Προσλήψεις με πεντάμηνα από την ΔΕΗ της Φλώρινας

Η ΔΕΗ
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα, που εδρεύει στο Αμύνταιο του Νομού Φλώρινας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Όλοι οι
υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που θα τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2. Τονίζεται
ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και
μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.
-Όποιος
προσληφθεί για τον κωδικό θέσης 201 θα απασχοληθεί στον Τομέα Συντήρησης σε
εργασίες αποκατάστασης βλαβών, Οργάνων και Αυτοματισμών στις εγκαταστάσεις του
Σταθμού.
-Όσοι
προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 202 θα απασχοληθούν σε εργασίες επιτήρησης και
συντήρησης εξοπλισμού Μονάδων και συστημάτων λιγνίτη - τέφρας. -Όσοι
προσληφθούν με Βεβαίωση Αναγγελίας θα συμμετέχουν στις παραπάνω εργασίες υπό
τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.
-Όποιος
προσληφθεί για τον κωδικό θέσης 203 θα απασχοληθεί σε Μηχανουργικές κατεργασίες
με χρήση εργαλειομηχανών (τόρνο, πλάνη, φρέζα κ.λπ.).
-Όποιος
προσληφθεί για τον κωδικό θέσης 204 θα απασχοληθεί σε εργασίες μετακίνησης
βαρών με την χρήση χειροκίνητων ανυψωτικών μέσων και μηχανημάτων που δεν
απαιτούν ειδική άδεια στον Τομέα Συντήρησης.
-Όποιος
προσληφθεί για τον κωδικό θέσης 205 θα απασχοληθεί σε εργασίες καθαρισμών
ταινιόδρομων λιγνίτη και τέφρας, δεξαμενές απονέρων τέφρας.
Θα
χειρίζεται τα μηχανήματα έργου του Τομέα Λειτουργίας.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι
υποψήφιοι, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του Κεφαλαίου ΙΙ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/ΔΕΗ, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή
σε θυγατρικές της και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης
(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση
ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων,
εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία, καθώς και τα χρονικά
διαστήματα που απασχολήθηκαν.
4. Η υποβολή
τίτλων σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτούμενων θα έχει ως
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και
αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ».
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Μετά την
τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «21-05-2015»
επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με την ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΟΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Ή ΣΕ ΟΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ. Υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ -ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΟ / ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΦΙΛΩΤΑ, Τ.Ο. 139, Τ.Κ. 53 200
ΑΜΥΝΤΑΙΟ, υπ' όψιν κ. ΔΡΟΥΓΟΥΝΑΚΗ Ανδρέα ή κας ΠΑΤΕΡΑ Ευαγγελίας ή κας ΖΕΖΙΟΥ
Όλγας (τηλέφωνα επικοινωνίας : 24630 - 42411, 24630 - 59282, 24630 - 59292,
αντίστοιχα). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στον χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αμυνταίου, όπου αυτή
εδρεύει, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.
Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι
μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην
Υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση,
β) στο
διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr),
γ) στο
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικό,
δ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι
για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς
Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών
(ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Βρυξέλλες: Κοινή ανακοίνωση εννέα υπουργών Γεωργίας του ΕΛΚ - Ποια μέτρα προτείνουν για τους αγρότες

Οι υπουργοί εξέφρασαν την ανάγκη για γρήγορες και διαρθρωτικές λύσεις για την ελάφρυνση του φόρτου …