Ανακοινώθηκε η προκήρυξη των προαναγγελθέντων θέσεων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρη

 147 θέσεις εργασίας στην ΕΒΖ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα επτά (147) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της ΕΒΖ Α.Ε. που
εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμος ατόμων 301
Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΠΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού
Χυμού 5,5 Μήνες 1 302 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ
Logistics- Διοικητικού-Λογιστικού 8 Μήνες 1 303 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Logistics- Διοικητικού-Λογιστικού για Ν. Λάρισας 8 Μήνες 1 304
Εργοστάσιο

Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Αυτοματιστές 5,5 Μήνες 6 305
Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγοι (με εμπειρία) 5,5
Μήνες 2 306 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγοι (Χωρίς
εμπειρία) 5,5 Μήνες 2 307 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ
Μηχανολόγοι-Συντηρητές Λεβήτων 7 Μήνες 2 308 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Καθαρισμού Χυμού 5,5 Μήνες 2 309
Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής
Εκχύλισης 5,5 Μήνες 1 310 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ
Μηχανολόγος-Συντηρητής Συμπύκνωσης 5,5 Μήνες 2 311 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ.
Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Κ.Σ.Μαυροδενδρίου Κοζάνης (χωρίς
εμπειρία) 5,5 Μήνες 1 312 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ
Πολιτικός Μηχανικός 5,5 Μήνες 1 313 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας
ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων 5,5 Μήνες 1 314 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ
Ημαθίας ΔΕ Εφαρμοστές για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας (χωρίς
εμπειρία) 5,5 Μήνες 1 315 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ
Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με άδεια
ηλεκτροσυγκολλητή Β' Τάξης για Ν. Λάρισας 5,5 Μήνες 2 316 Εργοστάσιο Πλατέος
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων με άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Β' Τάξης για Ν. Λάρισας 5,5 Μήνες 1
317 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Εφαρμοστές (με εμπειρία)
5,5 Μήνες 15 318 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Εφαρμοστές
(Χωρίς εμπειρία) 5,5 Μήνες 9 319 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές υψηλής πίεσης 5,5 Μήνες 12 320 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ.
Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 8 Μήνες 1 321 Εργοστάσιο Πλατέος
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Γραμματεία Διεύθυνσης 8 Μήνες 1 322 Εργοστάσιο
Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες (με εμπειρία) 5,5 Μήνες 3
323 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες - Χειριστές
Πύργου παραλαβής τεύτλων 5,5 Μήνες 4 324 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ
Ημαθίας ΔΕ Αποθηκάριοι 8 Μήνες 1 325 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ
Ημαθίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κ.Σ. Ξ.Νερού Φλώρινας (χωρίς εμπειρία) 5,5 Μήνες
1 326 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για
Κέντρο Συγκέντρωσης Λάρισας (χωρίς εμπειρία) 5,5 Μήνες 1 327 Εργοστάσιο Πλατέος
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών
γαιών (Φορτωτές+Περονοφόρο) 5,5 Μήνες 2 328 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών 5,5 Μήνες 4 329 Εργοστάσιο Πλατέος
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Τεχνίτες - Ηλεκτροτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων 5,5
Μήνες 1 330 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Τεχνίτες
Μηχανοτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων 5,5 Μήνες 1 331 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Θερμαστών Λεβήτων 5,5 Μήνες 1 332 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ.
Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Υδραυλικοί 5,5 Μήνες 2 333 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων 5,5 Μήνες 5 334 Εργοστάσιο Πλατέος
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Αναλυτές Εργαστηρίου Ελέγχου Σπόρου 8 Μήνες 2 335
Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Αναλυτές Εργαστηρίου Ελέγχου
Σπόρου 8 Μήνες 1 336 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Τεχνίτες
Συντηρητές Γεωργικών Μηχανημάτων 8 Μήνες 1 337 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων 'Εργων (Γερανοί - Φορτωτές ) 5,5 Μήνες 1
338 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων
-Λεωφορείων και Φορτηγών Ειδικών Μεταφορών 8 Μήνες 2 339 Εργοστάσιο Πλατέος
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Μονωτές 5,5 Μήνες 5 340 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ.
Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Ασβεστοκαμίνου 5,5 Μήνες 5 341 Εργοστάσιο
Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Πλυντηρίου Τεύτλων 5,5 Μήνες 4
342 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων Υπερυψηλής
πίεσης 5,5 Μήνες 2 343 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ
Χειριστές Προθερμαντήρων 5,5 Μήνες 2 344 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ
Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Μηχανημάτων PELLETS 5,5 Μήνες 4 345 Εργοστάσιο Πλατέος
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστές Βιομηχανικών Φίλτρων 5,5 Μήνες 3 346
Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστές Φυγόκεντρων Μηχανών
5,5 Μήνες 3 347 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής
Ξηραντηρίου Ν. Πολτού 5,5 Μήνες 3 348 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ
Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Κοπτικών Μηχανών 5,5 Μήνες 3 349 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ.
Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Εκχύλισης 5,5 Μήνες 2 350 Εργοστάσιο Πλατέος
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Βοηθοί συσκευαστηρίου ζάχαρης 5,5 Μήνες 1 351
Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Τεχνίτης Ταινιοδρόμων και
Αναβατορίων 5,5 Μήνες 1 352 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ
Τεχνίτες Ταινιοδρόμων για Ν. Λάρισας 5,5 Μήνες 1 353 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ.
Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστές μηχανημάτων ξηράς παραλαβής τεύτλων 5,5 Μήνες 2
354 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής μηχανημάτων Υγρής
παραλαβής τεύτλων 5,5 Μήνες 1 355 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας
ΥΕ Χειριστές Μηχανών Σπόρων (με εμπειρία) 8 Μήνες 4 356 Εργοστάσιο Πλατέος
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστές Μηχανών Σπόρων (χωρίς εμπειρία) 8 Μήνες
3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»
του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την
τελευταία αναμόρφωση του Παραρτήματος ΣΟΧ επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με
τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. Υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας:
2333068200, 2333068210.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων
των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ'
εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ
επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ
που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα
χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το
σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη
εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών
Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Η «εμπλοκή» στον ΣΥΡΙΖΑ, η διέξοδος μέσω συνεδρίου και η αντεπίθεση της Νέας Αριστεράς 

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν βγαίνει κερδισμένος από τις πρωτοβουλίες που παίρνει και περιμένει πλέον το …