Προσλήψεις καθηγητών μουσικής και ερασιτεχνικής δημιουργίας στο Δήμο Καλλιθέας


Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, δέκα οκτώ (18) Καθηγητών/Δασκάλων
Μουσικής και οκτώ (8) Καθηγητών (εκπαιδευτικό προσωπικό ) για τις
ομάδες του Τμήματος ερασιτεχνικής δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού
Παιδείας και Νέας Γενιάς συνολικά 26 ατόμων, για διάστημα έως (9) εννέα
μήνες, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντίτιμου (το προσλαμβανόμενο
προσωπικό θα είναι αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που θα προέρχονται από
το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Δήμος και η μισθοδοσία
του θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Νόμο 4024/2011), και
συγκεκριμένα ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι
ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση η οποία πρέπει
να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά :
1. Ευκρινή
φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων
δημόσιων έγγραφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας,
2.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι έχει δικαίωμα
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθ ότι δεν έχει κώλυμα ή επιλογής
στους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1
του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του
ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών ή διάρκειας δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια
της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12)
μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση
απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται κώλυμα πρόσληψης
λόγω υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης.
3. Για τον υποψήφιο
χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την
Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της
επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996
άρθρο 10 παρ. 1).
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.
5.
Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας α) Για τους μισθωτούς του Δημόσιου
τομέα: Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου , σε
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού , σε ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του
άρθρου 14 του Ν. 2190 /1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του
άρθρου 1 του Ν. 2597/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντιστοίχου φορέα
,από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας το οποίο παρασχέθηκε και η
χρονική διάρκεια της παροχής της.
β) ) Για τους μισθωτούς του
Ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των
τριμηνιαίων αποσπασμάτων λογαριασμού ασφάλισης 1 έτος = 300 ένσημα).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο
χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο. Βεβαίωση εργοδοτών για το είδος της εργασίας του υποψηφίου. Αν
δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών
τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του
απορρίπτεται.
6.Βιογραφικό Σημείωμα.
7.Υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για
κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/1977 έστω
και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν
εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
Επίσης ότι
α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή,
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β)
δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το
αδίκημα παραγράφηκε,
γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ)
δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο χώρος και ο χρόνος
απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα
καθορισθεί με απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά
και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά , σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας .
Ειδικότερα οι
προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους
κανονισμούς των προγραμμάτων που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσο αφορά
στην κάλυψη των ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν
, παρέχοντας το δικαίωμα στην αρμόδια Διεύθυνση το δικαίωμα κλήσης του
επόμενου επιλαχόντα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να
καλύψουν το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Οσοι τελικά επιλεγούν θα εργασθούν
στα προγράμματα , θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) με ωριαία αποζημίωση, για διάστημα έως 9
μήνες
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την
ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων
τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ματζαγριωτάκη 76, 2ος όροφος , Τ.Κ. 173 73 Καλλιθέα, τηλ. 213-2070415,
213-2070412. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα
(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 12-8-2015 έως και
21-8-2015, τις ώρες 09:00 έως14:00. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ. μέχρι 21-8-2015.
Οι
υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΟΧ 1/2015 β) το έντυπο της αίτησης, γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο
δικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση.
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η
επιλογή των υποψηφίων του καλλιτεχνικού προσωπικού για το Τμήμα Ωδείου
της Διεύθυνσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς θα γίνει από την
επιτροπή επιλογής που συστάθηκε με την με αριθμ. 51822/28461/24.7.2015
απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
Η επιλογή των
υποψηφίων του καλλιτεχνικού προσωπικού για το Τμήμα Ερασιτεχνικής
Δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς θα γίνει
από την επιτροπή επιλογής που συστάθηκε με την με αριθμ.
58613/32513/4.8.2015 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης . Οι
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων.
Κατά των ανωτέρων πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
ενστάσεις , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την
πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΑΔΜΗΕ: Κατέγραψε διπλασιασμό κερδών για το 2023

Με αύξηση των κερδών κατά 100,3% έκλεισε το 2023 για τον όμιλο ΑΔΜΗΕ  Διπλασιασμό των …