Έχετε διαφορές με την ΕΦΟΡΙΑ; ΔΕΙΤΕ τις λύσεις...


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε
σύνολο 15.745 ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση
Επίλυσης Διαφορών έως το τέλος Ιουνίου 2015, έγιναν δεκτές εν όλω ή εν
μέρει μόλις 1.666 ή μόλις το 10,6%, ενώ με άδεια χέρια φεύγουν σχεδόν εννέα στους δέκα φορολογούμενους που
προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών
αμφισβητώντας αποφάσεις επιβολής φόρων ή προστίμων της φορολογικής
διοίκησης.
Οι υπόλοιπες 14.079 που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,4%, είτε απορρίφθηκαν είτε δεν εξετάστηκαν
ποτέ και απορρίφθηκαν σιωπηρώς είτε βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα.
Ειδικότερα σε εκκρεμότητα βρίσκονται 3.297 υποθέσεις, 5.202 υποθέσεις
απορρίφθηκαν, ενώ 5.580 απορρίφθηκαν σιωπηρά καθώς δεν πρόλαβαν να
εξετασθούν, γιατί εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία χωρίς
να ληφθεί απόφαση. 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δίνει απαντήσεις στα
βασικότερα ερωτήματα των φορολογούμενων που θέλουν να προσφύγουν στην
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών:
1 Πότε και γιατί υποβάλλονται οι ενδικοφανείς προσφυγές;
Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων
της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.
Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες,
ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η
αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να
επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.
2 Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών;
Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΓΓΔΕ.
3 Σε ποιες περιπτώσεις και πώς μπορώ να υποβάλω ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών;
Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται
ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική
Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική
Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης στο
πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην
αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Για την
άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.
4 Μπορώ να υποβάλω άλλου είδους διοικητική προσφυγή κατά των πράξεων που προσβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή;
Όχι. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των
υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι
απαράδεκτη.
5 Μπορώ να ασκήσω προσφυγή απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων που υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή;
Όχι. Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών
αρχών είναι απαράδεκτη.
6 Μέσα σε ποια προθεσμία μπορώ να ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή;
Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση
της πράξεως ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία αυτή
αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.
7 Σε ποια υπηρεσία θα καταθέσω την ενδικοφανή προσφυγή;
Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
8 Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή;
Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο καθώς και από όλα τα
ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. Ειδικότερα, ασκείται:
– για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,
– για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,
– για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο,
– για πτωχεύσαντα από το σύνδικο,
– για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,
– για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη,
– για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,
– οι εκκαθαριστές για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση,
– τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες
σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής
τους, καθώς και οι κατά τον χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι
κεφαλαιουχικών εταιρειών, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις
εκατό.
9. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;
Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή
ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση
ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο 50%, εκτός αν υποβληθεί γι’ αυτό και
γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Η αναστολή δεν ισχύει επί του άμεσου
προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού
του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον
φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.
10. Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;
Ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή.
11. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα αναστολής;
Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.
12. Σε πόσες ημέρες εκδίδεται απόφαση επί του αιτήματος αναστολής;
Η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε διαφορετική απόφαση η αίτηση
αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
-Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος
φορολογούμενος θεωρεί ότι αδικήθηκε από κάποια απόφαση επιβολής φόρου ή
προστίμου της φορολογικής διοίκησης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να
προσφύγει απ’ ευθείας στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά είναι υποχρεωμένος
να ασκήσει «ενδικοφανή προσφυγή» υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών. 
Στην περίπτωση
αυτή καλείται να καταβάλει το 50% των αμφισβητούμενων ποσών ή να ζητήσει
την αναστολή της καταβολής του για σοβαρούς λόγους οικονομικής
αδυναμίας.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΑΔΜΗΕ: Κατέγραψε διπλασιασμό κερδών για το 2023

Με αύξηση των κερδών κατά 100,3% έκλεισε το 2023 για τον όμιλο ΑΔΜΗΕ  Διπλασιασμό των …