ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ERGASIANEWS

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΩΝ 2012-2013

Στην Αθήνα,
σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας, αφενός:
α) Γεώργιος
Καββαθάς Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και
εκπρόσωποι αυτής,
β) Βασίλειος
Κορκίδης Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής,
γ) Ανδρέας
Ανδρεάδης, Πρόεδρος και Γεώργιος Βερνίκος, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και εκπρόσωποι αυτού
και αφετέρου
Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Κιουτσούκης  Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι,
συμφωνούν τα εξής: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 Τα
συμβαλλόμενα μέρη προσήλθαν σε
συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση
νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. σε περιβάλλον έκτακτων οικονομικών συνθηκών και συνεχιζόμενης
κρίσης, όπως άλλωστε υπήρχαν και κατά τις διαπραγματεύσεις για την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
του 2010-2012, που τα μέρη με πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους, συμφώνησαν και
υπέγραψαν.
Στο
περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010 – 2012 επιβλήθηκαν νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως,
ενδεικτικά, η μείωση κατά 22% των κατώτατων αμοιβών και κατά 32% για τους
νέους, καθώς και η αναστολή ισχύος της ρήτρας για τις τριετίες, ανάμεσα σε
άλλα.
Πέραν αυτών
των παρεμβάσεων, καίριο πλήγμα στο θεσμό της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επέφερε ο ν. 4093/12,
με τον οποίο περιορίζεται η έκταση ισχύος των μισθολογικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μόνο
στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, που εκπροσωπούνται από τις συμβαλλόμενες
σ’αυτήν εργοδοτικές οργανώσεις, νομοθετείται ευθέως συγκεκριμένος κατώτατος
μισθός και ημερομίσθιο και θεσπίζεται νέο σύστημα νομοθετικώς πλέον
καθορισμένου κατώτατου μισθού για το μέλλον, αρμοδιότητα που μέχρι πρότινος
είχαν οι συμβαλλόμενες στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. οργανώσεις.
Τα μέρη,
παρά το ασφυκτικό νέο νομικό καθεστώς και τα εμπόδια, θεωρούν ιστορική
αναγκαιότητα και πράξη ευθύνης να κρατήσουν ενεργό το θεσμό της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύμβασης και ν’ αποκαταστήσουν τον δικαιοπολιτικό της ρόλο, που αργά
αλλά σταθερά κατακτήθηκε ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο
ουσιαστικός Κοινωνικός Διάλογος αποτελεί βάθρο της Δημοκρατίας και της
κοινωνικής συνοχής τα δε αποτελέσματά του θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από
όλους.
Στο πλαίσιο
αυτό τα μέρη δεσμεύονται ν’ αναλάβουν άμεσα κοινές πρωτοβουλίες προς την
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του εφιαλτικού προβλήματος της ανεργίας, ιδίως
για την πάταξη της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, την τροποποίηση του νέου
νομικού πλαισίου που θέτει σοβαρούς περιορισμούς στη συλλογική αυτονομία, την
επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., την επεκτασιμότητα
των συλλογικών συμβάσεων για λόγους ίσης μεταχείρισης και αποφυγής αθέμιτου
ανταγωνισμού, το πλαίσιο λειτουργίας της μετενενέργειας.  
Τα
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα οργανωθεί η μεταξύ τους συζήτηση για την
διερεύνηση και εξεύρεση λύσεων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
της οικονομίας όχι στην κατεύθυνση του μισθολογικού κόστους αλλά της
διαρθρωτικής πλευράς της (κόστη μεταφορικά, ενεργειακά και άλλα, χωροθέτηση του
φορολογικού καθεστώτος κλπ.).

Οι
πρωτοβουλίες αυτές φιλοδοξούν να συμβάλλουν και να αποτελούν τη συνεισφορά των
οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων στην υπέρβαση της οικονομικής
κρίσης και στην αναμόρφωση της χώρας.
Περαιτέρω, τα
συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. με οποιοδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που
έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό
των μισθολογικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., με βάση το πλαίσιο που θα έχει τυχόν
διαμορφωθεί. 

        
ΑΡΘΡΟ 1
1.      Τα
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το επίδομα γάμου έχει  θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα για τους
εργαζόμενους όλης της χώρας, εναρμονίζοντας τις ισχύουσες στη χώρα μας
διατάξεις δικαίου με τις διεθνώς εφαρμοστέες αρχές της προστασίας της
οικογένειας, της διευκόλυνσης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της ισότητας των
φύλων, της συμφιλίωσης εργασιακής και οικογενειακής ζωής, της αξιοπρεπούς
εργασίας.
2.      Επαναλαμβάνεται
και διατηρείται σε ισχύ κωδικοποιημένη η διάταξη σειράς προηγούμενων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε,
Διαιτητικών Αποφάσεων και κυρωτικών τους νόμων, ότι το επίδομα γάμου χορηγείται
σε όλους τους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 2 του ν.1766/1988,  με το
οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της από 26/1/1988 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  

        
ΑΡΘΡΟ 2
 
1.      Τα
συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που
θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις αντίστοιχες Διαιτητικές
Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά την διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και
εξακολουθούν να ισχύουν.
2.       Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται
από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές
αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές
συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν. 

       ΑΡΘΡΟ
3
Η ισχύς της
παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2013.  Με κοινή συμφωνία των
μερών η ισχύς της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος,
με τους ίδιους όρους.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Youth Pass: Πότε θα καταβληθεί και αναλυτικά που θα αξιοποιηθεί

Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, έως το τέλος του 2023, περίπου 140.000 νέοι …