Πειθαρχική δίωξη κατά 22 υπαλλήλων ή λειτουργών του δημόσιου τομέα-Ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης


Την ετήσια έκθεση για το έτος 2014 υπέβαλε ο Γενικός Επιθεωρητής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Ρακιντζής, στον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στην Πρόεδρο της Βουλής Ζωή
Κωνσταντοπούλου.

Η ετήσια έκθεση καθώς και η συνοπτική της παρουσίαση έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ΓΕ∆∆ (www.gedd.gr). Περιλαµβάνονται σε αυτήν, η
συνολική ετήσια δραστηριότητά του µε στόχο την καταπολέµηση της
διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δηµόσιο τοµέα, χαρακτηριστικές
υποθέσεις που διερεύνησε, νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που
υπέβαλε, οι σχετικές µε την πειθαρχική του δικαιοδοσία ενέργειες και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου
περιουσιακής κατάστασης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.

Σύμφωνα
με την έκθεση ο ΓΓΔΔ άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά 22 υπαλλήλων ή
λειτουργών του δημόσιου τομέα για διάφορα πειθαρχικά παραπτώματα,
επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας σε 1.827 περιπτώσεις και την
παράσταση πολιτικής αγωγής του θιγόμενου φορέα του δημοσίου σε 41
περιπτώσεις. 
Κατά το 2014 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ 2203 πειθαρχικές
αποφάσεις που εξέδωσαν τα αρµόδια όργανα του στενού δηµόσιου τοµέα και
765 αποφάσεις φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ο ΓΕ∆∆ υπέβαλε 149
ενστάσεις κατά οριστικών αποφάσεων και άσκησε 3 προσφυγές κατά
τελεσίδικης πειθαρχικής απόφασης.

Ενδεικτικά µερικές χαρακτηριστικές υποθέσεις σύμφωνα με την έκθεση:

1. Σε υπάλληλο του Τµήµατος Γεννήσεων του Ληξιαρχείου του ∆ήµου Αθηναίων
δεν επιβλήθηκε ποινή για το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης
καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους.

Η υπάλληλος σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις της έκθεσης επιθεώρησης –
ελέγχου του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆)
κατά το χρονικό διάστηµα 2011-2013 προέβη σε ασυνήθιστα µεγάλο αριθµό
εκπρόθεσµων δηλώσεων καταχωρίσεων γεννήσεων παρότι οι
γονείς εµφανίζονταν να προβαίνουν σε συµπληρωµατικές δηλώσεις γέννησης
τέκνων που φέρεται να παρέλειψαν να δηλώσουν κατά την αρχική τους
δήλωση, ενώ αυτά είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της προηγούµενης
δήλωσής τους.

 Δηλώθηκαν από τον υπόχρεο και βεβαιώθηκαν από τους µάρτυρες γεννήσεις,
µεταξύ των οποίων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους ή
υπολείπεται του µέσου χρόνου κύησης.

Δηλώθηκαν γεννήσεις σε διευθύνσεις που φέρεται να έλαβαν χώρα σε
ανύπαρκτες ταχυδροµικές διευθύνσεις και σε επαγγελµατικά κτίρια που σε
καµία περίπτωση δεν αποτελούσαν κατοικίες.

Κατά της απόφασης της οικείας Εκτελεστικής Επιτροπής ασκήθηκε ένσταση
λόγω παντελούς έλλειψης αιτιολογίας από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ενώπιον του αρµοδίου Πειθαρχικού Συµβουλίου.

2. Στην Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου
Ελληνικού – Αργυρούπολης δεν επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή για το
πειθαρχικό αδίκηµα της αµέλειας, καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης
εκπλήρωσης του καθήκοντος.

Η υπάλληλος, σύµφωνα µε Έκθεση Ελέγχου του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) για την υπόθεση της νόµιµης λειτουργίας Λούνα
Πάρκ σε µισθωµένο χώρο του ∆ήµου Ελληνικού –Αργυρούπολης στο οποίο
σηµειώθηκε την άνοιξη του 2014
θανατηφόρο ατύχηµα ανηλίκου δεν εισηγήθηκε τη διακοπή λειτουργίας της
επιχείρησης και την αποβολή της από το χώρο της εγκατάστασης, ως όφειλε,
παρά το γεγονός ότι δεν είχε χορηγηθεί σχετική άδεια και εξακολουθούσε η
µισθώτρια εταιρεία να χρησιµοποιεί το χώρο αν και είχε λήξει η σύµβαση
της µίσθωσης.

