Πρόσληψη εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτη

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη τις
ειδικές διατάξεις του Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 Α΄/2-8-2005) και των αρ.
Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074 Β΄), ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008,
(ΦΕΚ 2559, τ. Β’) και ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (ΦΕΚ 1853 Β)  αποφάσεων,
που αφορούν στη στελέχωση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας  Ηρακλείου με
εκπαιδευτικό προσωπικό, και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016 στο Σχολείο Ευρωπαϊκής
Παιδείας Ηρακλείου (Σ.Ε.Π.) όπως αυτές αναγράφονται στο αρ. πρωτ.
Φ.32/2091/1-4-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, προκηρύσσει ανεξάρτητα από τον
υπάρχοντα πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών τις παρακάτω
θέσεις, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα θα δοθεί στους φυσικούς ομιλητές
της γλώσσας:  
1) Δύο (2) θέσεις νηπιαγωγών με σύμβαση
ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Προσχολικής Αγωγής
(νηπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου Τμήματος
2) Τρεις (3) θέσεις
δασκάλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αγγλόφωνου Τμήματος
3) Δύο (2)
θέσεις Φιλολόγων Αγγλικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες
ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας Ι και ΙΙ στον
κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
4) Δύο (2) θέσεις
εκπαιδευτικών Αγγλικής με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για
τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙ στους κύκλους Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
5) Τέσσερις (4) θέσεις
εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας  με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες
ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας Ι, II και ΙΙΙ
στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
6)
Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου
χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας
ΙΙ και ΙΙΙ  στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
7)
Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ισπανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου
χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας
ΙΙ ΙΙΙ και ΙV στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
8) Μία
(1) θέση  εκπαιδευτικού Ιταλικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με
πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας I και ΙΙΙ
στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
9) Μία (1) θέση
Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας
Αγγλικά)
10) Μία (1) θέση Φυσικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου
με πλήρες ωράριο στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου
τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
11) Μία (1) θέση
εκπαιδευτικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο κλάδου
Μαθηματικών, ή κλάδου Φυσικών ή κλάδου Χημικών ή κλάδου Βιολόγων στον
κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γλώσσα διδασκαλίας Γαλλικά)
12)
Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου  εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικών
στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αγγλόφωνου
τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
13) Μία (1) θέση
αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικού Μουσικής στους κύκλους
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος
(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
14) Μία (1) θέση ωρομισθίου
εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της Πορτογαλικής γλώσσας ως μητρικής
στον κύκλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
15) Μία (1) θέση
ωρομισθίου εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της Λετονικής γλώσσας ως
μητρικής στον κύκλο Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να:
α)
έχουν ως μητρική γλώσσα: i) την αγγλική  προκειμένου για τις θέσεις
Νηπιαγωγών και Δασκάλων καθώς και τις θέσεις Μαθηματικού, Φυσικού,
Καλλιτεχνικών και Μουσικής ii) τη γαλλική προκειμένου για τη θέση του
Μαθηματικού ή Φυσικού ή Χημικού ή Βιολόγου iii) την αντίστοιχη γλώσσα
(αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, λετονική)
την οποία θα διδάξουν στα τμήματα της μητρικής (L1) ή της γλώσσας ΙΙ,
ΙΙΙ και IV.
β) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους παρέχει
τη δυνατότητα να ασκούν εκπαιδευτικό έργο δασκάλου/νηπιαγωγού ή
εκπαιδευτικού της ειδικότητας που καλούνται να διδάξουν σε σχολεία
πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αγγλόφωνης, γαλλόφωνης,
γερμανόφωνης, ισπανόφωνης, ιταλόφωνης ,πορτογαλόφωνης χώρας ή σε σχολείο
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λετονία.
γ) μην έχουν κώλυμα
διορισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/9-2-2007 (ΦΕΚ 26
Α΄) Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων,
δ) έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. 
2. Όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3051/2002, ΦΕΚ 220 Α΄/20.9.2002). 
3.
Κατ’ εξαίρεση, εκπαιδευτικοί που δεν είναι φυσικοί ομιλητές μιας
γλώσσας που διδάσκεται ως μητρική ή ως ξένη γλώσσα καθώς και
εκπαιδευτικοί κλάδου Καλλιτεχνικών και Μουσικής που δεν έχουν την
αγγλική ως μητρική, μπορούν να προσληφθούν για τη διδασκαλία των
ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι: 
α) κατέχουν τα προβλεπόμενα
από την ελληνική νομοθεσία προσόντα για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων
γλωσσών ή μαθημάτων και έχουν άριστη γνώση της αγγλικής κατά περίπτωση. 
β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την παρ. 1γ και 
γ)
υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Εθνικού Επιθεωρητή Ευρωπαϊκών
Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.
Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτής της παραγράφου εντάσσονται σε
διαφορετικό αξιολογικό πίνακα, ο οποίος τίθεται σε ισχύ μετά την
εξάντληση του πίνακα εκπαιδευτικών φυσικών ομιλητών της γλώσσας στην
οποία θα διδάξουν το αντικείμενο για το οποίο καλούνται με την παρούσα
(παρ. 7 και 8, άρθρο 2 της ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 Κ.Υ.Α. , ΦΕΚ 2559,
τ. Β’ και παρ. 4, άρθρο 2 της ΑΣ 48/102381/Ζ2/26-8-2009 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1853,
τ. Β’).
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλουν:
1)
Φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου και μεταφρασμένου τίτλου σπουδών
Πανεπιστημίου ή άλλης ισοτίμου σχολής ο οποίος τους παρέχει τη
δυνατότητα να διδάξουν σε σχολείο ίδιας βαθμίδας σε αγγλόφωνη,
γαλλόφωνη, γερμανόφωνη, ισπανόφωνη, ιταλόφωνη ,πορτογαλόφωνη χώρα ή  σε
σχολείο Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λετονία
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η χώρα καταγωγής τους.
3)
Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας
από την οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχος του συγκεκριμένου τίτλου έχει
την άδεια να ασκεί εκπαιδευτικό έργο σε σχολείο ίδιας βαθμίδας  στη
 χώρα καταγωγής του.
4) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

Δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, λόγω πειθαρχικού
παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση, ή λόγω
ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
• Δε διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόποινοι.

Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια
Υγειονομική Επιτροπή, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου, κατά την
ανάληψη υπηρεσίας.
5) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα
αναφέρουν τυχόν πρόσθετες σπουδές ή μετεκπαίδευση, ή ειδίκευση που
αποδεικνύονται με αντίστοιχους τίτλους, τη διάρκεια της τυχόν
προϋπηρεσίας τους και τις εκπαιδευτικές μονάδες στις οποίες την
απέκτησαν, τη γνώση λοιπών ξένων γλωσσών εκτός της μητρικής τους, το
επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας.  
6) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν κατά περίπτωση και:

Φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων τίτλων σπουδών
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, ή ειδίκευσης  από τους
οποίους αποδεικνύονται οι γνώσεις που αναφέρουν στο βιογραφικό τους
σημείωμα.
• Βεβαιώσεις εργοδοτών ή αρμόδιας υπηρεσίας από τις
οποίες να προκύπτει τυχόν εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία και το σχολείο
στο οποίο την απέκτησαν.
• Βεβαιώσεις διδακτικής υπηρεσίας σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ή στο Σ.Ε.Π.

Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή άλλης αρμόδιας αρχής από την οποία να
προκύπτει η διάρκεια της τυχόν επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσής τους.

Φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων τίτλων ή
πιστοποιητικών από τα οποία να προκύπτει η γνώση των επικαλούμενων ξένων
γλωσσών ή της ελληνικής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.
4250/2014
• Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες.

Υπεύθυνη δήλωση για τους άρρενες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις στη χώρα καταγωγής τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί
οριστικά από αυτές και ότι  θα προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό
 κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας. Στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη
των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο
Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, θα υποβάλουν κατά το χρόνο ανάληψης
υπηρεσίας σχετική βεβαίωση από αρμόδια Αρχή της οικείας χώρας.
Πιστοποιητικά
τα οποία οι υποψήφιοι δεν έχουν κατά το στάδιο της υποβολής των
αιτήσεων μπορούν να υποκαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση και να
υποβάλλονται από τους προσλαμβανόμενους κατά το στάδιο διορισμού. Μη
προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών κατά το στάδιο διορισμού ή τυχόν
ψευδής δήλωση του υποψηφίου, πέραν των λοιπών συνεπειών περί ψευδούς
δήλωσης, συνεπάγεται το μη διορισμό του, έστω κι αν έχει κριθεί
διοριστέος. 

Επισήμανση: 
1) Όλοι οι
τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι
υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα
από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο
μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή την Πρεσβεία, ή το Προξενείο της
ξένης χώρας στην Ελλάδα, ή από δικηγόρο, ή από διορισμένο βάσει του
Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο διερμηνέα της γλώσσας για την οποία
έχει διορισθεί διερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.
2) Για
περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,  Δ/νση Παιδείας
Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων,
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού (τηλ. 210 3442340 και 210-3443381) ή στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (τηλ. 2810
302440, 302442).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο
έλεγχος των δικαιολογητικών και η επιλογή υποψηφίων θα γίνει από την
Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρ.1 (άρθρο
3) της αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074 Β΄) Υπουργικής
Απόφασης. 
Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πρόσκλησης των
υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη, καθώς και ο τόπος και ο τρόπος
πραγματοποίησής της καθορίζονται από την ανωτέρω επιτροπή. Με την
προσωπική συνέντευξη αξιολογείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας στον
προφορικό λόγο, το επιστημονικό και διδακτικό έργο, καθώς και η
προσωπικότητα του υποψηφίου. Μετά την ολοκλήρωση των προσωπικών
συνεντεύξεων και μετά από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής και της
γενικότερης παρουσίας του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυψε από τη
συνέντευξη, και ύστερα από σύγκριση αυτών, η Επιτροπή θα καταρτίσει
αξιολογικούς πίνακες επιλογής κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε περίπτωση
που προκύψει ισοψηφία, προηγείται ο υποψήφιος με την καλύτερη γνώση της
ελληνικής γλώσσας. Αν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, διενεργείται δημόσια
κλήρωση παρουσία των ισοβαθμούντων μετά από πρόσκλησή τους, στην οποία
ορίζεται η ημερομηνία και ο τόπος πραγματοποίησης της κλήρωσης. 
Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσληψη, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση, αποτιμώνται σε εκατό μονάδες, ως εξής:
1. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:
(α) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 8. 
(β) Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 4.
(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής επιπέδου master ή  άλλου ισοτίμου, μονάδες 4.
(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 2.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master στην ίδια επιστήμη μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό. 
(ε)
Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλό, μονάδες 10. Αν η
γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι σε επίπεδο καλό, μονάδες 5. Η πολύ
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας προκύπτει από την κατοχή: ι)
πιστοποιητικού ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 ιι) πιστοποιητικού ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας ιιι) ελληνικού τίτλου σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας
μετά από φοίτηση επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια σε ελληνικό σχολείο ή
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας προκύπτει είτε
από την κατοχή πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας ή από πιστοποιητικό φοίτησης επί δύο τουλάχιστον έτη
σε ελληνικό σχολείο δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.
(στ) Δημοσιευμένη συγγραφική εργασία, έως μονάδες 3
(ζ) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού τίτλου ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 2.
(η)
Γνώση και άλλων γλωσσών, εκτός της μητρικής και της ελληνικής, μονάδες 4
για κάθε μια και μέχρι τρεις το πολύ. Η γνώση των γλωσσών αυτών
αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων τίτλων (τουλάχιστον
επιπέδου Β2). 
2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία: 
Διδακτική υπηρεσία  σε Ευρωπαϊκό σχολείο ή στο Σ.Ε.Π., μονάδες 5 για κάθε έτος και μέχρι 5 έτη.
3.  Συνέντευξη:
(α) Γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, μονάδες 20.
(β) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, μονάδες 10.
Στην
περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί στη συνέντευξη για την ίδια
θέση σε προηγούμενο έτος από αυτό της υποψηφιότητάς του αυτής μπορεί,
μετά από αίτησή του, να μην υποβληθεί σε νέα συνέντευξη και να ληφθεί
υπόψη η βαθμολογία της τελευταίας συνέντευξής του.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι
αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, 71 306,
Ηράκλειο Κρήτη) από 21-7-2015 έως και 28-7-2015. 
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδο με 0.09% - Στις 1.414,51 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 69,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.353.106 μετοχέ Με οριακή …