10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου

Ανακοίνωση
για την πρόσληψη συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων ΥΕ 16 Εργατών Γενικών
Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για απασχόληση μέχρι πέντε (5)
ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών για τις
εξής κατά αριθμό ατόμων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή μόνο
στην έδρα του Δήμου Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου στα
Καμένα Βούρλα (Δ/νση: Αγ. Παντελεήμονα 8 Καμένα Βούρλα, τηλ: 22353-50026), κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι
ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
Προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, δηλαδή από την 07-08-2015 έως και την
11-08-2015.

Οι υποψήφιοι
πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν την
υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
Να μην έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση κλπ.)
 Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη
διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. Δικαίωμα
συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996.
Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί
που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο,
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι
η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με
άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
Για τους
υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρακάτω παράγραφο της παρούσας ανακοίνωσης
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Δεν
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες,
Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι
ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή επικυρωμένα άλλα
δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως
σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του
διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες
σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα
έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το
πιστοποιητικό γέννησης.
2. Υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/1986:
Α. Ότι
πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 και
Β. Στην
οποία να δηλώνει ο υποψήφιος τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου
τομέα του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και
λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του.
3.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για
υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης
οικογένειας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι
άγαμοι.
4. Τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των επικαλούμενων, από τον
υποψήφιο στοιχείων, για την συμμετοχή του στην παρούσα ανακοίνωση (και ότι
απορρέει από όλη την ανακοίνωση και το επικαλείται, και βάσει του πίνακα Β και
βάσει της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας και τον αντίστοιχο τρόπο
απόδειξής της).
5. Οι
υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ως πολίτες των άλλων
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1
του ν.2431/1996, οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση, φωτοτυπία
διαβατήριου σε ισχύ και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής.
6. Οι
υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν ως πολίτες τρίτων χωρών, οφείλουν να υποβάλλουν
μαζί με την αίτηση :
α)
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας
β) φωτοτυπία
διαβατήριου σε ισχύ
γ) άδεια
διαμονής-εργασίας.
7. Για τον
υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει
την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της
επιδιωκόμενης ειδικότητας, ζητείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996
άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1,
Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή
Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή
Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού
ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο
πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.
2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου
ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Σημείωση:
Μετά την έκδοση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014/τΑ') «Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α' 161) και λοιπές
ρυθμίσεις.» και ειδικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων» αυτού, επέρχονται οι εξής παρακάτω αλλαγές λόγω κατάργησης
της υποχρέωσης επικύρωσης δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων της ημεδαπής και
αλλοδαπής. 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της
αλλοδαπής Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται
από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη
μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από
άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως
μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36,ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.
Α'), από την 27.09.2013, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται
δεκτή εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας
από και προς την οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω
(τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια
έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ τίτλοι σπουδών - άδειες
-πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά
έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς
και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική
γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Εκλογές 2023: Τα ονόματα της νέας Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Η Κουμουνδούρου ανακοίνωσε τη νέα Εκλογική Επιτροπή, η οποία κρύβει αρκετές εκπλήξεις σε πρόσωπα και …