Δεκτές από την Εφορία οι αποδείξεις


Η εφορία θα αναγνωρίζει και θα δέχεται τις αποδείξεις λιανικής
πώλησης και παροχής υπηρεσιών που λαμβάνονται υπόψη για την έκπτωση
φόρου 2.100 ευρώ για τους μισθωτούς και συνταξιούχους τόσο για την
εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση, όσο και την εκπρόθεσμη αρχική ή
τροποποιητική δήλωση.
Παράλληλα, λύση στο πρόβλημα που είχε
δημιουργηθεί για χιλιάδες ανάπηρους φορολογούμενους δίνει η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις
που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011.
Ειδικότερα σε νέα απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζονται ακόμη τα εξής:
1. Χειρόγραφες
δηλώσεις. Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώσεις που δεν
υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων, τα
δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη ΔΗΛΕΔ και ο
έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από κλιμάκιο εφοριακών που
εδρεύει σε αυτήν.
2. Εκπρόθεσμες. Για τις
δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες
διμηνιαίες δόσεις και ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η
λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί.
3. Τροποποιητικές.
Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που η αρχική
τους έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που θα
προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι μόνο αυτά που αφορούν τον λόγο που
επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα
δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.

4. Αναδρομικά.
Για τις τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται από μισθωτούς ή
συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές
θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους
στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Στις περιπτώσεις
που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα στη ΔΟΥ ή οδηγείται στη ΔΟΥ -
ΔΗΛΕΔ, για έλεγχο δικαιολογητικών, για την καταβολή του φόρου ισχύουν
τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι
την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την εκκαθάριση.
5. ΑΜΚΑ.
Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του
υπόχρεου και της συζύγου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν
υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ. Εξαιρούνται και οι υπόχρεοι, οι οποίοι,
για λόγους που άπτονται σε ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, δεν
επιθυμούν να αποκτήσουν ΑΜΚΑ ούτε για τους ίδιους ούτε για τα εξαρτώμενα
μέλη τους, καθώς και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης
Ευξείνου Πόντου.
6. ΑΦΜ. Η αναγραφή του ΑΦΜ
είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για
τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική. Σε περίπτωση
που τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης θα
συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη στον πίνακα 8 και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ
τους. Επισημαίνουμε ότι τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον
φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο
εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000
ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.
7. Ανάπηροι.
Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και
της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% απαιτούνται οι γνωματεύσεις των
οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί με σκοπό την εξασφάλιση
ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού
αναπηρίας, όλων των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους
οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Περαιτέρω, ο
φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να
προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του
Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω
Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν
τα καθήκοντά τους και μετά την 1η/9/2011.
Περαιτέρω, οι ήδη
εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν από την 1η/9/2011 (ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας του ΚΕΠΑ) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, οι
οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση, μπορούν να χρησιμοποιούνται
για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ' αόριστον, αν
πρόκειται για επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που
λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο
σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά τον χρόνο έκδοσής τους.
Σε
περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν διαθέτει κάποιες από τις προηγούμενες
γνωματεύσεις, μπορεί αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας
ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να
προσκομίσει βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού
φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι κατόπιν ιατρικής κρίσης από την
αρμόδια υγειονομική επιτροπή συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 80% ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα
διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Τονίζεται ότι εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση
αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ κ.λπ., τότε λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις
αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των συνταξιοδοτικών φορέων.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να
γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το
ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό
διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν και το φορολογικό έτος για το
οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
8. Μισθώσεις.
Για τις μισθώσεις μέχρι την 31/12/2013 απαιτείται ευκρινές
φωτοαντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου από το
πρωτότυπο αυτού που έχει θεωρηθεί από τη ΔΟΥ, για τις μισθώσεις μετά την
1η/1/2014, το εκτυπωμένο από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΓΓΔΕ ιδιωτικό
συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου το οποίο συνυποβάλλεται με την
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, ή το
συμβολαιογραφικό μισθωτήριο (για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση από τη
ΔΟΥ) από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και λήξη της οικείας μίσθωσης, η
διάρκεια αυτής, το είδος και η θέση του μισθωμένου ακινήτου και το ποσό
του συμφωνημένου μισθώματος. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης υποβάλλονται
και τα δύο μισθωτήρια των δικαιούχων.
9. Αποδείξεις.
Το ποσό των αποδείξεων του κωδ. 049 που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό
εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική ή
τροποποιητική δήλωση και λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους,
επιμερίζεται δε μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο
σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα.
Γνωματεύσεις
Ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να
προσκομίσει και γνωμα- τεύσεις των Ανωτά- των Υγειονομικών Επιτροπών του
Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω
Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν
τα καθήκοντά τους και μετά την 1η/9/2011.
Σε περίπτωση που ο
φορολογούμενος δεν διαθέτει κάποιες από τις προηγούμενες γνωμα- τεύσεις,
μπορεί αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης,
επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να προσκομίσει βεβαίωση
ή απόφαση συνταξιοδότησης του συντα- ξιοδοτικού φορέα
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Απεργία στο Δημόσιο Τρίτη 21/5: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 21 Μαΐου «ενάντια στην …