Εύρεση Εργασίας

Προσλήψεις για θέσεις 8

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει …

Περισσότερα »

Τα βιογραφικά για νέες προσλήψεις

Αξιοκρατικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και συστηματική εκπαίδευση, προσφέρει ζητώντας Σύμβουλους-Επιθεωρητές Λειτουργίας Καταστημάτων για τη στελέχωση του τμήματος λειτουργίας της, η …

Περισσότερα »

Προσλήψεις με την μορφή της ωριαίας αποζηµίωσης

Με ωριαία αποζηµίωση και χρονική διάρκεια µέχρι οκτώ (8) µήνες, συνολικά δεκατριών (13) άτοµων, ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την …

Περισσότερα »

8 μηνών και ανταποδοτικού χαρακτήρα 43 θέσεις

Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας 8 μηνών, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 43 ατόμων, …

Περισσότερα »

Θέσεις Εισπρακτόρων και Καθαριστών

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης …

Περισσότερα »

Δεκάδες 12μηνες προσλήψεις

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εβδομήντα έξι (76) άτομα, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας …

Περισσότερα »

Προσλήψεις σε Δήμο

Συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου …

Περισσότερα »

Με 152 νέες θέσεις εργασίας

Την κάλυψη 152 νέων θέσεων εργασίας με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ανακοίνωσε …

Περισσότερα »

Μέσω ΑΣΕΠ προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων επτά (207) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής …

Περισσότερα »

Πρόθεση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) άτομα

Γνωστοποιείται η πρόθεση να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) άτομα, χρονικής διάρκειας από 01/02/2019 έως 31/12/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης …

Περισσότερα »

12μηνη απασχόληση με μίσθωση έργου για συνολικά 10 άτομα

 Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, ανακοινώνει για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, …

Περισσότερα »

Τα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα 6 θέσεων εργασίας

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που …

Περισσότερα »