Προσλήψεις της τελευταίας στιγμής στην κατασκήνωση της Νέας Μάκρης

Ανακοίνωση
για την πλήρωση τριών (3) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών
κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφερομένης στο θέμα
παιδικής εξοχής, λόγω του ότι με την υπ αριθ 18146/26-6-2015 ανακοίνωση δεν
πληρώθηκαν οι θέσεις των: Ιατρού, Νοσοκόμου & Βοηθού Μάγειρα, με τα
αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την κάτωθι χρονική περίοδο.

Το εποχιακό προσωπικό που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις
ανάγκες λειτουργίας της Ε' Παιδικής Εξοχής και θα του παρέχεται δωρεάν σίτιση
και διαμονή υποχρεωτική - στις εγκαταστάσεις της Ε' Παιδικής Εξοχής στην
περιοχή Άγιος Ανδρέας Νέας Μάκρης.

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι
ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2.
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής
βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Σε κάθε περίπτωση
που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει
στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για
τον ακριβή αριθμητικό αριθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
3. Επίσημο
έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του
υποψηφίου (Α,Φ.Μ.) καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο
Α.Μ.Ι. (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.).
4. Υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται: 1) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή:
Α) ότι δεν
έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση ( κοινή και στην υπηρεσία). απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση. απιστία περί την υπηρεσία. παράβαση
καθήκοντος, καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσια ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
Β) ότι δεν
είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκημα
έχει παραγραφεί
Γ) ότι δεν
έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση και να  δηλώνεται αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο,
που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του
Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της
απασχόλησης ( έναρξη και λήξη).
5. Για την
απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική
βεβαίωση ΟΑΕΔ που είναι αρμόδιος προς τούτο ( η ημερομηνία έκδοσης της οποίας
δεν θα απέχει περισσότερο από εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
6.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
7. Εάν ο
τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον:
α) Για
τίτλους Πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική
αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση σι απαιτούμενες
βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α. Ε. Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12
και 11 του Π.Δ. 165/2000(άρθρο 8 οδηγίας 89148 του Συμβουλίου της της Ε.Ε.),
που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων. Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, αντιστοιχία και την βαθμολογική αντιστοιχία
αυτών μέχρι και 31/3/2005 ισχύουν και γίνονται δεκτοί.
β)
Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευσης
βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη
ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) Εθνικής Αντιστάσεως 41 , Ν Ιωνία,
Αθήνα, και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
γ)
Προκειμένου για Υποχρεωτικής εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από τη Διεύθυνση
Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΠΟ..ΔΕ) της Κ.Υ. του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
8.
Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στα
Δημοτολόγια του Δήμου.
9. Όπου στην
ανακοίνωση αναφέρονται «Φοιτητές» βεβαίωση της Σχολής που φοιτούν, με την οποία
θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον έτος.
10. Ιατρική
πιστοποίηση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας ή ιατρείο του ΙΚΑ,
ότι είναι υγιείς και δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα. Ειδικά το προσωπικό της
κουζίνας εφόσον κριθεί επιτυχών θα πρέπει να προσκομισθεί με βιβλιάριο υγείας
εγκεκριμένο από την Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής (πρώην Νομαρχίας) 11. Βεβαίωση
προηγούμενης ευδόκιμης προϋπηρεσίας στην κατασκήνωση (εάν υπάρχει προϋπηρεσία).
Σημείωση:
Τίτλοι,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται για την πρόσληψη
πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα,
όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 Π.Δ.50/2001 και Ν. 148/1914) Δ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο
κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης,
υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Αλλεπάλληλες συγκρούσεις στη Βουλή για τους ποινικούς κώδικες - Σήμερα το απόγευμα η ψηφοφορία

ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο έρχεται για να προστατεύσει την πλειοψηφία …