Κατά της απόφασης του ∆ηµάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης ασκήθηκε ένσταση λόγω παντελούς έλλειψης αιτιολογίας από τον Γενικό
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ενώπιον του αρµοδίου Πειθαρχικού Συµβουλίου.

3. Σε υπάλληλο του ∆ήµου Λαρισαίων επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της
προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών για το
πειθαρχικό αδίκηµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο
συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας.

Η εν λόγω υπάλληλος παραπέµφθηκε να δικασθεί ενώπιον του
Τριµελούς Εφετείου Λάρισας, γιατί κατά το χρονικό διάστηµα από
01-08-2001 έως 31-10-2011 ενεργώντας µε πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση
έβλαψε το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε σκοπό να προσπορίσει παράνοµα ίδιο
οικονοµικό όφελος, καθόσον ελάµβανε παράνοµα την σύνταξη της θανούσας
µητέρας της, προκαλώντας οικονοµική ζηµία στο ΙΚΑ συνολικού
ύψους 77.513,68 Ευρώ.

Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον
του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου λόγω επιβολής επιεικούς
ποινής.

4. Σε υπάλληλο του ∆ήµου Βόλου επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης
έξι µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών για το πειθαρχικό αδίκηµα της
αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή
εκτός υπηρεσίας, καθώς στις 21-09-2013
συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για κατοχή από κοινού ποσότητας ναρκωτικών ουσιών µε σκοπό τη διάθεσή τους.

Επίσης στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα ως
µέσα διευκόλυνσης της εγκληµατικής δραστηριότητας ενώ µετά από κατ’
οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δισκία ναρκωτικών ουσιών και
φωτοαντίγραφα ιατρικών συνταγών του Ν. 3459/2006.

Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον του
∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου λόγω επιβολής από το
αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο επιεικούς ποινής.

5. Σε υπάλληλο του ∆ήµου Ξάνθης επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης
δώδεκα (12) µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών για το πειθαρχικό παράπτωµα
της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς
εντός και εκτός υπηρεσίας, καθώς στις
12/09/2013 εισήλθε σε αρτοπωλείο της περιοχής και µε την απειλή όπλου το
οποίο έφερε παράνοµα µαζί του επιχείρησε να εξαναγκάσει την υπάλληλο να
του παραδώσει τις εισπράξεις.

Επειδή η υπάλληλος αρνήθηκε και αντιστάθηκε την χτύπησε στο
κεφάλι προκαλώντας της σωµατική βλάβη. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου λόγω επιβολής από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο επιεικούς
ποινής.

6. Σε υπάλληλο, ∆ιευθυντή του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του ∆ήµου
Αθηναίων (ΚΥΑ∆Α) του ∆ήµου Αθηναίων επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή
προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών για τα
πειθαρχικά αδικήµατα α) της αποδοχής οποιαδήποτε υλικής εύνοιας ή
ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση
καθηκόντων του και β) της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης
ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας.

Ο υπάλληλος παραπέµφθηκε από το ∆ήµαρχο στην Εκτελεστική Επιτροπή,
επειδή στις 21/07/2011 συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να λαµβάνει το χρηµατικό
ποσό των 10.000 Ευρώ.

Στις 19-07- 2011 ιδιώτης µε την ιδιότητα του Γεν. ∆/ντή εταιρείας που
συνεργάζεται µε το ΚΥΑ∆Α για τη βραδινή σίτιση των αστέγων, συνάντησε
τον υπάλληλο µε σκοπό να του δώσει σηµαντικό χρηµατικό ποσό για ευνοϊκή
µεταχείριση της εταιρείας του καθώς και για την ευµενή έκβαση της
υποβληθείσας ένστασής του σε διαγωνισµό σίτισης των αστέγων.

Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία συµφωνήθηκε το ποσό των 10.000 Ευρώ καθώς και ο τόπος συνάντησης τους.

Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω ιδιώτης ήδη είχε δώσει το ποσό των 7.000 Ευρώ
ως αντάλλαγµα για τον ίδιο σκοπό. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου λόγω επιβολής από το αρµόδιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο επιεικούς ποινής.
 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου 2024 ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Πότε ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) Ιανουαρίου 2024. Πότε εμφανίζονται …