Συνεχίζονται οι δημοτικές προσλήψεις-Σειρά για τον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού

 
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικόκαι συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού Ψυχικό ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1
102 Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού Ψυχικό ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων με ψηφιακό ταχογράφο 8 μήνες 7
103 Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού Ψυχικό ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου (σάρωθρο - ομάδας Ι τάξης Γ') 8 μήνες 1
104 Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού Ψυχικό ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου (φορτωτή - ομάδας Ε'τάξης Δ') 8 μήνες 1
105 Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού Ψυχικό ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου (καλαθοφόρο - ομάδας Γ'τάξης Γ') 8 μήνες 1
106 Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού Ψυχικό ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 34
107 Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού Ψυχικό ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου (σάρωθρο - ομάδας Ι'τάξης Δ') 8 μήνες 1

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: 

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού
(ΣΟΧ)
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών
Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ
: Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση
έκδοσης «23-01-2015 » επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Φιλοθέης - Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 154 52 ΨΥΧΙΚΟ, απευθύνοντάς
την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Ζαφειροπούλου Άννας (τηλ.
επικοινωνίας: 213 2014737,765).
Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος
δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση
θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται
τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με
εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας
ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει
μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο
των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλοθέης -
Ψυχικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπροσώπου του πιο γνήσιου αναχρονισμού

Άλλη μια απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να είναι μια αξιόπιστη και σοβαρή αντιπολίτευση …