Προσόντα βιοϊατρικών επιστημόνων και γυναικολόγων για εξωσωματική-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

 Προσόντα βιοϊατρικών επιστημόνων και γυναικολόγων για εξωσωματική

Δικαιούχοι ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου (οποιασδήποτε νομικής μορφής) που συνιστώνται και
λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στους σκοπούς των οποίων
περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες
της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και την τήρηση των διατάξεων του
παρόντος.
Επίσης δικαιούχοι είναι και φυσικά πρόσωπα που
διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και φυσικά
πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία της Μ.Ι.Υ.Α. ορίζεται
επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης
ιατρικού επαγγέλματος. Οι ανωτέρω δικαιούχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
δύνανται να προέρχονται και από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο της αρχής της
αμοιβαιότητας, εφόσον σε κάθε περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις του
παρόντος.
Τα παραπάνω αναφέρονται στο άρθρο 1 του ΠΔ που τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση «ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μ.Ι.Υ.Α.)-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ».

Οι
Μ.Ι.Υ.Α. έχουν τουλάχιστον τη στελέχωση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παρ.
4 του ν. 3305/2005. Το προσωπικό των Μ.Ι.Υ.Α. διαθέτει τα ειδικά
προσόντα και την κατάρτιση για να εκτελεί τα καθήκοντά του που ορίζονται
στα άρθρα 5 – 8 του παρόντος. Πέραν της ελάχιστης στελέχωσης, οι
Μ.Ι.Υ.Α. απασχολούν προσωπικό με ειδικότητες ανάλογες του έργου που
επιτελεί.
Σε κάθε Μ.Ι.Υ.Α. ανά 150 κύκλους εξωσωματικής
γονιμοποίησης ετησίως, απαιτείται επιπρόσθετο του κατά το νόμο ελαχίστου
εργαστηριακό και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η
αποφυγή σφαλμάτων λόγω καταπόνησης του προσωπικού.
Στο άρθρο 16 παρ 4 του ν.3305/2005 αναφέρονται τα ακόλουθα:
Για
τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η ελάχιστη στελέχωσή της περιλαµβάνει:
α.
έναν ιατρό µαιευτήρα γυναικολόγο, µε τουλάχιστον διετή πείρα στο
γνωστικό αντικείµενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισµένο κέντρο της Ελλάδας ή
του εξωτερικού, ως υπεύθυνο,
β. έναν επιστήµονα των βιοϊατρικών
επιστηµών, πτυχιούχο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε τουλάχιστον διετή
πείρα στο γνωστικό αντικείµενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισµένο κέντρο της
Ελλάδας ή του εξωτερικού,
 γ. µία µαία, µε τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείµενο της Ι.Υ.Α.,
 δ. έναν ιατρό αναισθησιολόγο, αν εφαρµόζονται από τη Μ.Ι.Υ.Α. µέθοδοι που απαιτούν αναισθησία.
Επιστημονικά υπεύθυνος ΜΙΥΑ
Επιστημονικά
Υπεύθυνος της Μ.Ι.Υ.Α. ορίζεται μαιευτήρας – γυναικολόγος με τα
προσόντα του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος και παρίσταται καθ΄ολη τη
διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. Για την περίπτωση της απουσίας του
επιστημονικά υπευθύνου κατά τη διάρκεια ωραρίου της Μ.Ι.Υ.Α. ή λόγω
ασθενείας ή αδείας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής,
αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση
επιστημονικού προσωπικού. 
Επιστημονικά υπεύθυνος εργαστήριο εμβρυολογίας
Στο
εργαστήριο εμβρυολογίας ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος πτυχιούχος
βιοϊατρικών επιστημών, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο
άρθρο 7 του παρόντος και παρίσταται καθ΄ολη τη διάρκεια λειτουργίας του
εργαστηρίου. Σε περίπτωση της απουσίας του επιστημονικά υπευθύνου κατά
τη διάρκεια ωραρίου του εργαστηρίου λόγω ασθενείας ή αδείας ορίζεται ως
αντικαταστάτης του αναπληρωτής, αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος
περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού.
Στο
εργαστήριο ανδρολογίας ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος πτυχιούχος
βιοϊατρικών επιστημών, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο
άρθρο 7 του παρόντος και παρίσταται καθ΄ολη τη διάρκεια λειτουργίας του
εργαστηρίου.Προσόντα Μαιευτήρων – Γυναικολόγων
1. Οι μαιευτήρες-γυναικολόγοι των Μ.Ι.Υ.Α. έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α.
Πτυχίο ιατρικής και τίτλο ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας ή πτυχίο
ιατρικής και τίτλος ειδικότητας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή και
έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος και αντίστοιχος από την αρμόδια υπηρεσία
αναγνώρισης.
β. Τουλάχιστον διετή πείρα στην Ι.Υ.Α, για την οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
1)
Αριθμός κύκλων σε Μ.Ι.Υ.Α. που δέχεται τουλάχιστον 100 νέα περιστατικά
ετησίως και διενεργεί τουλάχιστον 200 κύκλους εξωσωματικής
γονιμοποίησης, 100 κύκλους διέγερσης ωοθηκών, 100 σπερματεγχύσεις και
200 υπερηχογραφήματα ετησίως. Σε τέτοια Μ.Ι.Υ.Α., ο ενδιαφερόμενος θα
