Προσλήψεις και Απολύσεις Προσωπικού-Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κάθε επιχείρηση όταν προσλαμβάνει ένα εργαζόμενο υπογράφει μαζί του
μία σύμβαση εργασίας, η οποία καλύπτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των δύο συμβαλλομένων.

Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας διακρίνονται:
Α. Σε αορίστου χρόνου, όταν δεν συμφωνείται συγκεκριμένος χρόνος λήξης.

Β. Σε ορισμένου χρόνου, όταν η διάρκεια αυτής
προκύπτει ρητά από τη θέληση των ενδιαφερόντων ή συμφωνείται έμμεσα από
άλλα γεγονότα (π.χ. διάταξη νόμου).

Γ. Σε μερικής απασχόλησης, όταν συμφωνείται λιγότερος χρόνος εργασίας.

 Δ. Σε ορισμένου έργου, όταν η σύμβαση εργασίας
προσδιορίζει συγκεκριμένο έργο για το οποίο προσλήφθηκε ο εργαζόμενος
και η οποία κατά τα λοιπά είναι αντίστοιχη με την σύμβαση εργασίας του
ορισμένου χρόνου.

Τι πρέπει να κάνουμε όταν προσλαμβάνουμε ένα μισθωτό;

Όλοι οι εργοδότες ανεξαρτήτως της νομικής μορφής (φυσικά και νομικά
πρόσωπα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), που επιθυμούν να προσλάβουν
προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου ή
ορισμένου χρόνου και πλήρους ή μερικής απασχολήσεως) οφείλουν να
ακολουθήσουν τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Να καταχωρίσουν τον υποψήφιο για πρόσληψη στο ειδικό θεωρημένο
  από το Ι.Κ.Α. βιβλίο. Σύμφωνα με το νόμο, ο εργοδότης καταχωρεί σε
  θεωρημένο ειδικό βιβλίο τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς του πριν αυτοί
  αναλάβουν εργασία. Το βιβλίο αυτό χορηγείται και θεωρείται από το Ι.Κ.Α.
  Σε περίπτωση που βρεθεί μισθωτός να απασχολείται χωρίς να είναι
  καταχωρημένος, επιβάλλεται σε βάρος του εργοδότη πρόστιμο ίσο με
  πεντακόσια (500) ευρώ.
 • Να υπογραφεί η συμφωνηθείσα σύμβαση εργασίας. Η σύμβαση αορίστου
  χρόνου υπογράφεται σε δύο αντίγραφα, ένα για τον εργοδότη και ένα για
  τον εργαζόμενο. Για τις υπόλοιπες συμβάσεις οι συμβαλλόμενοι ( εργοδότης
  και εργαζόμενος ) υπογράφουν και τρίτο αντίγραφο, το οποίο με ευθύνη
  του εργοδότη κατατίθεται στην επιθεώρηση εργασίας εντός δέκα πέντε ( 15 )
  ημερών.
 • Να γίνει αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. Ο εργοδότης για κάθε
  μισθωτό που σκοπεύει να προσλάβει οφείλει να συμπληρώσει το έντυπο
  Α/06/1998, το οποίο υποβάλλει εις διπλούν στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός οκτώ ( 8 )
  ημερών από την ημερομηνία πρόσληψης. Έτσι, γίνεται και η αναγγελία της
  πρόσληψης όπως απαιτεί ο νόμος.
 • Να υποβληθεί στην επιθεώρηση εργασίας συμπληρωματικός πίνακας
  προσωπικού. Σε κάθε πρόσληψη νέου εργαζόμενου, ο εργοδότης υποχρεούται
  να καταθέσει στην Επιθεώρηση Εργασίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών,
  συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού, αλλιώς υπόκειται σε πρόστιμο.

Τι πρέπει να κάνουμε όταν διακόπτεται η συνεργασία;

Προσλήψεις και Απολύσεις Προσωπικού

Α. Καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του εργοδότη (συνήθης περίπτωση) ή εκ μέρους του μισθωτού.

1. Την αορίστου χρόνου σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ο
εργοδότης έχει δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, καταβάλλοντας στον
απολυόμενο μισθωτό του την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση. Η
καταγγελία αυτή οφείλει να αναγγελθεί από τον εργοδότη στην αρμόδια
υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. εντός οκτώ ( 8 ) ημερολογιακών ημερών. Όταν ο
εργαζόμενος αποχωρεί οικειοθελώς ( τυπικά καταγγέλλει την σύμβαση ), ο
εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει Δήλωση Οικειοθελούς Αποχώρησης στον
Ο.Α.Ε.Δ. εντός οκτώ ( 8 ) ημερολογιακών ημερών, ακόμη και αν δεν έχει
υπογραφεί από τον εργαζόμενο. Επίσης και στην μία περίπτωση και στην
άλλη ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον εργαζόμενο τα δεδουλευμένα
καθώς και την άδεια και το επίδομα αδείας εάν δεν το έχει λάβει.

2.  Την ορισμένου χρόνου σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας, όταν λήξει, επίσης υποχρεούται ο εργοδότης να αναγγείλει
εγγράφως στον Ο.Α.Ε.Δ., ασχέτως αν έληξε επειδή παρήλθε ο χρόνος αυτής ή
η λύση της επήλθε ως αποτέλεσμα καταγγελίας του ενός εκ των εργοδότη
και μισθωτού, πριν συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Β. Με κοινή συναίνεση των μερών (εργοδότη – εργαζόμενου).

1. Η αορίστου χρόνου σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
λύεται οποτεδήποτε με κοινή συναίνεση. Πρακτικά, ο τρόπος με τον οποίο
επέρχεται η λύση αυτή, είναι η υποβολή επιστολής παραιτήσεως του
μισθωτού προς τον εργοδότη, η οποία γίνεται δεκτή.

2. Η ορισμένου χρόνου σύμβαση εξαρτημένης εργασίας λύεται απλώς με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής.

Πάντως ο εργοδότης οφείλει να αναγγείλει στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός οκτώ ( 8
) ημερών και κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχωρήσεως του μισθωτού.

Ασφαλιστικές και Φορολογικές Επιβαρύνσεις Αποζημιώσεων Απολυομένων και Αποχωρούντων Μισθωτών:

Α. Ασφαλιστικές Εισφορές:

1. Επί της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως:

Η αποζημίωση η οποία καταβάλλεται στον απολυόμενο λόγω καταγγελίας
της συμβάσεως εργασίας δεν υπόκειται σε καμία κράτηση υπέρ Ι.Κ.Α. ή
άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, διότι δεν θεωρείται ότι συνιστά αμοιβή
παρασχεθείσας εργασίας

2. Επί της αποζημιώσεως λόγω μη λήψεως άδειας:

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση της καταβαλλόμενης
αποζημίωσης λόγω μη ληφθείσας άδειας. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε
κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών

3. Επί του επιδόματος αδείας:

Αντίθετα, το καταβαλλόμενο επίδομα αδείας θεωρήθηκε ότι αποτελεί
προσαύξηση των αποδοχών και συνεπώς υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Β. Φορολογία Αμοιβών:

1. Επί της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως:

Η αποζημίωση η οποία καταβάλλεται στον εργαζόμενο λόγω καταγγελίας
της συμβάσεως εργασίας δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και
συνεπώς έχει ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση. Σύμφωνα με το νόμο,
προβλέπεται η αυτοτελής φορολόγηση της αποζημιώσεως που καταβάλλεται σε
περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας.

2. Επί της αποζημιώσεως λόγω μη λήψεως άδειας:

Η αποζημίωση αδείας η οποία καταβάλλεται στον εργαζόμενο λόγω
καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας έχει ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση

3. Επί του επιδόματος αδείας:

Το καταβαλλόμενο επίδομα αδείας θεωρήθηκε ότι αποτελεί προσαύξηση των
αποδοχών και συνεπώς υπόκειται σε κανονική φορολογία και προστίθεται
στις τακτικές αποδοχές.

Υπολογισμός Αποζημίωσης Υπαλλήλων σε Περίπτωση Απολύσεως:

Χρόνος Υπηρεσίας:           
Προειδοποίηση ή Αποζημίωση:
2 μηνών μέχρι 1 έτους   1 μηνός
1 έτους συμπλ. - 4 ετών 2 μηνών
4 ετών συμπλ. - 6 ετών 3 μηνών
6 ετών συμπλ. - 8 ετών     4 μηνών
8 ετών συμπλ. - 10 ετών 5 μηνών
10 ετών συμπλ. 6 μηνών
11 ετών συμπλ.  7 μηνών
12 ετών συμπλ.  8.μηνών
13 ετών συμπλ.  9 μηνών
14 ετών συμπλ.  10 μηνών
15 ετών συμπλ.  11 μηνών
16 ετών συμπλ.  12 μηνών
17 ετών συμπλ.  13 μηνών
18 ετών συμπλ.  14 μηνών
19 ετών συμπλ.  15 μηνών
20 ετών συμπλ.  16 μηνών
21 ετών συμπλ.  17 μηνών
22 ετών συμπλ.  18 μηνών
23 ετών συμπλ.  19 μηνών
24 ετών συμπλ.  20 μηνών
25 ετών συμπλ.  21 μηνών
26 ετών συμπλ.  22 μηνών
27 ετών συμπλ.  23 μηνών
28 ετών συμπλ.  24 μηνών
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Αλλεπάλληλες συγκρούσεις στη Βουλή για τους ποινικούς κώδικες - Σήμερα το απόγευμα η ψηφοφορία

ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο έρχεται για να προστατεύσει την πλειοψηφία …