6μηνη παράταση στις συτνάξεις του ΟΑΕΕ της αναπηρίας


Παράταση συνταξιοδοτικών παροχών ένεκα αναπηρίας για έξι (6) μήνες
μετά τη λήξη τους, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ
ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων.
Για το παραπάνω θέμα, θέτουμε υπόψη σας – προς εφαρμογή – τα ακόλουθα:
Με
τις διατάξεις του αρθρ. 9 ν. 4331/2015, “Παράταση χορήγησης αναπηρικής
σύνταξης” αντικαθίστανται οι συναφείς διατάξεις των αρθρ. 66 Ν.
4144/2013 όπως συμπληρώθηκαν με αυτές της παρ. 2 αρθρ. 8 ν. 4237/2014,
μετά και την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 αρθρ. 141 ν. 4251/2014.
Με
την κοινοποιούμενη διάταξη που ισχύει από 2/7/2015 στις περιπτώσεις
λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί
στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα
των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας
παρατείνεται για ένα εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα
αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω. Αναλυτικότερα:
1. Δικαιούχοι Οι ρυθμίσεις
του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας αλλά και
για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (εξωιδρυματικό
επίδομα, επίδομα απολύτου αναπηρίας) καθώς και για όλες τις συντάξεις με
αιτία την αναπηρία, όπως σύνταξη θανάτου σε ανίκανα για κάθε
βιοποριστική εργασία παιδιά, σύνταξη γήρατος ν. 612/1977 ( νεφροπαθείς
), εφόσον αθροιστικά πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) το
δικαίωμα της συνταξιοδοτικής παροχής έχει λήξει ή λήγει ως 31/12/2015
και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς
υπαιτιότητά τους
β) είχαν κριθεί από τη αρμόδια υγειονομική επιτροπή για την διακοπείσα παροχή , με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
2.
Διάρκεια ισχύος Η ισχύς του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του αρχίζει από την δημοσίευσή του και
λήγει στις 31/12/2015. Επομένως, η συνταξιοδοτική παροχή παρατείνεται
από την 1/8/2015 – ακόμη κι αν αυτή έχει λήξει πριν την 31/7/2015 – και
για έξι (6) μήνες. Παροχή που λήγει μετά την 31/12/2015, δεν
παρατείνεται. Παραδείγματα:
• Εξωιδρυματικό επίδομα που λήγει την 1/4/2015, παρατείνεται από 1/8/2015 έως 31/1/2016

Σύνταξη λόγω θανάτου σε παιδί ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,
που λήγει την 1/7/2015, παρατείνεται από 1/8/2015 έως 31/1/2016
• Σύνταξη λόγω αναπηρίας που λήγει την 1/10/2015, παρατείνεται από τον μήνα λήξης έως 31/3/2016
3. Διακοπή του δικαιώματος Τα οικονομικά αποτελέσματα της κοινοποιούμενης διάταξης λήγουν:
• Είτε με την πάροδο του εξαμήνου

Είτε πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος, εφόσον ο συνταξιούχος
προσκομίσει -όπως οφείλει – οριστική γνωμάτευση Α/θμιας ή Β/θμιας
Υγ/κής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α.
4. Ποσόν Το ποσόν που καταβάλλεται είναι το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν τη λήξη του δικαιώματος.
5.
Συμψηφισμός ή επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Εάν μετά την οριστική
κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι οι συνταξιούχοι που
έλαβαν την παράταση δεν δικαιούνται την συνταξιοδοτική παροχή ή
δικαιούνται μεν, αλλά με μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενέστερο
( Νέοι ασφαλισμένοι των οποίων το π.α. μειώθηκε από 67% σε 50%) οι
παροχές που χορηγήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται άτοκα, με συμψηφισμό,
με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες παροχές. Σε
περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
6. Διαδικασία Ως προς τη διαδικασία, ακολουθείται η ίδια που είχε ακολουθηθεί και κατά την πρώτη εφαρμογή, δηλαδή:

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ως συνημμένη)
ώστε αφενός να εκφράσουν τη βούλησή τους για την χορήγηση, αφετέρου να
ενημερωθούν ενυπόγραφα για τους όρους του ενδεχόμενου συμψηφισμού ή
επιστροφής των ποσών που έλαβαν. Θα συνυποβάλλουν δε, αποδεικτικό της
κατάθεσης του αιτήματος εξέτασης στην Α/θμια ή της ένστασης στη Β/θμια
επιτροπή ΚΕ.Π.Α.).
• Το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων θα εκδίδει
υπηρεσιακό σημείωμα προς το τμήμα εκκαθάρισης συντάξεων (ως συνημμένο)
για την παράταση της συνταξιοδοτικής παροχής. Εάν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις παράτασης (π.χ. Νέος ασφαλισμένος ο οποίος κρίθηκε από την
υγ/κή επιτροπή για το αμέσως προηγούμενο διάστημα με π.α. 50%), θα
ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο με απαντητική επιστολή.
• Τέλος, τα
Τμήματα Συντάξεων θα πρέπει να τηρούν αρχείο των υπηρεσιακών σημειωμάτων
παράτασης, ώστε να είναι διευκολύνεται η αναζήτηση των γνωματεύσεων των
υγειονομικών επιτροπών μετά την πάροδο εύλογου χρόνου.
7. Κλάδος
Περίθαλψης Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της συνταξιοδοτικής
παροχής, βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, εξακολουθούν να γίνονται οι
κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται ιατροφαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Από τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα
οριζόμενα στην αρ. 3/2014 εγκύκλιο της Επιτροπής Περίθαλψης του
Οργανισμού, προκύπτει ότι: Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας του οποίου η
σύνταξη έληξε από 1/5/2015, είχε παροχές κλάδου υγείας από 1/5/2015 έως
30/10/2015 βάσει εγκ. 3/2014, οι οποίες και παρατείνονται για όσο
διάστημα χορηγηθεί η συνταξιοδοτική παροχή βάσει της κοινοποιούμενης
διάταξης, δηλαδή έως 31/1/2016 και όχι πέραν της ημερομηνία αυτής.
8. Διευκρινήσεις
Α)
Τυχόν υπαγωγή των συνταξιούχων στις προγενέστερες διατάξεις περί
παράτασης, δεν θίγει το δικαίωμα υπαγωγής στην παρούσα παράταση, αρκεί
για το αμέσως προηγούμενο διάστημα να έχει εγκριθεί η συνταξιοδοτική
παροχή από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Παράδειγμα: Συνταξιούχος
λόγω αναπηρίας, έλαβε εξάμηνη παράταση της σύνταξης , βάσει αρθρ. 141 ν.
4251/2014, από 1/5/2014 έως 30/10/2014 και στη συνέχεια, αφού κρίθηκε
από το ΚΕΠΑ με π.α. 67% για ένα έτος, εκδόθηκε απόφαση παράτασης της
σύνταξης από 1/5/2014 έως 30/4/2015. Εφόσον η ιατρική κρίση για την
παράταση από 1/5/2015, εκκρεμεί χωρίς υπαιτιότητά του, θα λάβει εξάμηνη
παράταση του αρθρ. 9 ν. 4331/2015, από 1/8/2015 έως 31/1/2016. Εάν όμως
για οποιοδήποτε λόγο εκκρεμεί η κρίση της υγειονομικής επιτροπής για το
διάστημα από 1/5/2014, τότε η σύνταξη δεν παρατείνεται για ένα ακόμη
εξάμηνο με την παρούσα διάταξη, διότι ελλείπει ο όρος της κρίσης της
υγειονομικής επιτροπής για το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Β)
Συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη εμπίπτουν στην παρούσα
διάταξη και θα έχουν εξάμηνη παράταση της προσωρινής συνταξιοδοτικής
παροχής , εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …