Κλήση για στράτευση στο Πολεμικό Ναυτικό

Κατάταξη με την Ε ΕΣΣΟ 2015 στο Πολεμικό Ναυτικό
 
Για κατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού με την 2015
Ε'/ΕΣΣΟ, καλούνται οι στρατεύσιμοι ή ανυπότακτοι που έχουν κατανεμηθεί ή
μεταφερθεί στο Πολεμικό Ναυτικό , εφόσον έχουν κριθεί ή λογισθεί ικανοί
οποιασδήποτε κατηγορίας , πλην ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5) και ανήκουν στις
παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:
α. Από την Κλάση 2017 ( γεννηθέντες το έτος 1996) τους
στρατεύσιμους που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων
αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Αττικής.
β. Από τις Κλάσεις 1992 μέχρι και 2016 ( γεννηθέντες από το
έτος 1971 μέχρι και το έτος 1995) από όλους τους Νομούς του Κράτους και από την
2017 των Νομών που κλήθηκαν μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι
τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, εφόσον οι λόγοι της υποχρέωσης τους για κατάταξη
στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαΐου 2015 μέχρι και 30
Ιουνίου 2015.
γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1992 μέχρι και 2016 από
όλους τους Νομούς του Κράτους και από την 2017 των Νομών που κλήθηκαν μέχρι
σήμερα, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία
λήξης περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Ιουλίου 2015 έως και 31 Αυγούστου 2015.
δ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που διέκοψαν την
ανυποταξία τους και θα τύχουν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με
το άρθρο 15 του (β) σχετικού, εφόσον η νοσηλεία τους δεν υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) ημέρες, ή έχουν πάρει αναβολή από οποιαδήποτε προηγούμενη
πρόσκληση ως νοσηλευόμενοι και νοσηλεύονται και πάλι.

ε. Τους στρατεύσιμους των οποίων το αίτημα αναβολής
κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια Διοίκηση
Στρατολογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του (β) σχετικού. στ.
Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που για λόγους υγείας θα μετατοπισθεί
η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (β)
σχετικού. ζ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που θα κριθούν από την
αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης
(Ι/4), σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 37 του (β) σχετικού.
η. Όσους, από τους στρατεύσιμους που κατανεμήθηκαν στο
Πολεμικό Ναυτικό ή μεταφέρθηκαν σ' αυτό από άλλους Κλάδους, υπέβαλαν
δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο
38 του (β) σχετικού. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τα
δικαιολογητικά τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες.
 θ. Τους μονίμους
κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του
(β) σχετικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική
κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους μέχρι 15 ημέρες πριν από την
ημερομηνία της κατάταξης, πλην των καλουμένων με την παράγραφο 1α της παρούσας,
που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την ημερομηνία που υποχρεούνται
να καταταγούν αρχικά.
ι. Τους ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου 1β της
παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων, που παρέλαβαν
σημείωμα κατάταξης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκημα της
ανυποταξίας τους διακόπηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 του
(β) σχετικού, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
κατάταξης των λοιπών καλουμένων από τον ίδιο Νομό. ια. Τους στρατεύσιμους που
με διαταγές της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εκτός
των παραπάνω κατηγοριών, που θα ενταχθούν στην 2015 Ε'/ ΕΣΣΟ για διάφορους
λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ ).
ιβ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές της Διεύθυνσης
Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στο Πολεμικό Ναυτικό από τους άλλους
Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υποχρεούνται για κατάταξη με τη 2015 Ε' ΕΣΣΟ.
ιγ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους που θα καταταγούν
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του (στ) σχετικού.
2. Όσοι από τους καλούμενους της παραγράφου 1 κηρυχθούν
ανυπότακτοι, λόγω μη κατάταξής τους, θα εξακολουθούν να καλούνται για κατάταξη,
κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με την παρούσα. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
3. Αναβάλλεται η κατάταξη στο ΠΝ των στρατευσίμων που
ανήκουν στις κατηγορίες των άρθρων 14- 29 του (β) σχετικού. Αυτοί πρέπει να
υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία τα προβλεπόμενα για την περίπτωσή
τους δικαιολογητικά που καθορίζονται στο (β) σχετικό και υποχρεωτικά μέσα στις
προθεσμίες που ορίζεται σ' αυτό. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 4. Οι ημερομηνίες
κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής :
α. Η 7 Σεπτεμβρίου 2015 : για όσους προέρχονται από αναβολής
υγείας ή έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή υγείας και στη συνέχεια μετέπεσαν σε άλλη
στρατολογική κατηγορία ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με
γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των ΕΔ.
β. Η 8 Σεπτεμβρίου 2015: για όσους είναι γραμμένοι στα
Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των ΣΥ Αθήνας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής
Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης,
και Κεντρικής Μακεδονίας.
γ. Η 9 Σεπτεμβρίου 2015: για όσους είναι γραμμένοι στα
Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των ΣΥ Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου,
Κρήτης, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής
δ. Η 10 Σεπτεμβρίου 2015: για όσους είναι γραμμένοι στα
Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των ΣΥ Πειραιά, Θεσσαλίας, Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης και Αττικής.
ε. Υποχρεούνται να κατατάσσονται εκτός ΕΣΣΟ: (1) Οι της
υποπαραγράφου 1δ της παρούσας:
(α) Εντός 5νθημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα
εσωτερικού. (β) Εντός 10ημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα
εξωτερικού.
(2) Οι της υποπαραγράφου 1στ της παρούσας που σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 22 του (δ) σχετικού υποχρεούνται να καταταγούν
οπωσδήποτε εντός δεκαημέρου από τη λήξη της μετατόπισης της ημερομηνίας
κατάταξής τους.
(3) Οι της υποπαραγράφου 1ζ της παρούσας που σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (β) σχετικού υποχρεούνται να
καταταγούν οπωσδήποτε εντός πενθημέρου από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης
στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. (4) Οι της υποπαραγράφου 1ε της παρούσας
που σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του (β)
σχετικού υποχρεούνται να καταταγούν οπωσδήποτε εντός πενθημέρου από της
εκδόσεως της απορριπτικής πράξης.
(5) Όσοι συμπλήρωσαν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της
ηλικίας τους και διατελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, πλην όμως δεν έχουν
συμπληρώσει το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείται για την
άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης,
εφόσον αιτηθούν την κατάταξή τους στο Πολεμικό Ναυτικό με προσδιοριζόμενη
ημερομηνία κατάταξης στο χρονικό διάστημα από την έναρξη κατάταξης της 2015 Ε'
ΕΣΣΟ έως και την προηγούμενη ημερομηνία της ενάρξεως κατάταξης της 2015 ΣΤ'
ΕΣΣΟ , σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του (στ) σχετικού.
5. Οι παρουσιαζόμενοι αργότερα από την καθοριζόμενη για την
κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου 2015 να γίνονται δεκτοί για
κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση,
σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού. Μετά την ημερομηνία
αυτή να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 4ε
και στην παράγραφο 6 της παρούσας.
6. Όσοι καλούνται, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας
αδυνατούν να καταταχθούν την καθοριζόμενη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε
οποιαδήποτε Αστυνομική ή Στρατιωτική Αρχή και, εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της
αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν , σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 31
του (β) σχετικού, να καταταχθούν εντός δύο (2) ημερών από την καθοριζόμενη
ημερομηνία κατάταξης τους, χωρίς συνέπειες. ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ.
7. Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν
για κατάταξη στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος (ΝΒ ΚΑΝ), στο Σκαραμαγκά Αττικής,
εκτός των αναγραφομένων στην υποπαράγραφο 1γ, καθώς και όσων έτυχαν οποτεδήποτε
αναβολή υγείας και στη συνέχεια μετέπεσαν σε άλλη στρατολογική κατηγορία ή
κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε
Επιτροπής Απαλλαγών, οι οποίοι θα παρουσιάζονται απευθείας στο Ναυτικό
Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66 - Πειραιάς) την ανωτέρω ορισθείσα
ημερομηνία.
8. Για την κανονική κίνηση και την εμπρόθεσμη παρουσίαση
πρέπει οι καλούμενοι :
α. Να παρουσιάζονται, έγκαιρα, στα κατά τόπους Φρουραρχεία,
στις Ναυτικές, Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές και να εφοδιάζονται, εφόσον το
επιθυμούν με καταστάσεις επιβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του (β) σχετικού.
β. Να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:
(1) Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και σε
περίπτωση απώλειας το εν ισχύ διαβατήριό τους ή άλλο επίσημο στοιχείο που να
αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους.
(2) Το σημείωμα κατάταξης, που θα τους στείλουν οι αρμόδιες
Στρατολογικές Υπηρεσίες διαμέσου των Αστυνομικών Τμημάτων.
(3) Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση
ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο -Νομαρχιακό -
Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Να έχουν μαζί το Βιβλιάριο Υγείας
Παιδιού, για την αποφυγή άσκοπης επανάληψης εμβολιασμών.
(4) Επίσημα στοιχεία από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση έκδοσης αριθμού
φορολογικού μητρώου), από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού τους
μητρώου (ΑΦΜ) και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει καθώς επίσης και το ΑΜΚΑ τους.
Προκειμένου να γίνει έναρξη της μισθοδοσίας τους απαιτείται επιπλέον να
προσκομίσουν αριθμό Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) (με Φ/Α της 1ης σελίδας του
βιβλιαρίου λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου το δικό τους).
(5) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος Πλοιάρχου ΕΝ ή
Ιατρού για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Σημαιοφόρων Επικούρων Αξιωματικών
(ΣΕΑ).
(6) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, όσοι έχουν αποκτήσει ένα ή
περισσότερα, από τα παρακάτω αναφερόμενα Πτυχία ή Διπλώματα:
(α) Πτυχίο Ανωτάτων ή Ανώτερων Ελληνικών ή Ξένων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
(β) Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματικό ή
ερασιτεχνικό του Υπουργείου Συγκοινωνιών. (γ) Πτυχίο Ξένων Γλωσσών. (δ) Πτυχίο
Μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού.
9. Η ΔΝΕ (ΚΕΠΑΛ) να ζητήσει αυτεπάγγελτα για όσους επιλεγούν
ως Σημαιοφόροι Επίκουροι Αξιωματικοί (ΣΕΑ), πλήρες ΑΦΜ από τις ΣΥ και Αντίγραφο
Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
10. Η ΝΒ ΚΑΝ: α. Να διενεργήσει έλεγχο για την εξακρίβωση
της ταυτότητας των στρατευσίμων κατά την κατάταξή τους, με βάση την αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που φέρει φωτογραφία τους, ώστε να
εξασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία τους και να μην κάνουν δεκτούς για κατάταξη,
όσους στερούνται των ανωτέρω αποδεικτικών εγγράφων. β. Να συμπληρώσει στον
Ατομικό Φάκελο Οπλίτη (ΑΦΟ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου την αρμόδια ΔΟΥ και
τον ΑΜΚΑ, από τα επίσημα στοιχεία που θα προσκομίσουν οι καταταγέντες. γ. Να
συγκεντρώσει τα κατατιθέμενα σ' αυτή διάφορα δικαιολογητικά των ναυτών και
υποψηφίων ΣΕΑ και να τα προωθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα. δ. Να δημιουργήσει
ηλεκτρονικό αρχείο καταταγέντων και να το αποστείλει όπου απατηθεί. ε. Να
αποστείλει στο ΓΕΝ αναλυτικές αριθμητικές αναφορές με το πέρας εκάστης μέρας
κατάταξης καθώς και τελικό απολογισμό της ΕΣΣΟ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ.
11. Οι καλούμενοι από αναβολή σπουδών ή από αναβολή προς
συμπλήρωση θαλάσσιας υπηρεσίας να συμβουλευθούν τις έντυπες οδηγίες που έχουν
εφοδιαστεί από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, όταν έλαβαν την αναβολή τους
και να συμμορφωθούν σ' αυτές.
ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
12. Να εφαρμοσθούν, επακριβώς, οι ακόλουθες διατάξεις: α. Τα
άρθρα 32 έως 34 και 37 του (β) σχετικού. β. Το ΠΔ 11/27-1-2014 (ΦΕΚ 17 Α'). γ.
Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του (γ) σχετικού. δ. Το άρθρο 17 παράγραφοι 11 μέχρι
14, το άρθρο 18, παράγραφος 1 και το άρθρο 19 του (δ) σχετικού.
13. Όλες οι ΣΥ στα Σημειώματα Κατάταξης, που θα αποστείλουν
για όσους έχουν προϋπηρεσία, να αναγράφουν με κόκκινο μολύβι το χρόνο
προϋπηρεσίας και την ένδειξη για την εκπαίδευση που τελείωσε ο καθένας (βασική
ή ειδική). Επίσης να αποστείλουν, το ταχύτερο δυνατό, τα ατομικά έγγραφα στη ΝΒ
ΚΑΝ για όσους διετέλεσαν σε Αναβολή Υγείας και ΑΦΜ για όσους υπέχουν πρόσθετες
υπηρεσίες.
14. Οι ελληνικές προξενικές αρχές παρακαλούνται να
ενεργήσουν όπως καθορίζεται στο άρθρο 68 του (β) σχετικού και στο άρθρο 32 του
(δ) όμοιου. Διευκρινίζεται ότι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται
κίνησης με δαπάνη του δημοσίου και μόνο για την αρχική τους κατάταξη και την
οριστική τους απόλυση. Για την δικαιολόγηση της παραπάνω δαπάνης οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στη Μονάδα ή υπηρεσία όπου υπηρετούν, ένα μήνα πριν
την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσής τους τα ακόλουθα έγγραφα: α. Αντίγραφο του
πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, που είχαν καταθέσει στη ΣΥ τους για
να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β. Αποκόμματα των εισιτηρίων που κατέχουν για την είσοδό τους στη χώρα καθώς
και για την αναχώρησή τους, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά βεβαιώσεις αρμοδίων
φορέων για το αντίτιμο των σχετικών εισιτηρίων. γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία
δηλώνουν τον τόπο της κατοικίας τους και την επιθυμία τους να καλυφθούν τα
έξοδα άφιξης και αναχώρησής τους από το ελληνικό δημόσιο.
15. Οι Διοικητικές , Δημοτικές , Κοινοτικές , Αστυνομικές ,
Λιμενικές , και Προξενικές Αρχές παρακαλούνται να φροντίσουν για την
κοινοποίηση της παρούσας με όλα τα μέσα που διαθέτουν, για να λάβουν γνώση όλοι
οι καλούμενοι.
16. Η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού να φροντίσει ώστε να δοθεί μεγάλη δημοσιότητα της παρούσας,
η οποία θα βρίσκεται και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας/ ΔΣΣΝΣ και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ( www.stratologia.gr
και www.hellenicnavy.gr αντίστοιχα ).Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΑΔΜΗΕ: Κατέγραψε διπλασιασμό κερδών για το 2023

Με αύξηση των κερδών κατά 100,3% έκλεισε το 2023 για τον όμιλο ΑΔΜΗΕ  Διπλασιασμό των …