"Χτύπημα ανελέητο", από το νέο μνημόνιο στους δημοσίους υπαλλήλους


Ριζικές αλλαγές στον τομέα της ελληνικής Δημόσιας Δημοσίας περιγράφει η ελληνική πρόταση προς τους Ευρωπαίους εταίρους. Η πρόταση θεσπίζει νέο ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο με εφαρμογή του από την 1η του Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους.
Το
ενιαίο μισθολόγιο θα θεσπιστεί με τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο, στους
κόλπους όμως νέων ανώτατων ορίων για το μισθολογικό κόστος, σύμφωνα με
την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, αλλά και τη διασφάλιση πτωτικής
πορείας των μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέχρι το 2019. Κάτι
που είχε προταθεί και από την πλευρά των δανειστών.
Ταυτόχρονα
προβλέπεται εξορθολογισμός των μη μισθολογικών παροχών. Σύνδεση των
αποδοχών με τυπικά προσόντα, απόδοση και θέση ευθύνης του προσωπικού,
αλλά και εξορθολογισμός των ειδικών μισθολογίων.
Μόνιμη κινητικότητα
Με
την ελληνική πρόταση, παράλληλα εισάγεται ένας νέος μηχανισμός μόνιμης
κινητικότητας, με εφαρμογή από τον Οκτώβριο και μετά. Σύμφωνα με την
πρόταση, το πρόγραμμα θα προωθήσει τη χρήση της περιγραφής της θέσης
εργασίας (job description) και θα πρέπει να συνδέεται με μια ηλεκτρονική
βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις
εργασίας. Η τελική απόφαση σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων
θα λαμβάνεται από κάθε αρμόδια υπηρεσία. Αυτό θα εξορθολογίσει την
κατανομή των πόρων, καθώς και η στελέχωση σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση.

Αναλυτικότερα,
ολόκληρο το απόσπασμα της ελληνικής πρότασης που αναφέρεται στην
Δημόσια, Διοίκηση, τη Δικαιοσύνη, την ΕΛΣΤΑΤ και την καταπολέμηση της
διαφθοράς:
Δημόσια Διοίκηση
-Μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου,
με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016, με τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο
και ταυτόχρονα συνεπή με τους συμφωνημένους στόχους μισθολογικού
κόστους και με πλήρη εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα,
συμπεριλαμβανομένης της αποσυμπίεσης της κατανομής μισθών, μέσω της
σύνδεσής τους όλου του φάσματος των μισθών με την ικανότητα, την απόδοση
και την ευθύνη του προσωπικού. (Οι αρχές θα εγκρίνει επίσης τη
νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων, μέχρι τα τέλη
Νοεμβρίου 2015).
-Ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών
αποδοχών όπως ρυθμίσεις άδειας, ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα
ταξιδίου και προνόμια, με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, με εφαρμογή
από πρώτη Ιανουαρίου 2016.
-Δημιουργία στους κόλπους των νέων
ανώτατων ορίων του νέου Προγράμαμτος για το μισθολογικό κόστος και το
επίπεδο της δημόσιας απασχόλησης σύμφωνα με την επίτευξη του στόχου των
δημοσιονομικών στόχων και τη διασφάλιση πτωτικής πορείας των
μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέχρι το 2019.
-Τοποθέτηση
προϊσταμένων και αξιολόγηση της επίδοσης όλων των εργαζομένων (με στόχο
να ολοκληρωθεί η πρόσληψη νέων προϊσταμένων από 31Δεκεμβρίου του 2015
μετά από μια διαδικασία αναθεώρησης)
-Εισαγωγή
νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας που θα εφαρμοστεί από το 4ο
τρίμηνο (Οκτώβριο και μετά) του 2015. Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη χρήση
της περιγραφής της θέσης εργασίας (job description) και
θα πρέπει να συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα
περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας. Η τελική απόφαση
σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων θα λαμβάνεται από κάθε
αρμόδια υπηρεσία. Αυτό θα εξορθολογίσει την κατανομή των πόρων, καθώς
και η στελέχωση σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση.

Δικαιοσύνη

-Μεταρρύθμιση
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες συμφωνίες.
Εισαγωγή μέτρων για τη μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων σε
διοικητικά δικαστήρια. Στενή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
και τεχνική βοήθεια για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, διαμεσολάβησης και
των δικαστικών στατιστικών.
ΕΛΣΤΑΤ

-Την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. Θα καλύπτει:
(α)
Το ρόλο και τη δομή των συμβουλευτικών οργάνων του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναδιατύπωσης του
Συμβουλίου του ΕΛΣΣ σε συμβουλευτική επιτροπή του ΕΛΣΣ και το ρόλο της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής.
(β)
Η διαδικασία πρόσληψης για τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, να εξασφαλίζει ότι ο
Πρόεδρος κατέχει τα υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο, και να γίνει με
διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια επιλογής.
(γ) Η συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ, κατά περίπτωση, κάθε νομοθετική ή άλλη νομοθετική πρόταση σχετικά με την στατιστική σημασία.
(δ)Άλλα θέματα που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ,
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυτονομίας, την ενδυνάμωση της
ΕΛΣΤΑΤ για την ανακατανομή των υφιστάμενων μόνιμων θέσεων και την
πρόσληψη προσωπικού, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και για την πρόσληψη
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, καθώς και ο χαρακτηρισμός του
οργάνου ως δημοσιονομικού οργάνου χάραξης πολιτικής στον πρόσφατο νόμο
4270/2014 και των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος στον τομέα των
στατιστικών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Καταπολέμηση Διαφθοράς
-Δημοσίευση
ενός αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδίου κατά της διαφθοράς μέχρι τις 31
Ιουλίου 2015. Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη
δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και τη χρηματοδότηση των πολιτικών
κομμάτων και υιοθέτηση νομοθεσίας κατά του οικονομικού εγκλήματος και
έρευνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς από πολιτικές παρεμβάσεις σε
μεμονωμένες περιπτώσεις.
Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, οι αρχές (θα προβούν σε):
-Ενίσχυση
των ελέγχων σε δημόσιους φορείς και ιδιαίτερα στις ΔΕΚΟ. Εξουσιοδότηση
των αρμόδιων υπουργείων για την εκτέλεση αυστηρών ελέγχων,
συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων.
-Ενίσχυση
των ελέγχων και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου σε “σπάταλους”
Θεσμούς Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.
-Ενίσχυση
των ελέγχων των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, που είτε
χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους είτε συγχρηματοδοτούνται από άλλες
πηγές, και συμπεριλαμβάνουν δημόσια έργα και δημόσιες συμβάσεις (π.χ.
στον τομέα της υγείας, ΣΔΙΤ).
-Ενίσχυση των διαδικασιών διαφάνειας και του ελέγχου των φορολογικών και τελωνειακών αρχών.
-Αξιολόγηση
των μεγάλων κινδύνων στον κύκλο των δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας
υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις (Κεντρική Αγορά και ψηφιακές προμήθειες:
ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ) και δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου διακυβέρνησης.
Ανάπτυξη στρατηγικής σύμφωνα με την εκτίμηση (4ο τρίμηνο 2015)
-Εφαρμογή της στρατηγικής για τον περιορισμό των κινδύνων για τις δημόσιες συμβάσεις (1ο τρίμηνο 2016).
-Αξιολόγηση
δύο συγκεκριμένων τομέων, της Υγείας και των Δημοσίων Έργων,
προκειμένου να κατανοήσουν τους υπάρχοντες περιορισμούς που σχετίζονται
με τη διαφθορά και τους κινδύνους αποβλήτων και να προταθούν μέτρα για
την αντιμετώπισή τους. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής (4ο τρίμηνο
2015).
Δείτε, από το aftodioikisi.gr, ολόκληρο το κείμενο των ελληνικών προτάσεων ΕΔΩ
Παρακάτω, το απόσπασμα που αναφέρεται στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση στα αγγλικά:
PriorActions - Public Administration a
PriorActions - Public Administration b
PriorActions - Public Administration c

PriorActions - Public Administration d

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Επίδομα 780 ευρώ σε όλες τις μη μισθωτές μητέρες. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανέφερε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ο ΕΦΚΑ θα …