ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) - ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

Α. ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου
δρομολογίων προβλέπεται από το άρθρο 4 παραγ. 1 του Β.Δ. 28/1 –
4/2/1938
(ΦΕΚ 35 Τεύχος Α΄ 4-2-38) «περί κανονισμού ωρών εργασίας του
προσωπικού των φορτηγών αυτοκινήτων» το οποίο συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα όπως παρακάτω:

Π.Δ.
882/1980
- Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β. Δ/τος της
28/1-4/2/1938 «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών
αυτοκινήτων»

Άρθρον 1.

Εις το άρθρον
1 του Β.Δ/τος της 28.1-4.2.1938 «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού
φορτηγών αυτοκινήτων» προστίθεται παράγραφος υπ' αριθμ. 2 έχουσα ως ακολούθως:

«Τα υπό του
παρόντος Κανονισμού, προβλεπόμενα δια τους μισθωτούς, χρονικά όρια εργασίας,
βιβλία δρομολογίων κ.λπ. ισχύουν και δια τους ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτας των
φορτηγών αυτοκινήτων, εφ' όσον ούτοι απασχολούνται ως οδηγοί επ' αυτών».

Άρθρον 2.

Το άρθρον 4
του Β.Δ/τος της 28.1-4.2.1938 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Οι κύριοι
ή Διευθυνταί επιχειρήσεων των εν άρθρω 1 φορτηγών αυτοκινήτων, υποχρεούνται να
εφοδιάζουν ταύτα δι' ειδικού «Βιβλίου Δρομολογίων» συντεταγμένου συμφώνως προς
καθοριζόμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, υπόδειγμα.

2. Προ πάσης
εκκινήσεως εξ οιασδήποτε αφετηρίας δι' εκτέλεσιν δρομολογίου ή οιασδήποτε
μεταβάσεως εις τον τόπον του προορισμού ή επιστροφής εκ τούτου ο οδηγός του
αυτοκινήτου, υποχρεούται να σημειοί ευκρινώς και με ακρίβειαν, εις το βιβλίον
δρομολογίων και εις την οικείαν στήλην, την ώραν εκκινήσεως, την ώραν αφίξεως,
το είδος του φορτίου, το τόπον προορισμού και λοιπά στοιχεία.

3. Το ανωτέρω
βιβλίον φυλάσσεται εις το διαμέρισμα του οδηγού, όστις υποχρεούται να το έχη
πάντοτε πρόχειρον και να επιδεικνύει τούτο εις τα ενεργούντα τον έλεγχον αρμόδια
όργανα.

4. Οι κύριοι
των αυτοκινήτων υποχρεούνται να φυλάττουν επιμελώς τα αντίτυπα των βιβλίων
δρομολογίων επί διετίαν από της τελευταίας εγγραφής και να θέτουν ταύτα εις την
διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον αρμοδίων οργάνων.

5.Οι κύριοι ή
οι Διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι
ευθύνονται δια την προμήθειαν και παράδοσιν, επί αποδείξει του βιβλίου
δρομολογίων εις τον οδηγόν ως και δια την διαφύλαξιν των αντιτύπων του βιβλίου
δρομολογίων επί διετίαν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευθύνεται δια την τήρησιν και
συμπλήρωσιν του βιβλίου τούτου, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος".

Η υπ’ αριθ.
1173/1980 υπουργική απόφαση «περί καθορισμού
στοιχείων βιβλίου δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων…», ορίζει τα
εξής:

«1. Το Βιβλίον Δρομολογίων
των εν άρθρω 1 του Β.Δ/τος της 28/1-4/2/1938 “περί Κανονισμού Εργασίας του
προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων”, οριζομένων Α', Β' και Γ' κατηγοριών φορτηγών
αυτοκινήτων, περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α) Εις την επικεφαλίδα την
ένδειξιν “ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ”.

β) Κάτωθεν της ανωτέρω
ενδείξεως τον αριθμόν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, την ημερομηνίαν
χρησιμοποιήσεως του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων, την επωνυμίαν και την έδραν
της επιχειρήσεως ή το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του
ιδιοκτήτου.

γ) Εις το άνω αριστερόν
μέρος θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμον του οδηγού, ο αριθμός του διπλώματός του
και το ονοματεπώνυμον του βοηθού.

δ) Εις οριζοντίους στήλας
θα συμπληρούνται:

αα) Αι ώραι ενάρξεως και
λήξεως της εργασίας.

ββ) Η αφετηρία ή ο σταθμός
διανυκτερεύσεως.

γγ) Το είδος του
φορτίου.

δδ) Η ώρα
εκκινήσεως.

εε) Ο τόπος
προορισμού.

στστ) Η ώρα
αφίξεως.

ζζ) Η χρονική διάρκεια
τυχόν βλάβης.

ηη) Ο χρόνος αναμονής
(πιάτσα).

θθ) Η συνολική ημερησία
απασχόληση του προσωπικού.

ιι) Αι
παρατηρήσεις.

ε) Κάτω αριστερά την
υπογραφήν του ιδιοκτήτου ή του εκπροσώπου της επιχειρήσεως και δεξιά την
υπογραφήν του οδηγού και του βοηθού.

2. Οι κύριοι των
αυτοκινήτων ή οι Διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι,
υποχρεούνται να παραδίδουν, επί αποδείξει, εις τον οδηγόν, το Βιβλίον
Δρομολογίων, του οποίου αι σελίδαι, προηγουμένως, αριθμούνται ανά δύο (διπλούν),
αι δε εγγραφαί επί αυτών αποτυπούνται διά χημικού χάρτου (καρμπόν). Εν αντίτυπον
του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων παραλαμβάνει ο οδηγός, το δε έτερον φυλάσσεται
επιμελώς υπό του κυρίου του αυτοκινήτου επί διετίαν από της τελευταίας εγγραφής
και τίθεται εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον, αρμοδίων
οργάνων.

3. Το Βιβλίον Δρομολογίων
φυλάσσεται εντός του αυτοκινήτου υπό του οδηγού, όστις υποχρεούται να έχη
πάντοτε πρόχειρον και επιδεικνύη τούτο εις τα ως άνω όργανα.

4. Πρό πάσης εκκινήσεως εξ'
οιασδήποτε αφετηρίας δι' εκτέλεσιν δρομολογίου ή οιασδήποτε μεταβάσεως εις τον
τόπον του προορισμού ή επιστροφής εκ τούτου, ο οδηγός του αυτοκινήτου
υποχρεούται να σημειοί ευκρινώς και με ακρίβειαν εις το Βιβλίον Δρομολογίων και
εις την οικείαν στήλην, την ώραν εκκινήσεως, την ώραν αφίξεως, το είδος φορτίου,
τον τόπον προορισμού και λοιπά στοιχεία.

5. Οι κύριοι ή οι
διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι
ευθύνονται διά την προμήθειαν και παράδοσιν, επί αποδείξει, του βιβλίου
Δρομολογίων εις τον οδηγόν ως και διά την διαφύλαξιν των αντιτύπων του βιβλίου
Δρομολογίων επί διετίαν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευθύνεται διά την τήρησιν και
συμπλήρωσιν τούτου συμφώνως προς τας διατάξεις της παρούσης

Π.Δ.
93/1986
- Αντικατάσταση παραγράφου 1 του άρθρου 4 του β.δ της
28.1/4.2.1938 «περί κανονισμού ωρών Εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων
(35/Α)»

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4
του Β.Δ. της 28.1/4.2.1938, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 882/1980
(ΦΕΚ 218/Α/25.9.1980) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών
αυτοκινήτων του άρθρου 1 του παρόντος ή οι

«Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών
αυτοκινήτων του άρθρου 1 του παρόντος ή οι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να
εφοδιάζουν τους οδηγούς με βιβλίο Δρομολογίων, ο τύπος του οποίου καθώς και οι
αναγκαίες λεπτομέρειες για την τήρησή του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας.

Το βιβλίο Δρομολογίων
θεωρείται από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθμός των σελίδων του
πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών».

Ν. 3144/2003

Άρθρο 21 παραγ. 8

Η υποχρέωση τήρησης του
βιβλίου δρομολογίων, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 του β.δ. της
28.1/4.2.1938 "Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών
αυτοκινήτων" (ΦΕΚ 35 Α'), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 882/1980
(ΦΕΚ 218 Α') και από το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω β. δ/τος, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 882/1980 και με το άρθρο 1 του Π.Δ.
93/1986 (ΦΕΚ 33 Α'), δεν εφαρμόζεται όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα
οδηγούνται:

α) από τους ιδιοκτήτες ή
συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από μέλη της οικογένειάς τους,
β) από τους
εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν
προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά
με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση
φορτηγού αυτοκινήτου.

Από τα παραπάνω,
συμπερασματικά προκύπτει ότι:

Α. Ο εργοδότης ή ο
ιδιοκτήτης του φορτηγού αυτοκινήτου υποχρεούται να εφοδιάζει τον οδηγό του
φορτηγού αυτοκινήτου με θεωρημένο βιβλίο δρομολογίων.

Β. Αρμόδια υπηρεσία για την
θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων είναι η Επιθεώρηση Εργασίας, του τόπου της
επιχείρησης και ο αριθμός των σελίδων του πρέπει να επαρκεί για απασχόληση
τουλάχιστον τριών μηνών.

Γ. Υπεύθυνος για την τήρηση
και σωστή συμπλήρωση του βιβλίου δρομολογίων είναι ο οδηγός του φορτηγού
αυτοκινήτου.

Δ. Το βιβλίο φυλάσσεται
εντός του αυτοκινήτου και επιδεικνύεται ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά
όργανα.

Ε. Εφόσον το αυτοκίνητο
οδηγείται από ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη και μέλη των οικογενειών τους καθώς και
από εργαζόμενο που δεν έχει
την ειδικότητα οδηγού δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίων, απ’
αυτούς.

ΣΤ. Τα βιβλία δρομολογίων
τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη επί διετία. (από την
τελευταία εγγραφή) Προτιμότερο είναι πάντως
το βιβλίο να φυλάσσεται για όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των
αξιώσεων των εργαζομένων από την εργασιακή τους σχέση με τον εργοδότη ή τον
ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Β.ΒΙΒΛΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ)

Η τήρηση βιβλίου
δρομολογίων στα τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν) προβλέπεται από το άρθρο 2 της
υπ’ αριθ. 51266/1975 (ΦΕΚ 1458. Τεύχος Β΄ 10-12-75) απόφασης του Υπουργείου
Απασχόλησης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. Αριθ. 989/80 και 128/86 αποφάσεις του
ίδιου Υπουργείου.

Σύμφωνα με τις παραπάνω
αποφάσεις οι ιδιοκτήτες των Τουριστικών
Λεωφορείων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να θεωρούν στην οικεία
Επιθεώρηση Εργασίας βιβλίο Δρομολογίων για κάθε Τουριστικό Λεωφορείο. Το βιβλίο
πρέπει να είναι τριπλότυπο και ο αριθμός των σελίδων πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον
τριών μηνών.
Το βιβλίο δρομολογίων τηρείται για κάθε ημέρα εργασίας και για
κάθε βάρδια. Αν το ίδιο τουριστικό λεωφορείο οδηγείται από δύο οδηγούς, θα
χρησιμοποιηθούν δύο ξεχωριστές σελίδες του βιβλίου δρομολογίων.

Για κάθε τουριστικό λεωφορείο ασχέτως εάν
οδηγείται από τον ιδιοκτήτη ή από μισθωτό θα πρέπει να έχει θεωρηθεί βιβλίο
δρομολογίων και πρέπει να περιλαμβάνει
τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο του
ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

β) Τον αριθμό κυκλοφορίας
του αυτοκινήτου.

γ) Το ονοματεπώνυμο του
οδηγού.

δ) Το ονοματεπώνυμο του
βοηθού οδηγού.

