31 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ένα (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, για τις ανάγκες αυτής σε υπηρεσίες της (Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους, Αρχ/κή Συλλογή και Αποθήκες) στο Νομό Κυκλάδων), και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δήλου (Δήλος Δήμος Μυκόνου Ν. ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της 9 31 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (/eidhseis/theseis-ergasias) Κυκλάδων) σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 102 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δήλου (Δήλος Δήμος Μυκόνου Ν. Κυκλάδων) ΔΕ Νυχτοφύλακες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Επισημαίνουμε: ότι εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο παραπάνω παράρτημα (ΣΟΧ), οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώσουν ότι: δεν έχουν απασχοληθεί σε Υπηρεσία του Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) από 19-7-2004 (έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004) και εφεξής με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση εάν έχουν απασχοληθεί να αναφέρουν αναλυτικά τις Υπηρεσίες του Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) που εργάσθηκαν, τη χρονική διάρκεια και την ειδικότητα. Ειδικότερα οι υποψήφιοι, απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, να αναφέρουν τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης σε Υπηρεσία του Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) από 23-02¬2012 (έναρξη ισχύος του Ν. 4049/2012).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01- 2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 Αθήνα, υπόψη κας Παρασκευής Σεμελίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 3250148, 3310966). ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Αθηναίων και των Δήμων όπου εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ)
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ). 
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 1 103 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Αρχαιολογικός Χώρος Ακρωτηρίου Θήρας (Θήρα Δήμος Θήρας Ν. Κυκλάδων) ΔΕ Νυχτοφύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 2 104 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι Άνδρου (Άνδρος Δήμος Άνδρου Ν. Κυκλάδων) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 5 105 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι Νάξου (Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 5 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Ν. Κυκλάδων) 106 Εφορεία Αρχαιοτήτων ΔΕ 2 Κυκλάδων Μουσείο, Αποθήκες και Αρχαιολογικοί Χώροι Κέας (Κέα Δήμος Κέας Ν. Κυκλάδων) Ημερήσιοι Φύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 107 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Αρχ/κή Συλλογή Αμοργού, Αρχαιολογικός Χώρος Πύργου Αγ. Τριάδας Αρκεσίνης Αμοργού (Αμοργός Δήμος Αμοργού Ν. Κυκλάδων) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 2 108 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Σίφνου (Σίφνος Δήμος Σίφνου Ν. Κυκλάδων) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 1 109 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Μήλου (Μήλος Δήμος Μήλου Ν. Κυκλάδων) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 1 110 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Κιμώλου (Κιμώλος Δήμος Κιμώλου Ν. Κυκλάδων) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 1 111 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Μουσείο Μυκόνου, ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της 1 Αρχαιολογικοί Χώροι Μυκόνου και Αρχαιολογικοί Χώροι Ρήνειας (Μύκονος Δήμος Μυκόνου Ν. Κυκλάδων) σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. 112 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Μουσείο & Αρχαιολογικοί Χώροι Πάρου (Ο εν λόγω υπάλληλος θα απασχολείται όταν απαιτείται και στους Αρχαιολογικούς Χώρους Αντιπάρου- Δεσποτικού.) (Δήμος Πάρου -Ν. Κυκλάδων) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …