Προκήρυξη για εκπαιδευτικό προσωπικό στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη για εκπαιδευτικό προσωπικό στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Η  Σχολή
Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη,
ΤΚ 11362, λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 153/2004 (ΦΕΚ Α 111) «Περί Οργανισμού της
ΣΕΘΑ» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 103/2009 (ΦΕΚ Α129), προκηρύσσει την
πλήρωση των παρακάτω θέσεων, με επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση
Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), για
την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών ακαδημαϊκού έτους 2015-16: α. Της 68ης
Εκπαιδευτικής Σειράς Κανονικής Φοίτησης. β. Της 6ης Διαδικτυακής Μάθησης
(ΔΙΜΑ). γ. Του Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (αγγλόφωνου σχολείου) της ΣΕΘΑ. 
2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
α. Οι προς πλήρωση θέσεις εκπαίδευσης, για την
68η ΕΣ και την 6η ΔΙΜΑ είναι: 
(1) Σε Βασικούς Τομείς Εκπαίδευσης:

 (α) Ένας
υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου, εν ενεργεία ή εν συντάξει κατά προτεραιότητα
ή ένας Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών - Διεθνών Σχέσεων, για θέματα Διεθνών
Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας. 
(β) Ένας
Καθηγητής Πολιτικής Διπλωματικής Ιστορίας και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας. 
(γ) Ένας Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών για Οικονομικά θέματα και για μέχρι
163 ώρες διδασκαλίας. 
(δ) Ένας Καθηγητής Διεθνών Σπουδών, με εξειδίκευση στα
θέματα στρατηγικών και αμυντικών σπουδών, εξοπλισμών και ανάπτυξης οπλικών
συστημάτων ή Ανώτατος Αξιωματικός εν αποστρατεία, από τους τρείς Κλάδους των
Ενόπλων Δυνάμεων με ανάλογες γνώσεις και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας. (ε)
Ένας Καθηγητής Διοικητικών Επιστημών για θέματα Διοίκησης - Διεύθυνσης και
Ηγεσίας και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας. 
(2) Σε Ειδικούς Τομείς ή Ειδικά
Θέματα, ως Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό: 
(α) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού
Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Διεθνές Σύστημα - Διεθνές Δίκαιο
-Διεθνείς Οργανισμοί» και για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας. 
(β) Μία θέση για την
κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Παγκόσμια και
Περιφερειακή Ασφάλεια» και για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας. 
(γ) Μία θέση για την
κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Διαχείριση
Κρίσεων, Θεωρίες Παιγνίων και Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων» και για μέχρι 134
ώρες διδασκαλίας. 
(δ) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με
διδακτικό αντικείμενο «Γεωπολιτική» και για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας. 
(ε) Μία
θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο
«Υψηλή Στρατηγική και Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» και για μέχρι 134 ώρες
διδασκαλίας. 
β. Οι προς πλήρωση θέσεις ανά κύκλο εκπαίδευσης για το Διεθνές
Τμήμα Σπουδών (αγγλόφωνο σχολείο) της ΣΕΘΑ με τίτλο "International Senior
Course on Defense Studies: Facts and Analysis of Strategic Thought and
Leadership", είναι: 
(1) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου
"Strategy, Military Theory and Geopolitics" (μέχρι 74 ώρες
διδασκαλίας). 
(2) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου "Weapon
Systems"( μέχρι 24 ώρες διδασκαλίας). 
(3) Μια θέση για κάλυψη του
διδακτικού αντικειμένου "Strategy and International Relations" (μέχρι
20 ώρες διδασκαλίας). 
(4) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου
"International Enviroment" (μέχρι 34 ώρες διδασκαλίας). 
(5) Μια θέση
για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου "Economics" (μέχρι 23 ώρες
διδασκαλίας). 
(6) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου "Crisis
Management and Games" (μέχρι 44 ώρες διδασκαλίας). 
γ. Η ΣΕΘΑ διατηρεί το
δικαίωμα να μην καλύψει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας που
προκηρύσσονται, κατά την κρίση της, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών
της αναγκών.

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας
(ΣΕΘΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη,
ΤΚ 11362, λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 153/2004 (ΦΕΚ Α 111) «Περί Οργανισμού
της ΣΕΘΑ» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 103/2009 (ΦΕΚ Α129),
προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων, με επιλογή Εκπαιδευτικού
Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και με
ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών
ακαδημαϊκού έτους 2015-16:

α. Της 68ης Εκπαιδευτικής Σειράς Κανονικής Φοίτησης.
β. Της 6ης Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙΜΑ).
γ. Του Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (αγγλόφωνου σχολείου) της ΣΕΘΑ.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α. Οι προς πλήρωση θέσεις εκπαίδευσης, για την 68η ΕΣ και την 6η ΔΙΜΑ
είναι:
(1) Σε Βασικούς Τομείς Εκπαίδευσης:
(α) Ένας υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου, εν ενεργεία ή εν συντάξει
κατά προτεραιότητα ή ένας Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών - Διεθνών
Σχέσεων, για θέματα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής και για
μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας.

(β) Ένας Καθηγητής Πολιτικής Διπλωματικής Ιστορίας και για μέχρι 163
ώρες διδασκαλίας.

(γ) Ένας Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών για Οικονομικά θέματα
και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας.

(δ) Ένας Καθηγητής Διεθνών Σπουδών, με εξειδίκευση στα θέματα
στρατηγικών και αμυντικών σπουδών, εξοπλισμών και ανάπτυξης οπλικών
συστημάτων ή Ανώτατος Αξιωματικός εν αποστρατεία, από τους τρείς Κλάδους
των Ενόπλων Δυνάμεων με ανάλογες γνώσεις και για μέχρι 163 ώρες
διδασκαλίας.
(ε) Ένας Καθηγητής Διοικητικών Επιστημών για θέματα Διοίκησης -
Διεύθυνσης και Ηγεσίας και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας.

(2) Σε Ειδικούς Τομείς ή Ειδικά Θέματα, ως Έκτακτο Διδακτικό
Προσωπικό:

(α) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό
αντικείμενο «Διεθνές Σύστημα - Διεθνές Δίκαιο -Διεθνείς Οργανισμοί» και
για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας.

(β) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό
αντικείμενο «Παγκόσμια και Περιφερειακή Ασφάλεια» και για μέχρι 134 ώρες
διδασκαλίας.

(γ) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό
αντικείμενο «Διαχείριση Κρίσεων, Θεωρίες Παιγνίων και Διαδικασία Λήψης
Αποφάσεων» και για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας.
(δ) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό
αντικείμενο «Γεωπολιτική» και για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας.
(ε) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό
αντικείμενο «Υψηλή Στρατηγική και Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» και για
μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας.

β. Οι προς πλήρωση θέσεις ανά κύκλο εκπαίδευσης για το Διεθνές Τμήμα
Σπουδών (αγγλόφωνο σχολείο) της ΣΕΘΑ με τίτλο "International Senior
Course on Defense Studies: Facts and Analysis of Strategic Thought and
Leadership", είναι:

(1) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου
"Strategy, Military Theory and Geopolitics" (μέχρι 74 ώρες διδασκαλίας).

(2) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου "Weapon Systems"(
μέχρι 24 ώρες διδασκαλίας).

(3) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου
"Strategy and International Relations" (μέχρι 20 ώρες διδασκαλίας).

(4) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου
"International Enviroment" (μέχρι 34 ώρες διδασκαλίας).

(5) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου
"Economics" (μέχρι 23 ώρες διδασκαλίας).

(6) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου "Crisis Management
and Games" (μέχρι 44 ώρες διδασκαλίας).

γ. Η ΣΕΘΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύψει (μερικά ή ολικά) τις
θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας που προκηρύσσονται, κατά την κρίση της, σε
περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών.

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Βρυξέλλες: Κοινή ανακοίνωση εννέα υπουργών Γεωργίας του ΕΛΚ - Ποια μέτρα προτείνουν για τους αγρότες

Οι υπουργοί εξέφρασαν την ανάγκη για γρήγορες και διαρθρωτικές λύσεις για την ελάφρυνση του φόρτου …