παροχή πρόσθετων κινήτρων άθλησης στις υποδομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης,
βδ) η παροχή δυνατότητας χρήσης ανοικτών χώρων άθλησης στο σχολικό περιβάλλον και εκτός του χρονικά καθορισμένου ωραρίου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υπό τους αναγκαίους όρους επίβλεψης,
βε) η παροχή δυνατότητας στο μαθητικό δυναμικό της χώρας για συμμετοχή σε πρόσθετες, οργανωμένες με την πρωτοβουλία της πολιτείας, αθλητικές δραστηριότητες εντός και εκτός του υφιστάμενου σχολικού προγράμματος φυσικής αγωγής,
βστ) η διαμόρφωση προγραμμάτων ενημέρωσης της μαθητικής νεολαίας για εξειδικευμένους τομείς αθλητικής δραστηριότητας,
βζ) η παροχή δυνατότητας διασύνδεσης με θεσμικούς δημόσιους φορείς υποστήριξης και προαγωγής ειδικών δραστηριοτήτων σωματικής άθλησης,
βη) η υποβολή προτάσεων για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων φυσικής αγωγής στα σχολεία με βάση τη σύγχρονη γνώση, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
βθ) η διαμόρφωση κινήτρων για την ανάπτυξη ή την επέκταση προγραμμάτων φυσικής αγωγής και άσκησης στους χώρους εργασίας,
βι) η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της φυσικής άσκησης

 

Σχετικά: Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Καταπολέμησης Παχυσαρκίας Ενηλίκων

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης

 

 Πηγή

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Χριστοδουλίδης για Κυπριακό: Τι δήλωσε για την επανέναρξη των συνομιλιών

«Μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και ενδεχομένως λόγω των εκλογών που υπήρχαν στη χώρα, είδαμε …