Εύρεση Εργασίας

Τα δικαιολογητικά 10 θέσεων

Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών …

Περισσότερα »

Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής άνοιξε προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος …

Περισσότερα »

Συνολικά 2 ατόμων αυτές οι θέσεις

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνεται η πρόσληψη, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Επιγραφικού Μουσείου, που εδρεύει …

Περισσότερα »

Δίμηνη για τρεις, εργασία ιδιωτικού δικαίου

Για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων εποχικών αναγκών του, γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 2 μήνες από την υπογραφή …

Περισσότερα »

Προσλαμβάνει προσωπικό Δημοτικός Φορέας

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 2 ατόμων, ο Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου …

Περισσότερα »

14 άτομα ζητούνται για πρόσληψη

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά Δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών αναγκών στον τομέα πρασίνου καθώς …

Περισσότερα »

Θέσεις ορισµένου χρόνου για 30 άτομα

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 30 ατόμων, με σκοπό της διεκπεραίωση ευθυνών, ως «υδρονοµέων άρδευσης» για την αρδευτική περίοδο …

Περισσότερα »

Άμεση ανάγκη για εργατικό και τεχνικό προσωπικό

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 107/2018 απόφαση του ∆.Σ (Α∆Α ΩΧΦΕΩΕ3-ΦΙΘ), για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια …

Περισσότερα »

12 προσλήψεις με ημερομίσθια

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό, συνολικού αριθµού 12 ατόµων, προκειµένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες, σε ανάγκες που …

Περισσότερα »

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 13 θέσεων

Συνολικά δεκατριών (13) ατόμων,  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & …

Περισσότερα »

Από Μουσείο προκηρύχθηκαν 4 προσλήψεις

Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού …

Περισσότερα »

Θέσεις για εποχικές ανάγκες καθαρισµού

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού δεκαεφτά (17) ατόµων ΥΕ Εργάτες Πρασίνου – Χορτοκόπτες για …

Περισσότερα »

Συμπλήρωση αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 για προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, …

Περισσότερα »

Ατομική θέση ειδικού συνεργάτη

Ανακοινώνει στους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη, απόφοιτης/ου …

Περισσότερα »

Για 15 οι συμβάσεις εργασίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …

Περισσότερα »

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μιας θέσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], για την ατομική πρόσληψη ως «συνεργάτη» για τη θέση του …

Περισσότερα »