Το βιβλίο πρέπει να είναι
αριθμημένο και θα πρέπει να συμπληρώνονται από τον οδηγό τα εξής στοιχεία :

1. Η ώρα έναρξης της
απασχόλησης στην επιχείρηση, η οποία πιθανόν να είναι διαφορετική από την ώρα
εκκίνησης του λεωφορείου.

2. Η ώρα έναρξης της
οδήγησης.

3. Η ώρα άφιξης στον τόπον προορισμού. Αναγράφεται επακριβώς η
χρονική στιγμή στην οποία αφίχθηκε το αυτοκίνητο σε κάθε συγκεκριμένο τόπο
προορισμού.

4. Η ώρα τυχόν επισκευής
του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της διαδρομής. (ώρα εμφάνισης βλάβης – ώρα
επισκευής βλάβης κλπ)

5. Η διάρκεια των διαλειμμάτων, δηλαδή η χρονική στιγμή
κατά την οποία το αυτοκίνητο διέκοψε την πορεία του από την αφετηρία προς τον
τόπο προορισμού καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο το αυτοκίνητο επανέλαβε
την πορεία του προς τον τόπο προορισμού.

6. Η διάρκεια του μεταξύ
δύο διαλειμμάτων χρόνου. Σημειώνεται πόσο διήρκεσε η διακοπή της πορείας του
αυτοκινήτου. Η σημείωση αυτή γίνεται ελάχιστα πριν την έναρξη της επανάληψης της
πορείας του οχήματος, που διακόπηκε.

7. Ο χρόνος αναμονής σε σταθμό ή
πρακτορείο

8. Η ώρα λήξης της
απασχολήσεως

9. Το σύνολον των ωρών
οδήγησης ημερησίως.

Κάτω από τον πίνακα πρέπει
να τίθεται η υπογραφή του ιδιοκτήτη, του διευθυντή, του οδηγού και του
βοηθού.

Μετά το τέλος της ημερήσιας εργασίας, ο οδηγός
ή ο βοηθός υποχρεούται να παραδίδει το ένα αντίτυπο του Ημερησίου Δελτίου
Δρομολογίων στον ιδιοκτήτη ή διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Το άλλο
αντίτυπο του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων παραλαμβάνει ο οδηγός ενώ το τρίτο
παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό ο οποίος
έχει υποχρέωση να το έχει πάντοτε πρόχειρο και να το θέτει στη διάθεση των
αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων.

Για τον εφοδιασμό του
λεωφορείου με βιβλίο δρομολογίων καθώς και για τη φύλαξη επί διετία, των
αντιτύπων των Ημερήσιων Δελτίων Δρομολογίων ευθύνεται ο ιδιοκτήτης ή
εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό υπάλληλος.

Για την τήρηση και
συμπλήρωση του Ημερήσιων Δελτίων Δρομολογίων,
ευθύνεται ο οδηγός του λεωφορείου
ή ο βοηθός του.

Γ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Η ύπαρξη βιβλιαρίου
εργασίας για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων προβλέπεται από το άρθρο 3 της
υπ’ αριθ. 51266/1975 (ΦΕΚ 1458/τ. Β΄/10-12-1975) απόφασης του
Υπουργού Απασχόλησης, το οποίο αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες ή οι διευθυντές των τουριστικών λεωφορείων υποχρεούνται να
εφοδιάζουν τον οδηγό και τον βοηθό τους
με βιβλιάρια εργασίας τα οποία θεωρούνται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Σ’ αυτά πρέπει να
αναγράφονται το ονοματεπώνυμο των μισθωτών, ο αριθμός του διπλώματος (άδειας)
οδήγησης, ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και οι ημέρες
εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό)

Η υποχρέωση τήρησης
βιβλιαρίου εργασίας ισχύει και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων οι
οποίοι οδηγούν οι ίδιοι τα λεωφορεία τους για λογαριασμό όμως των τουριστικών
γραφείων.

Σε περίπτωση δρομολογίων
διάρκειας πέραν της εβδομάδας το ρεπό των οδηγών μετατίθεται σε άλλη εβδομάδα
και αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Άνοδος 0,46%, στα 77 εκατ. ευρώ ο τζίρος

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.464,39 μονάδες Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών …