Ανακοινώθηκαν προσλήψεις στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

 
Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την αρ. 3123/29-07-2015 ΑΔΑ:ΩΥΗ4ΟΞ3Μ-ΙΔΔ Απόφαση
έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την
υποβολή πρότασης προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα
του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο:
«Βελτίωση
της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των ελληνικών ποικιλιών τομάτας
με χρήση της Γονιδιωματικής» (συντ. τίτλου: NUTRITOM) και κωδικό αριθμό
11ΣΥΝ_3_480, στη δράση που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΤΠΑ, (ΠΕΠ
Μακεδονίας -Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας -Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής) και Εθνική Συμμετοχή μέσω του
ΠΔΕ,, που υλοποιείται στο ΙΓΒ&ΦΠ.

Αντικείμενο του έργου της
κάθε σύμβασης είναι: ” Η Δημιουργία νέων ποικιλιών, με τη χρήση των
Μοριακών Δεικτών, με αυξημένα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων.
Το παρόν αποτελεί συνεισφορά στο Παραδοτέο 4.2, της Ενότητας Εργασίας 4″.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ – Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας – Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στη
Γενετική βελτίωση Φυτών. – Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Σ
ΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ: – Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το
αντικείμενο του έργου – Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. – Σχετική
εμπειρία. Οι τέσσερις (4) καταρτιθησόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα
έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή τους, έως την 31η Οκτωβρίου
2015, ημερομηνία λήξης του έργου. Το ποσό της αμοιβής για κάθε
ανατιθέμενο έργο, ορίζεται στο ποσό των 3.997,50 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών των αντισυμβαλλομένων, και θα πρέπει να υποβάλλεται
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Όσοι
επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν
εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ,
μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την
ένδειξη «Για την αριθμ. 3128/29-07-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος».
Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου
Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην
περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001
ΤΘ. 60458. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία
και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.:
0 107 στον Δρ. Απόστολο Καλύβα, Επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος.
Η
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των προσώπων
των αντισυμβαλλομένων, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την
ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το
άρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 4 αντίστοιχα του π.δ. 164/2004
«Απαγορεύονται
οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του
ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή
ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον
μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών μηνών»,
«Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών
συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου»
και με το άρθρο 6, παράγραφος 1,
«Συμβάσεις
που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη
και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους
ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους
είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης,
είτε συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται
κατ’ εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας»,
επισημαίνεται
ότι δεν θα πρέπει να συντρέχουν οι ανωτέρω απαγορεύσεις στα πρόσωπα των
ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν πρόταση, υπολογιζόμενης και την υπό
ανάθεση σύμβασης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν συνημμένα με την πρότασή τους τα
ακόλουθα δικαιολογητικά συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενα
από νόμιμη ελληνική μετάφραση, ως εξής:
1. Αντίγραφο των δύο
όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας,
φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
2.
Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή
απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για
την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας.
4.
Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις,
βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το
αντικείμενο απασχόλησης).
5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
6. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).
7. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο.
8.
Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 3128/29-07-2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις της
παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου
6 του π.δ. 164/2004.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μετά το πέρας της
εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και
τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας,
ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, ο Διευθυντής του
Ινστιτούτου θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα κατάταξης και θα εκδώσει την
σχετική απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ.
Μετά την έκδοση της
απόφασης αναθέσεων έργου καλούνται οι ανάδοχοι κατά περίπτωση να
αναλάβουν το έργο και να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις.
Σε
περίπτωση που κάποιος από τους κατά περίπτωση αναδόχους δεν αποδεχτεί, η
ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα
κατάταξης.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί:
α)
στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών
Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη
Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 και
β) στο Δήμο Θέρμης όπου εδρεύει το Ινστιτούτο και θα αναρτηθεί
α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
β) στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Αύριο η Κοινοβουλευτική Ομάδα - Ομιλία Κασσελάκη στις 18:30

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται με ενδιαφέρον μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Τρίτης και …