Την επιστροφή των χρημάτων τους ζητούν είκοσι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑ Ρόδου

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου συζητήθηκε χθες, η τακτική αγωγή που είχαν καταθέσει είκοσι εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), αιτούμενοι την άρση των περικοπών που τους έχουν επιβληθεί και την επιστροφή των χρημάτων που τους είχαν παρακρατηθεί, τόσο από τις μηνιαίες αποδοχές τους, όσο από τα δώρα και τα επιδόματα που λάμβαναν. Οι εργαζόμενοι, μέσω της αγωγής, ζητούν ουσιαστικά να αποφασιστεί η άρση των μειώσεων που τους είχαν επιβληθεί βάσει νόμων που περιλαμβάνονταν στο πρώτο μνημόνιο.
 
Της Άννας Σαρρή
Κατά τα όσα αναφέρονται στους Νόμους 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης» και 3845/2010 «Μέτρα για την Εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα Κράτη – Μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (πρώτο μνημόνιο), η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) είχε προχωρήσει σε περικοπή του 10% των μηναίων αποδοχών των εργαζομένων (7% + 3%), ενώ είχε αφαιρέσει και το 30% των αποδοχών που λάμβαναν από τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, αλλά και το επίδομα
αδείας.
Με την τακτική αγωγή που κατέθεσαν οι πρώτοι είκοσι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, ζητούν την επιστροφή των χρημάτων τους, ενώ αναμένεται να υποβληθεί και δεύτερη αγωγή που θα αφορά άλλους υπαλλήλους.
 
Οι αποφάσεις
 
Ανάλογες υποθέσεις έχουν εξεταστεί από τους εκπροσώπους της Δικαιοσύνης σε Σαντορίνη και Χαλκίδα για τις οποίες έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις, που δικαιώνουν δεκάδες εργαζομένους. Στη Σαντορίνη έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 92/2013 απόφαση, ενώ στη Χαλκίδα έχει εκδοθεί η 397/2013 απόφαση, βάσει των οποίων δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος για την εφαρμογή των περικοπών σε βάρος των εργαζομένων.
Κατά τα όσα αναφέρονται στο Νόμο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία περικοπής – μείωσης των αποδοχών σε εργαζόμενους Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, όπως είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μία από τις τρεις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και οι οποίες είναι:
1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
(ΝΠΙΔ) να ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο Δη-
μοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), δηλαδή Οργανι-
σμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
2. Η τακτική επιχορήγηση προς αυτό να
αγγίζει τουλάχιστον το 50% και
3. Να αποτελεί δημοτική επιχείρηση π.χ. ανώνυμη εταιρεία κτλ.
 
Η δικαίωση
 
Με απόφαση που εκδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου έτους 2013, από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελένη Σκριβάνου, δικαιώθηκαν 92 εργαζόμενοι που απασχολούνται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), έπειτα από συζήτηση της αιτήσεώς τους, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου έτους 2013, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Η Δικαιοσύνη είχε αποφασίσει να κάνει δεκτή την αίτηση που είχαν καταθέσει οι υπάλληλοι της επιχείρησης, υποχρεώνοντάς την να αποδέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες τους με την καταβολή των αποδοχών που λάμβαναν κατά τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2012, μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την υπ’ αριθμό 555/2013 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχαν υποβάλει 92 εργαζόμενοι κατά του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), ζητώντας τη μη εφαρμογή της νέας περικοπής που είχε επιβληθεί στις αποδοχές τους, της τάξεως του 25% και η οποία τους είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των όσων περιλαμβάνονταν σε εγκύκλιο κατά παράβαση του Ν.4093/2012, δηλαδή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.
 
Το σκεπτικό
«(…) Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον του ακροατηρίου του δικαστηρίου, καθώς και των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Οι αιτούντες είναι εργαζόμενοι στην καθ’ ης - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου με τις ειδικότητες ο καθένας εξ αυτών που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας απόφασης, δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Η καθ’ ης έχει αρχίσει ήδη από τον Οκτώβριο του έτους 2012 να εφαρμόζει ως προς τη μισθοδοσία τους το Ν. 4024 /2012. Η εφαρμογή, όμως, των Ν. 3833/2010, 3845/2010 και 4024/2011 με
τους οποίους επιβλήθηκαν περιορισμοί ως προς ύψος των αποδοχών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που καταρχήν δικαιολογούνται για τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, είναι νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005, όπως ισχύει σήμερα, δεν αφορά στην περίπτωση της καθ’ ης.
Η καθ’ ης αποτελεί επιχείρηση Ο.Τ.Α., οι οποίες με ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 51 παρ.1 Ν. 1892/1990, όπως ισχύει σήμερα) δεν περιλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα, αλλά έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δική της περιουσία και συγκεκριμένους πόρους, αποτελούσα επιχείρηση ειδικού σκοπού μη επιχορηγούμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.2 του Ν. 1069/1980, που διέπει την καθ’ ης τα εκ των τελών των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως έσοδα δέον υποχρεωτικώς να καλύπτουν τα αναγκαίας δαπάνες προσωπικού λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων, ενώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 Ν. 1069/1980 η εξουσία του ΟΤΑ στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει και λειτουργεί η επιχείρηση εξαντλείται στο διορισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτής χωρίς να υπάρχει νόμιμο έρεισμα για παρέμβαση στην λειτουργία και τις αποφάσεις αυτού, το οποίο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της.
Ως εκ τούτου ως προς τα νομικά της χαρακτηριστικά η καθής η αίτηση τελεί υπό το καθεστώς πλήρους δημοσιονομικής αυτοτέλειας σε σχέση με το δήμο της Ρόδου και επιδιώκει την επίτευξη εμπορικού σκοπού προς εξυπηρέτηση του κοινού και συνεπώς διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Εξάλλου, οι μισθοί των αιτούντων έχουν ήδη υποστεί μείωση με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 σε ποσοστό 25%, ενώ νέα μείωση αυτών σε εφαρμογή του ως άνω νόμου 4093/2012 , θα οδηγούσε σε συρρίκνωση των μισθών τους ανερχόμενη στο υπερβολικό ποσοστό έως και 70% , πράγμα που δεν θα τους επιτρέπει πλέον να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές ανάγκες συντήρησης τους, δεδομένου μάλιστα όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτ. 10105/3-9-2013 έγγραφο της καθ’ ης, οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν ήδη αναγκαστεί να λάβουν δάνεια για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες τους μετά την ως άνω μείωση (…). Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικηγόροι Απ. Γκατζιός και Μ. Παπαϊωάννου.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μητσοτάκης: Το μήνυμα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, ανέφερε ο πρωθυπουργός Ο πρωθυπουργός …