216 θέσεις 9μηνης απασχόλησης για το 2015, Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας

 Κριτήρια επιλογής και διαδικασία πρόσληψης Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό των προσόντων,
κριτηρίων επιλογής ανά κατηγορία, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης
ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες Ξάνθης, Κομοτηνής και
Διδυμοτείχου, με έργο: 
α) Τη διδασκαλία του Κορανίου
στα Τεμένη της Θράκης και σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκη, 
β) Τη
διδασκαλία μαθημάτων θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και
την αραβική γλώσσα στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και 
γ) Την υπηρεσία ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας, ως ακολούθως: 

1. Γενικά Προσόντα Οι υποψήφιοι πρέπει: 

α) Να είναι Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας. 
β)
Να έχουν συμπληρώσει, οι μεν υποψήφιοι κατηγορίας Π.Ε και Δ.Ε το 21ο
έτος της ηλικίας τους, οι δε υποψήφιοι κατηγορίας Υ.Ε το 20ο έτος. 
γ) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 
δ)
Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/Α΄/2007). 
ε) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. 

Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης: 

α) Οι απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης κατά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι: 
αα)
Για την κατηγορία ΠΕ ή TE: Πτυχίο Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής
Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι με τα
ανωτέρω τυπικά προσόντα υπολείπονται των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί,
επιτρέπεται ο διορισμός σε θέση ιεροδιδασκαλου και κατόχων πτυχίου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, εφόσον οι τελευταίοι
είναι απόφοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίωντης Θράκης. 
ββ)
Για την κατηγορία ΔΕ: Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/Α΄/2013) και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί
και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο εκπαιδευτικού ιδρύματος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως ιεροδιδάσκαλοι ή
απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.)
που έχουν εμπειρία διδασκαλίας του Κορανίου. 
 γγ)
Για την κατηγορία ΥΕ: Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/Α΄/2013) και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί
και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου ή σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως ιεροδιδάσκαλοι.
Δεν απαιτείται βεβαίωση δεκαετούς υπηρεσίας ως ιεροδιδασκάλων για τους
αποφοίτους των Ιεροσπουδαστηρίων  Εχίνου και Κομοτηνής οι οποίοι επίσης
γίνονται δεκτοί κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4115/2013 και πάντως όχι
πέραν της πρώτης πενταετίας. 
β) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 
αα)
Για τίτλους Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής: Πράξη
αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί
ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου. Σε περίπτωση που από την πράξη ή
το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η
οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφραση
της. Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: πριν από την πλήρη ένταξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1−5−2004) δεν απαιτείται
αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.δ. 299/1997 (ΦΕΚ
214/Α΄/1997) όπως τροποποιήθηκε με το με το άρθρο μόνο του Π.δ. 367/2001
(ΦΕΚ 245/Α΄/2001), ενώ για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα
υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξη της στην Ε.Ε.
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 
ββ) Για τίτλους
Δευτεροβάθμιας μη Τεχνικής ή μη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απαιτείται
βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και για Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της
επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και
Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
(Ε.Ο.Π.Π.) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε
εικοσάβαθμη κλίμακα. 
γγ) Για τίτλους Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. 
δδ)
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν
αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, οι οποίες χορηγήθηκαν
από: i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του
άρθρου 55 του Π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α΄/2010) όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει με την παρ. αριθ. Θ16(20) του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222
Α΄/2012), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005,
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» ή ¡i) το
Συμούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του Π.δ. 165/2000, (ΦΕΚ
149/Α΄/2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα
αναγνώρισης των διπλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πιστοποιούν
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την
οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» όπως
τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 60 του Π.δ. 38/2010, (ΦΕΚ
78/Α΄/2010), ή
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής
Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου
13 και 14 του Π.δ. 231/1998, (ΦΕΚ 178/Α΄/1998) «Δεύτερο γενικό σύστημα
αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την
οδηγία 89/48/ ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 60 του
Π.δ. 38/2010, (ΦΕΚ 78/Α΄/2010) και την παρ. 40 του άρθρου 30 του
Ν. 4111/2013, (ΦΕΚ 18 Α΄/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων, και άλλες διατάξεις.». 
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Με την αίτηση, ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά: 
α)
Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας στην
οποία αναγράφεται η χρονολογία γέννησης του, η εγγραφή στο Μητρώο
Αρρένων ή στο γενικό Μητρώο Δημοτών, το θρήσκευμα και η υπηκοότητα. Σε
περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο
ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο. 
β)
Βεβαίωση πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του οικείου δήμου, από την
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου
αυτού. 
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν
επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ούτε επίσημη μετάφραση
αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή
αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω). 
δ)
Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα ασχολίες του σχετικά με τη
διδασκαλία του Κορανίου, που θα αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού. 
στ)
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για την εκπλήρωση των
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές. 4. Κριτήρια,
διαδικασία και τρόπος επιλογής των υποψηφίων Η πλήρωση των
προαναφερομένων θέσεων γίνεται με επιλογή, κατόπιν προκήρυξης. Την
προκήρυξη εκδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και
το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι αιτήσεις
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στις κατά τόπους Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες στη συνέχεια τις διαβιβάζουν στις
Μουφτείες, προκειμένου να τεθούν υπόψη της οικείας Επιτροπής. Η οικεία
Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει για την επιλογή των καταλληλότερων
ιεροδιδασκάλων, αφού εξετάσει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων,
σχηματίζει συνολική εικόνα για την ικανότητα τους, συνεκτιμώντας το
ήθος, τη δραστηριότητα και την όλη προσωπικότητα τους, όπως επίσης και
την προηγούμενη σταδιοδρομία τους ως ιεροδιδασκάλων, καλώντας τους σε
προφορική συνέντευξη. 
Ο τόπος και ο χρόνος της
συνέντευξης ορίζονται με σχετική ανακοίνωση, η οποία γνωστοποιείται με
κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων. 
Επίσης, στην προκήρυξη αναφέρονται ο
τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, η
διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για την πρόσληψη τους. Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαμβάνονται με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών και η
σχετική σύμβαση υπογράφεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για την πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο. Σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄/2014) με κοινή
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών
και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατά παρέκκλιση της
παρ. 1, μπορεί να παρατείνεται μονομερώς η ισχύς της σύμβασης εργασίας
των υπηρετούντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ιεροδιδασκάλων. 
Οι συμβάσεις που παρατείνονται,
λήγουν αυτόματα, χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς κανένα δικαίωμα
αποζημίωσης, από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής απόφασης περί
πρόσληψης των επιτυχόντων που έχουν επιλεγεί κατόπιν της δημόσιας
προκήρυξης, θεωρούμενης της ημερομηνίας αυτής και ως συμβατικής
ημερομηνίας λήξεως της ισχύος τους. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση που
προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα
(9) μήνες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. 
216 θέσεις ιεροδιδασκάλων και μηνιαίες αποδοχές ιεροδιδασκάλων 
Οι
αρμόδιοι Υπουργοί έχοντας υπόψη την  αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./26/7090/25.5.2015 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, «Έγκριση για την κίνηση των
διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων δεκαέξι (216) Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής
Θρησκείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, στις Μουφτείες Κομοτηνής, Ξάνθης και
Διδυμοτείχου (Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων)». 
 Τις
αριθμ. πρωτ. Φ1/Α΄/187/89465/Β1/5−6−2015 για τη Μουφτεία Κομοτηνής,
Φ1/Α΄/185/89456/Β1/5−6−2015 για την Μουφτεία Ξάνθης και την
Φ1/Α΄/186/89461/ Β1/5.6.2015 για την Μουφτεία Διδυμοτείχου εισηγήσεις
της Γεν. Διεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, σύμφωνα με την αριθ.
πρωτ. 2/14226/0021/25−2−2015 εγκύκλιο της Γεν. Διεύθυνσης Δημοσιονομικής
Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ. «Διαδικασία προώθησης
κανονιστικών πράξεων» (Α.Δ.Α: ΩΜΛ2Η−89Ζ). 
Το γεγονός
ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2015) και του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ
194/Α΄/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πρόσληψη διακοσίων
δεκαέξι (216) ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας για χρονικό διάστημα
εννέα (9) μηνών προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, ανερχόμενη στο ύψος των 1.389.880 ευρώ για το οικονομικό
έτος 2015 και 1.737.320 ευρώ περίπου για το έτος 2016, η οποία θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 19−230 «Γενική
Γραμματεία Θρησκευμάτων» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ.
200336/Β3/10−12−2014 (ΑΔΑ: 63ΦΣ9−Π0Ξ) και 200334/Β3/10−12−2014 (ΑΔΑ:
ΩΚΦΗ9−666) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. Υ.Δ.Ε. α/α 1254 και 1255). 
Η
ετήσια δαπάνη για κάθε επόμενο έτος για την πρόσληψη, κατ’ ανώτατο
όριο, διακοσίων σαράντα (240) ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας
ανέρχεται στο ύψος των 3.480.000 ευρώ περίπου και θα αντιμετωπίζεται με
την πρόβλεψη και εγγραφή του ποσού στους ΚΑΕ 0342 και 0352 του Ειδικού
Φορέα 19−230 «Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων» του τακτικού
προϋπολογισμού του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε: 
Οι
Υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών καθόρισαν  το ύψος των τακτικών
μηνιαίων αποδοχών των ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες
της Θράκης που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στις θέσεις που συστήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων
36 και 37 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 53 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) και τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 6 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄/2014), «Ίδρυση και οργάνωση
Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις », ως
ακολούθως: 
1. Οι ιεροδιδάσκαλοι λαμβάνουν το βασικό
μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/2011). 2. Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα
Μ.Κ του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος
προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3
και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. 3. Πέραν του βασικού μισθού, οι
ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από
τις διατάξεις των άρθρων 15, παρ. 2 και 17 του Ν.  4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/2011), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους. Για τυχόν
περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του
άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. 
Το ΦΕΚ
news.g
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κατώτατος μισθός: Πότε ανακοινώνεται - Πού θα φτάσει - Τι ισχύει για τριετίες

Στις 22 Μαρτίου οι αποφάσεις για το ύψος του κατώτατου μισθού - Τι είπε ο …