έχει παρακολουθήσει 50 πράξεις, διενεργήσει 50 πράξεις υπό επίβλεψη και
50 πράξεις αυτόνομα από την κάθε μία προαναφερθείσα πράξη. Ως κύκλοι
εξωσωματικής γονιμοποίησης νοούνται οι πλήρεις κύκλοι με διέγερση της
ωοθηκικής λειτουργίας, ωοληψία και εμβρυομεταφορά.
2) Παρακολούθηση
σεμιναρίων, ειδικών μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, και συνεδρίων στον τομέα
της Ι.Υ.Α. διεθνούς κύρους που πιστοποιείται από τους αρμόδιους φορείς.
3)
Ερευνητική δραστηριότητα, αποδεικνυόμενη με επιστημονικές
εργασίες-ανακοινώσεις στο γνωστικό πεδίο της Ι.Υ.Α διεθνούς και εθνικού
επιστημονικού κύρους.
γ. Να μην έχουν καταδικασθεί ποινικά ή
πειθαρχικά για αδικήματα που σχετίζονται με τη φύση και το αντικείμενο
της επαγγελτικής τους δραστηριότητας.
2. Σε περίπτωση αμφιβολίας
ως προς την επάρκεια των απαιτούμενων από το παρόν προσόντων αποφαίνεται
η Ε.Α.Ι.Υ.Α, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Επιστήμονες βιοϊατρικών επιστημών
Οι επιστήμονες βιοϊατρικών επιστημών έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α. Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στα γνωστικά πεδία βιολογίας ή/και ιατρικής ή γενετικής – μοριακής βιολογίας.
β. Τουλάχιστον διετή πείρα στην Ι.Υ.Α, για την οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
1)
Αριθμός πράξεων σε Μ.Ι.Υ.Α. που διενεργεί τουλάχιστον 200 κύκλους
ετησίως: παρακολούθηση 50 κύκλων χωρίς χειρισμό, χειρισμός 50 κύκλων υπό
την άμεση επίβλεψη πεπειραμένου επιστήμονα, χειρισμός 50 κύκλων
αυτόνομα. Ως πράξη νοείται κάθε μεμονωμένος χειρισμός στο εργαστήριο,
όπως εξέταση σπέρματος, ενεργοποίηση σπερματοζωαρίων in vitro για
εξωσωματική γονιμοποίηση ή σπερματέγχυση, απομόνωση ωαρίων κατά την
ωοληψία, απογύμνωση ωαρίων για τη μικρογονιμοποίηση, ανάμιξη και
καλλιέργεια γαμετών για την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση,
μικρογονιμοποίηση, εκτίμηση γονιμοποίησης και ποιότητας εμβρύων, επιλογή
εμβρύων για εμβρυομεταφορά, κρυοσυντήρηση γαμετών και εμβρύων.
2) Παρακολούθηση σεμιναρίων – συνεδρίων στον τομέα της Ι.Υ.Α. που πιστοποιείται από τους αρμόδιους φορείς.
3) Ερευνητική δραστηριότητα, αποδεικνυόμενη με επιστημονικές εργασίες-ανακοινώσεις στο γνωστικό πεδίο της Ι.Υ.Α.
γ.
Να μην έχουν καταδικασθεί ποινικά ή πειθαρχικά για αδικήματα που
σχετίζονται με τη φύση και το αντικείμενο της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
2. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την επάρκεια των
απαιτούμενων από το παρόν προσόντων αποφαίνεται η Ε.Α Ι.Υ.Α, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερομένου.
Εισαγωγικό κείμενο δημόσιας διαβούλευσης
Εισάγουμε
σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το θεσμικό
πλαίσιο των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής(Μ.Ι.Υ.Α). Με το προτεινόμενο Προεδρικό
Διάταγμα, επιχειρείται για πρώτη φορά, 10 χρόνια μετά την έκδοση του
νόμου 3305/2005 για την «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής»,, ο οποίος χορηγούσε ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση για την
έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα κατοχυρωνόταν η νόμιμη
και ασφαλής λειτουργία των ΜΥΙΑ, να θεσπιστούν οι όροι και προϋποθέσεις
αποτελεσματικής λειτουργίας των ΜΥΙΑ, στα πλαίσια της προστασίας του
δικαιώματος της υγείας των πολιτών.
Στο news.gr, αναφέρεται πως η θεσμοθέτηση πλαισίου
χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Υ.Ι.Α., η θέσπιση
τεχνικών προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τους, με σκοπό
την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας, είναι απολύτως αναγκαία
προκειμένου αφενός να αποφευχθούν κίνδυνοι που απειλούν την υγεία των
ιατρικώς υποβοηθούμενων γυναικών, αφετέρου να είναι δυνατή η επίτευξη
του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος της διαδικασίας της εξωσωματικής
γονιμοποίησης.
Ο υπουργός Υγείας καλεί το επιστημονικό και
ερευνητικό προσωπικό της χώρας καθώς και επιστημονικούς φορείς ,φορείς
του Δημοσίου, των οποίων το έργο είναι συνυφασμένο με τους τομείς της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αλλά και τους ιδιώτες που
σχετίζονται κι έχουν εύλογο ενδιαφέρον για την εξωσωματική γονιμοποίηση ,
να συμμετέχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος
σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος , υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις, τα
σχόλια και τις προτάσεις τους μέχρι την 10-7-2015.
Η κατάθεση των
προτάσεων και των σχολίων σας θα συμβάλει ουσιαστικά στη μέγιστη δυνατή
βελτίωση κατάρτισης ενός πολύ σημαντικού για τoν τομέα της Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας Προεδρικού Διατάγματος.

Η δημόσια διαβούλευση

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

e-ΕΦΚΑ. Πληρώνονται επιδόματα και Έξοδα Κηδείας

e-ΕΦΚΑ. Πληρώνονται επιδόματα και Έξοδα Κηδείας. Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 θα καταβληθούν από τον …